ANUNŢ PRIVIND SELECTAREA UNUI PARTENER ÎN VEDEREA DERULĂRII PROIECTULUI “POLICLINICA SOCIALĂ – ZÂMBET PENTRU TOȚI”

ANUNŢ

PRIVIND SELECTAREA UNUI PARTENER

ÎN VEDEREA DERULĂRII

PROIECTULUI “POLICLINICA SOCIALĂ – ZÂMBET PENTRU TOȚI”

 

D.G.A.S.P.C. Sector 2 derulează prezenta procedură de selecție a unui partener pentru implementarea proiectului „Policlinica sociala-Zâmbet pentru toți”. Proiectul vizează furnizarea de servicii socio-medicale prin intermediul a două cabinete de medicină dentară la adresa din Bld. Gării Obor nr. 12, Sector 2, București, sub forma consultațiilor, intervențiilor și tratamentelor stomatologice specifice pentru un număr de aproximativ 1000 de persoane/ anual.

La procedura de selecție a partenerului pot participa Organizații Neguvernamentale (asociații și fundații), iar colaborarea se va derula în baza unei convenții de colaborare încheiată în conformitate cu Codul administrativ.

Anexăm la prezenta:

 

INFORMAȚII DESPRE PROIECT

Categorii de beneficiari:

 1. persoane vârstnice marginalizate social sau cu risc de marginalizare socială aflate în evidența D.G.A.S.P.C. Sector 2;
 2. b) copiii beneficiari de protecție specială aflați în evidența D.G.A.S.P.C. Sector 2;
 3. c) copiii din familiile marginalizate social sau cu risc de marginalizare socială aflate în evidența D.G.A.S.P.C. Sector 2;
 4. d) persoane adulte, vârstnice şi cu dizabilități, aflate în centrele rezidențiale aflate în subordinea D.G.A.S.P.C. Sector 2; (inclusiv cu tulburări neuropsihice)
 5. e) persoane aflate în situaţii de marginalizare socială sau cu risc de marginalizare socială aflate în evidența D.G.A.S.P.C. Sector 2.

 

Atribuții:

Direcția Generală de Asistență Socială și Protecția Copilului Sector 2 asigură spațiul și amenajarea imobilului de la adresa din Bulevardul Gării Obor nr. 12 în vederea furnizării de servicii socio-medicale, cu următoarea structură:

 • un cabinet stomatologic pentru persoanele adulte;
 • un cabinet stomatologic pentru copii;
 • un depozit pentru materialele sanitare;
 • săli de așteptare cu recepție;
 • grup sanitar.

D.G.A.S.P.C. Sector 2 va asigura plata cheltuielilor de întreținere a imobilului și finanțarea serviciilor conform unui plan tarifar agreat cu partenerul, dar care nu poate fi mai mare decât cel prevăzut în anexa la proiect.

Pachetul de servicii medicale va conține:

 1. consultație;
 2. tratamente odontale;
 3. tratamentul parodontitelor apicale;
 4. tratamentul afecțiunilor parodonțiului;
 5. tratamente chirurgicale buco-dentare;
 6. tratamente protetice;
 7. tratamente ortodontice;
 8. activități profilactice.

 

Partenerul va asigura dotarea cabinetelor medicale conform Anexei 2 a Ordinului ministerului sănătății publice nr. 153/2003 pentru aprobarea Normelor metodologice privind înființarea, organizarea și funcționarea cabinetelor medicale, cu modificările și completările ulterioare.

Fiecare cabinet va avea dotarea minimă obligatorie a unui cabinet stomatologic așa cum este prevăzută în Anexa 2 a Ordinului ministerului sănătății publice nr. 153/2003 pentru aprobarea Normelor metodologice  privind înființarea, organizarea și funcționarea cabinetelor medicale, cu modificările și completările ulterioare, ce va fi asigurată de către partener.

Partenerul de servicii stomatologice va fi responsabil de obținerea avizelor și va asigura funcționarea cabinetelor stomatologice, inclusiv cu personal propriu calificat: medici stomatologi, asistenți medicali, recepționeri.

Criteriile de atribuire a parteneriatului:

 • punctajul cel mai ridicat.

Criteriile de selecție ale partenerului:

Documente eliminatorii ce trebuie prezentate de către parteneri:

 1. Statutul și actul constitutiv al entității – copie ,,conform cu originalul”;

ATENȚIE !OBLIGATORIU durata de funcționare prevăzută în statut trebuie să fie pe termen nelimitat sau cel puțin pentru toată perioada de derulare a proiectului. De asemenea, printre activitățile prevăzute în statut să se regăsească acelea referitoare la sănătatea umană, respectiv acelea de asistență stomatologică;

 1. Certificatul de înregistrare în Registrul special al asociațiilor și fundațiilor emis de către instanța judecătorească în raza căreia s-a constituit ca persoană juridică – copie ,,conform cu originalul”;
 2. Orice alte documente ulterioare înființării prin care s-au adus modificări la statut și/sau actul de înființare – copii ,,conform cu originalul”;
 3. Certificat identificare fiscală – copie ,,conform cu originalul”.

 

Lipsa oricărui document prevăzut la acest criteriu duce la respingerea ofertei din partea comisiei de selecție, iar celelalte documente depuse în dovedirea îndeplinirii criteriilor pentru care se acordă punctaj nu se vor mai analiza.

Prin excepție documentele prevăzute la pct. b) și pct. d) pot fi depuse și pe parcursul procesului de evaluare în condițiile depunerii inițiale a unei declarații de angajament.

Durata de funcționare a asociației/fundației va fi punctată conform actelor constitutive și vor fi acordate între 5 și 15 puncte astfel:

 • Între 0-3 ani: 5 puncte
 • Între 3-5 ani: 10 puncte
 • Peste 5 ani: 15 puncte

Pentru evaluarea gradelor profesionale ale personalului medical de specialitate este pus la dispoziție de ofertant pentru cabinetul medical:

 • Medic rezident – 3 puncte
 • Medic specialist – 5 puncte
 • Medic primar – 10 puncte
 • V. original în format Europass

În dovedire se va depune copie ,,conform cu originalul” după dovada avizului de liberă practică eliberat de Colegiul Medicilor la care se adaugă polița de asigurare pentru malpraxis, în copie ,,conform cu originalul”.

ATENTIE ! – Se acordă punctaj pentru fiecare medic desemnat. Neprezentarea dovezilor privind deținerea personalului    calificat /certificat/avizat duce la neacordarea punctajului.

Pentru evaluarea experienței similare în domeniul serviciilor medico-sociale (medicină dentară):

 • Fără experiență: 0 puncte;
 • Cu experiență: 10 puncte.

Se vor depune documente (contracte, protocoale, colaborări etc.) din care să reiasă experiența similară.

Dotare aparatură cabinet medical vor fi acordate puncte astfel:

 • Aparatură second hand (folosită): 5 puncte;
 • Aparatură nouă: 10 puncte.

În dovedire se vor depune, copie ,,conform cu originalul”, documente de achiziție a aparaturii sau declarația pe propria răspundere a președintelui asociației/fundației, în original, privind proveniența aparaturii. În situația în care aparatura nu a fost achiziționată, se va depune, în original, declarația pe propria răspundere a președintelui asociației/fundației privind această stare de fapt.

Prețuri ofertate vor fi acordate puncte astfel:

 • Pentru prețurile maxime prevăzute în anexa la proiect: 0 puncte (se depune o declarație de acceptare a Listei Prețuri Maxime Stomatologice);
 • Pentru fiecare 5% reducere aplicată la totalul prețurilor prevăzute în anexa la proiect: 10 puncte (se depune o listă a tarifelor practicate pentru fiecare punct din anexa „Lista Prețuri Maxime Stomatologice”).

 

Prezentare opis documente și numerotare pagini, conform formular OPIS vor fi acordate 2 puncte.

Candidaturile se vor depune în plic sigilat, netransparent, până în data de 23.12.2022, ora 12:00 la registratura instituției din Str. Olari nr. 15, Sector 2.

Plicul sigilat va avea anexat o adresă de înaintare privind participarea la procedura de selecție.

Documentele vor fi așezate în ordinea prevăzută la criteriile de selecție, vor fi opisate și fiecare pagină va fi numerotată. În opis trebuie să se treacă pagina la care se regăsește fiecare document – Formular OPIS

ONG-urile au dreptul de a solicita clarificări cu privire la criteriile de selecție până cel târziu cu trei (3) zile înainte de data de depunere a ofertelor menționată în prezentul anunț. Acestea pot fi depuse la sediul  D.G.A.S.P.C. Sector 2 sau transmise pe adresa de e-mail social@social2.ro. Solicitările de clarificări depuse după acest termen nu vor fi luate în considerare. Pentru a fi adus la cunoștința tuturor celor interesați să participe la procedura de selecție, răspunsul la solicitările de clarificări se va posta pe site-ul D.G.A.S.P.C. Sector 2 www.social2.ro.

Reprezentanții ONG -urilor care vor să participe la ședința de deschidere vor prezenta delegație/împuternicire din partea ofertantului (în original), CI/BI și copie conformă cu originalul după actele care dovedesc identitatea acestora (buletin de identitate, carte de identitate sau pașaport).

Este declarat selecționat ofertantul care obține cel mai mare punctaj prin aplicarea criteriilor de evaluare, conform Regulamentului privind modalitatea de elaborare și criteriile de selecție a partenerilor în vederea derulării proiectului ,,Policlinica Socială – Zâmbet pentru toți”.

Ședința de deschidere a documentelor în vederea selecției și atribuirii va avea loc în data de  27.12.2022, ora 10:00 la sediul D.G.A.S.P.C. Sector 2 din Strada Olari nr. 15, Sector 2, București și are drept scop verificarea existenței sau inexistenței tuturor documentelor solicitate prin criteriile de selecție. În cadrul acestei ședințe se vor stabili ofertele respinse ca urmare a nedepunerii documentelor în termenul prevăzut sau nedepunerea unui/unor document/documente prevăzut/prevăzute ca fiind eliminatorii.

Ofertele depuse după data și ora din anunț nu se vor lua în considerare și  vor fi considerate oferte respinse, nu vor fi deschise și nu vor fi returnate.

Ultima actualizare in 19 decembrie 2022

Page Reader Press Enter to Read Page Content Out Loud Press Enter to Pause or Restart Reading Page Content Out Loud Press Enter to Stop Reading Page Content Out Loud Screen Reader Support
administrare site, administrare website, intretinere site, administrare site web