Serviciul Adopţii a fost înfiinţat potrivit dispoziţiilor Legii 273/2004 privind procedura adopției şi a Normelor Metodologice de aplicare a Legii nr. 273/2004, în subordinea Directorului General.

Serviciul Adopţii îşi desfăşoară activitatea pentru a asigura şi garanta prestarea, în condiţii de celeritate, a unor servicii de calitate respectând legislația de specialitate în vigoare, demnitatea individualitatea persoanei și interesul superior al copilului

 • Asigură operarea în Registrul Național al Adopțiilor a fiecărei etape din procedura adopției conform Legii 273/2004 republicată și a Normelor metodologice HG 579/2016 în vigoare;
 • Asigură operarea în Registrul Național al Adopțiilor a informațiilor cu privire la adoptatorii/familiile adoptatoare atestate cât și cu privire la copiii pentru care s-a încuviințat deschiderea procedurii adopției interne în vederea inițierii procedurii de potrivire inițială;
 • Oferă persoanei/familiei care iși exprimă intenția de a adopta, informații complete despre procedura de atestare, pregătire și despre serviciile de sprijin existente;
 • Evaluează persoana/familia conform procedurilor impuse de legislatia de specialitate în vigoare în vederea eliberarii atestatului pentru adopție prin:
  • Oferirea de informații complete despre întreaga procedură de atestare,
   respectiv informare prealabilă , evaluare din punct de vedere social ,
   psihologic , pregatirea solicitantului prin cursuri pentru asumarea rolului de
   părinte;
  • Întocmirea raportului final de evaluare a capacității de a adopta;
  • Emiterea dispozitiei de eliberare / neeliberare a atestatului de familie /
   persoană aptă pentru adopție;
 • Întocmeste raportul la finalul perioadei de 90 de zile privind modalitatea
  prin care s-au adaptat atât copilul cât și familia la noul mediu de viată;
 • Monitorizează perioada de post-adopție prin întocmirea rapoatelor
  trimestriale;
 • Sprijină parinții adoptivi ai copilului în îndeplinirea obligației de a-l informa pe acesta că este adoptat, de îndată ce vârsta și gradul de maturitate ale copilului o permit;
 • Asigura consilierea și informarea părinților firești în vederea exprimării
  consimtământului la adopție, precum și a efectelor ulterioare încuviintării
  adopției , în special asupra încetării filației față de părinții biologici;
 • Instrumentează dosarul copilului pentru deschiderea procedurii de adopție interna din momentul în care îi este repartizat;
 • Asigură servicii de sprijin, consiliere și asistență familiilor adoptatoare, copiilor adoptați și familiei biologice;
 • Desfășoară activități de informare și promovare a adopției naționale;
 • Colaborează cu reprezentanții D.G.A.S.P.C. din celelalte judeţe în vederea îndeplinirii atribuţiilor care le revin;
 • Îndeplineste și alte atributii și sarcini la solicitarea Directorului Executiv /Directorului General Adjunct / Director General care au legatura cu specificul activității serviciului și al D.G.A.S.P.C Secor 2.
 • informarea şi asigurarea de asistenţă juridică, socială şi psihologică persoanei/familiei care îşi exprimă intenţia de a adopta;
 • evaluarea şi pregătirea persoanei/familiei pentru obţinerea atestatului şi acordarea de sprijin până la finalizarea adopţiei;
 • asigurarea pe parcursul procesului de evaluare a consilierii persoanelor sau familiilor potenţial adoptatoare şi organizarea de programe de pregătire şi consiliere și formare ca viitori părinți;
 • asigurarea servicii de sprijin, consiliere şi asistenţă familiei adoptatoare, si copilului adoptat in perioada monitorizarii post adoptie;
 • realizarea activităţii de informare și consiliere pentru părinții biologici în vederea exprimării consimțămantului la adoptie;
 • copiii al căror plan individualizat de protecţie are ca finalitate adopţia;
 • persoanele/familiile potenţial adoptatoare;
 • persoanele/familiile care au adoptat;
 • familia biologică a copilului;
 • copie de pe buletinul/cartea de identitate, permisul de şedere pe termen lung sau, după caz, cartea de rezidenţă permanentă;
 • declaraţie autentică pe propria răspundere cu privire la locuirea efectivă şi continuă pe teritoriul României în ultimele 6 luni anterioare depunerii cererii de evaluare, neexistând absenţe temporare care cumulat să depăşească 3 luni;
 • copie legalizată de pe certificatul de naştere;
 • copie legalizată de pe certificatul de căsătorie sau hotărârea de divorţ/certificatul de divorţ, dacă este cazul;
 • copie de pe titlul de proprietate sau alt document care să ateste dreptul de folosinţă a locuinţei;
 • certificatul de cazier judiciar;
 • adeverinţe de venit sau alte documente care atestă veniturile solicitantului/solicitanţilor;
 • certificat/adeverinţă medical/medicală eliberat/eliberată de medicul de familie privind starea de sănătate şi eventualele boli cronice, însoţit/însoţită de rezultatul evaluării psihiatrice;
 • declaraţia soţului care nu se asociază la cererea de adopţie, cu indicarea expresă a motivelor neasocierii;
 • declaraţie autentică pe propria răspundere din care să rezulte că solicitantul/solicitanţii nu este/sunt decăzut/decăzuţi din drepturile părinteşti, precum şi referitor la faptul că nu are/au copil/copii în sistemul de protecţie specială;
 • certificatul de cazier judiciar al persoanelor cu care locuieşte solicitantul;
 • certificat/adeverinţă medicală eliberat/eliberată de medicul de familie privind starea de sănătate a celorlalte persoane cu care locuieşte solicitantul, cu menţionarea eventualelor boli cronice, însoţit/însoţită de rezultatul evaluării psihiatrice;

Șef Serviciu: Alina Popa

Telefon: (021) 310 24 17 / int 16 ; (021) 310 24 16 / int 16

Fax: (021) 314 46 39

Adresa de email serviciu: adoptii@social2.ro

Adresa: Str. Dimitrie Racovita nr 22 sector 2 Bucuresti ( Parcul Izvorul Rece )

Luni-Joi: 830-1600

Vineri: 830-1300

Ultima actualizare in 28 iulie 2021

Page Reader Press Enter to Read Page Content Out Loud Press Enter to Pause or Restart Reading Page Content Out Loud Press Enter to Stop Reading Page Content Out Loud Screen Reader Support
administrare site, administrare website, intretinere site, administrare site web