Anunțul privind închirierea unui imobil pentru relocarea Directei Protecția Copilului care își desfășoară activitatea in str. Dimitrie Racoviță nr. 22,

ANUNȚ

privind închirierea unui imobil pentru relocarea Directei Protecția Copilului care își desfășoară activitatea in str. Dimitrie Racoviță nr. 22, sector 2 si Centrului de Consiliere care își desfășoară activitatea in str. Țepeș Voda nr.7, Sector 2

DGASPC Sector 2 este interesata de închirierea unui imobil pentru relocarea Directei Protecția Copilului care își desfășoară activitatea in str. Dimitrie Racoviță nr. 22, sector 2 si Centrului de Consiliere care își desfășoară activitatea in str. Țepeș Voda nr.7, Sector 2.

 

Anexăm la prezenta:

–           Hotărârea Consiliului Local nr. 8/2019 privind aprobarea Normelor procedurale interne privind achiziția/închirierea imobilelor la nivelul sectorului 2 al Municipiului București;

–           Anexa la Hotărârea Consiliului Local nr. 8/2019 Norme procedurale interne privind achiziția/închirierea imobilelor la nivelul Sectorului 2 al Municipiului București, modificata si completata prin HCL 213/2019;

–           Hotărârea Consiliului Local nr. 437/2022 privind aprobarea prin procedura de licitație a închirierii unui imobil pentru relocarea Directei Protecția Copilului care își desfășoară activitatea in str. Dimitrie Racoviță nr. 22, sector 2 si Centrului de Consiliere care își desfășoară activitatea in str. Țepeș Voda nr.7, Sector 2.

 1. Informații generale:

Denumire: Direcția Generala de Asistenta Sociala si Protecția Copilului Sector 2

Cod Fiscal: 17093691

Adresa: Str. Olari nr 15, Sector 2, București

Telefon: 021.311.00.29 / 021.252.22.02 interior 119

E-mail:achizitii.directe@social2.ro; georgiana.petrescu@social2.ro

 1. Obiectul licitației: Închiriere imobil pentru relocarea Directei Protecția Copilului care își desfășoară activitatea in str. Dimitrie Racoviță nr. 22, sector 2 si Centrului de Consiliere care își desfășoară activitatea in str. Țepeș Voda nr.7, Sector 2

Valoare estimata EURO:

16.000 euro/luna

192.000 euro/12 luni

384.000 euro/24 luni

 

Valoarea estimata RON:

78.400 lei/luna

 940.800 lei/12 luni

 1.881.600 lei/24 luni

1 euro = 4,9022 lei

 

Criteriu de atribuire: ”Cel mai bun raport calitate – preț

Oferta declarată câștigătoare este oferta care totalizează cel mai mare punctaj. Punctajul maxim ce poate fi obținut în cadrul procesului de evaluare este de 100 puncte.

Nr.crt. Factori de evaluare Punctaj
1 Prețul 70 puncte
2 Posibilitatea accesării mijloacelor de transport în comun 10 puncte
3 Distanța imobilului față de sediul DGASPC Sector 2 10 puncte
4 Număr locuri de parcare oferite cu titlu gratuit 10 Puncte
  Total 100 puncte

 

Punctarea se efectuează  astfel:

1. Prețul maxim 70 puncte

Algoritm de calcul: Punctajul se acordă astfel: a) Pentru cel mai scăzut dintre prețuri se acordă punctajul maxim alocat; b) Pentru celelalte preturi ofertate punctajul P(n) se calculează proporțional, astfel: P(n) = (Preț minim ofertat / Preț n) x 70.

 

2. Posibilitatea accesării mijloacelor de transport în comun  – maxim 10 puncte

–    pentru o distanță față de o stație de transport în comun (metrou/stație RATB-troleibuz, autobuz, tramvai) mai mare de 500 m se va acorda punctaj 0

–    pentru o distanță față de o stație de transport în comun (metrou/stație RATB-troleibuz, autobuz, tramvai) între 200 m și 500 m  se va acorda punctaj de 5 puncte

–    pentru o distanță față de o stație de transport în comun (metrou/stație RATB-troleibuz, autobuz, tramvai) mai mica de 200 m se va acorda punctaj de 10 puncte

Distanțele for fi calculate folosind Google Maps, funcția „Mers pe jos”.

 

3. Distanța imobilului față de sediul DGASPC Sector 2 – maxim 10 puncte

– Pentru imobilele situate la o distanță între 2,1 km și 5 km față de sediul DGASPC Sector 2 se va acorda punctaj de 10 puncte;

– Pentru imobilele situate la o distanță mai mare de 5 km si 10 km față de sediul DGASPC Sector 2 se va acorda punctaj de 5 puncte;

– Pentru imobilele situate la o distanță mai mare de 10 km față de sediul DGASPC Sector 2 se va acorda punctaj de 0 puncte

Distanțele vor fi calculate prin utilizarea Google Maps, funcția „cu mașina”.

Pentru imobilele situate în afara sectorului 2 București, oferta va fi declarată neconformă.

 

4. Număr locuri de parcare oferite cu titlu gratuit – maxim 10 puncte

– Pentru un număr mai mic de 3 locuri de parcare oferite cu titlu gratuit se va acorda punctaj 0

– Pentru un numar intre 4 și 6  locuri de parcare oferite cu titlu gratuit se va acorda punctaj de 5 puncte

– Pentru un număr mai mare de 6 locuri de parcare oferite cu titlu gratuit se va acorda punctaj de 10 puncte

 

 1. Informații privind documentația de atribuire:

3.1.      Denumirea și datele de contact ale serviciului/compartimentului din cadrul instituției de la care se poate obține un exemplar din documentația de atribuire: Serviciul Licitatii, Achizitii Publice din cadrul Direcției Generale de Asistenta Sociala si Protecția Copilului Sector 2, Strada Olari, numărul 15, e-mail: achizitii.directe@social2.ro/georgiana.petrescu@social2.ro , telefon 021.311.00.29 / 021.252.22.02 interior 119.

3.2. Data-limită pentru solicitarea clarificărilor: 14.03.2023, ora 16:00

 1. Informații privind ofertele: Se poate depune doar o singură ofertă.

4.1       Valabilitatea ofertelor: Ofertele vor fi valabile 90 zile de la data limita de depunere.

4.2.      Data-limită de depunere a ofertelor: 24.03.2023, ora 12:00

4.3.      Adresa la care trebuie depuse ofertele: Registratura Direcției Generale de Asistenta Sociala si Protecția Copilului Sector 2: Municipiul București, sector 2, Strada Olari, numărul 15, program de luni până joi între orele 8.30 – 16.00, vineri între orele 8.30-13.30.

4.4.      Numărul de exemplare în care trebuie depusă fiecare ofertă: Fiecare ofertă trebuie depusă într-un exemplar în patru plicuri sigilate, unul exterior și 3 interioare.

 1. Data și locul la care se va desfășura ședința publică de deschidere a ofertelor: sediul Direcției Generale de Asistenta Sociala si Protecția Copilului Sector 2: Municipiul București, sector 2, Strada Olari, numărul 15, data: 24.03.2023, ora 14:00. Persoanele interesate care vor să participe la ședința de deschidere vor prezenta delegație/împuternicire din partea ofertantului (în original), CI/BI și copie conformă cu originalul după actele care dovedesc identitatea acestora (buletin de identitate, carte de identitate sau pașaport).
 2. Denumirea, adresa, numărul de telefon și/sau adresa de e-mail ale instanței competente în soluționarea litigiilor apărute și termenele pentru sesizarea instanței: Tribunalul București – Secția a II-a Contencios Administrativ și Fiscal cu sediul în Bulevardul Unirii, nr.37, sector 3, Telefon (centrală): 021.408.36.00; 021.408.37.()0, e-mail: trb-grefiersefs2caf@just.ro, fax: 021.408.37.81.

 

Data publicare anunț pe site: 22.02.2023

Data publicare anunț într-un cotidian de circulație națională: 23.02.2023

 

Director Executiv DAPLUC

Ana STOICA

 

Sef SALP

Mihaela PETRACHE

 

Consilier Achizitii Publice

Bianca PETRESCU

 

FIȘA DE DATE

PRIVIND ÎNCHIRIEREA UNUI IMOBIL PENTRU RELOCAREA DIRECTEI PROTECȚIA COPILULUI CARE ÎȘI DESFĂȘOARĂ ACTIVITATEA IN STR. DIMITRIE RACOVIȚĂ NR. 22, SECTOR 2 SI CENTRULUI DE CONSILIERE CARE ÎȘI DESFĂȘOARĂ ACTIVITATEA IN STR. ȚEPEȘ VODA NR.7, SECTOR 2

 

Ofertanții au obligația de a analiza cu atenție prezenta documentație de atribuire si de a pregăti oferta, conform tuturor instrucțiunilor, formularelor, prevederilor contractuale conținute in aceasta documentație.

CAP. 1. INFORMAȚII GENERALE

1.1 Organizator: Direcția Generala de Asistenta Sociala si Protecția Copilului Sector 2, Cod Fiscal: 17093691; Adresa: Str. Olari nr 15, Sector 2, București, Telefon: 021.311.00.29 / 021.252.22.02 interior 119; E-mail:achizitii.directe@social2.ro; georgiana.petrescu@social2.ro

1.2. Obiectul licitației: Închiriere imobil pentru relocarea Directei Protecția Copilului care își desfășoară activitatea in str. Dimitrie Racoviță nr. 22, sector 2 si Centrului de Consiliere care își desfășoară activitatea in str. Țepeș Voda nr.7, Sector 2.

Cerințele referitoare la documentele de calificare:

 1. a) Ofertanții nu trebuie să se încadreze în situațiile prevăzute la art. 164 din Legea nr. 98/2016 privind achizițiile publice; Se va completa și atașa Formularul nr. 1
 2. b) Ofertanții nu trebuie să se încadreze în situațiile prevăzute la art. 165 din Legea nr. 98/2016 privind achizițiile publice; Se va completa și atașa Formularul nr. 2
 3. c) Ofertanții nu trebuie să se încadreze în situațiile prevăzute la art. 167 din Legea nr. 98/2016 privind achizițiile publice; Se va completa și atașa Formularul nr. 3
 4. d) Declarație privind neîncadrarea în situațiile prevăzute la art. 59-60 din Legea 98/2016 privind achizițiile publice; Se va completa Declarație pe proprie răspundere – Formularul nr. 4

Persoane responsabile cu atribuirea contractului din partea Autorității Contractante precum și persoanele din cadrul autorității contractante ce pot influența conținutul documentației de atribuire și/sau procedura de atribuire sunt:

Presedinte – Georgeta Vizireanu – Sef Serviciu Achizitii Publice – Primaria Sector 2;

Membru – Alexandra Elena Chirila – Viceprimar – Primăria Sector 2;

Membru – Feroiu Dumitru-Silviu – Consilier Local al Sectorului 2;

Membru – Andrei Razvan Condurateanu – Director Administrativ D.G.A.S.P.C. Sector 2

Membru – Claudia Uzun membru – Director Executiv “Directia Protectia Copilului” DGASPC S2

Secretar – Bianca Petrescu – Consilier Achizitii Publice – D.G.A.S.P.C. Sector 2

Florin Stefan Vasile – Director general – D.G.A.S.P.C. Sector 2

Carmen Ciobanu – Director general adjunct Direcția economică – D.G.A.S.P.C. Sector 2;

Cornelia Pârvanu – Director executiv Direcția juridică – D.G.A.S.P.C. Sector 2;

Ana Stoica – Director executiv Direcția Achizitii Publice, Urmărire Contracte – D.G.A.S.P.C. Sector 2

Mihaela Petrache – Șef Serviciu- S.L.A.P.- D.G.A.S.P.C. Sector 2

 

Propunerea tehnică – Mod de prezentare

–    In conformitate cu prevederile caietului de sarcini;

–    Propunerea de contract + anexele semnate si stampilate de către ofertant, ca dovada a însușirii acestora.

–   Certificat constatator(sau act juridic reprezentant legal)

–   Extras carte funciara

–   Extras documente tehnice(plan releveu)

–   Plan compartimentare

–   Certificat fiscal

 

Propunerea financiara – Mod de prezentare

–    Conform formularelor de oferta – Formularul 5 si anexa la formularul de oferta;

–    Valoarea se va exprima in Lei fără TVA, cu maxim doua zecimale. Oferta va cuprinde prețul chiriei pe luna, pentru o perioada de 24 luni.

 

1.3 Calendarul procedurii de atribuire a contractului de închiriere:

INFORMAȚII DATA/ ORA LOCAȚIA
Trimiterea spre publicare pe site-ul D.G.A.S.P.C. Sector 2 a anunțului de licitație 22.02.2023 Site D.G.A.S.P.C. Sector 2
Trimiterea spre publicare într-un cotidian de circulație națională 23.02.2023 cotidian de circulație națională
Data limită pentru solicitarea clarificărilor de către ofertanți 14.03.2023, ora 16:00 D.G.A.S.P.C. Sector 2, Str. Olari nr.15, sector 2, București
Data limită până la care autoritatea contractantă (D.G.A.S.P.C. Sector 2) va răspunde la clarificările solicitate de ofertanți (cu 5 zile înainte de data limită pentru depunerea ofertelor) 20.03.2023 D.G.A.S.P.C. Sector 2, Str. Olari nr.15, sector 2, București
Data limită până la care ofertanții vor constitui garanția de participare  (data limita de depunere a ofertelor) 24.03.2023 virament bancar sau printr-un instrument de garantare emis în condițiile legii de o societate bancară ori de o societate de asigurări care nu se află în situații speciale privind autorizarea ori supravegherea, în condițiile legii
Termen limită de depunere a ofertelor 24.03.2023, ora 16:00 D.G.A.S.P.C. Sector 2, Str. Olari nr.15, sector 2, București
DATA DESCHIDERE OFERTE 24.03.2023, ora 14:00 Sediul D.G.A.S.P.C. Sector 2, Str. Olari nr.15, sector 2, București
Procesul -verbal întocmit de secretarul comisiei de evaluare și semnat de membrii comisiei de evaluare și de ofertanți în termen de 1 zi lucrătoare de la data licitației D.G.A.S.P.C. Sector 2, Str. Olari nr.15, sector 2, București
Comunicarea, în scris, a rezultatului licitației, atât a ofertantului declarat câștigător cât și a celor declarați respinși/necâștigători în termen de 3 zile de la intocmirea raportul comisiei de evaluare D.G.A.S.P.C. Sector 2, Str. Olari nr.15, sector 2, București
Modalitatea de contestare Modalitatea de contestare este cea stabilita în Legea Contenciosului Administrativ nr. 554/2004. Tribunalul București – Secția

Contencios Secția a-II-a Contencios

Administrativ și Fiscal cu sediul în Bulevardul Unirii, numărul 37, sector 3, e-mail: trbgrefiersefs2caf@just.ro.

Încheierea contractului de închiriere După împlinirea unui termen de 5 zile  de la data comunicării rezultatului licitației D.G.A.S.P.C. Sector 2, Str. Olari nr.15, sector 2, București

 

1.4. BAZA LEGALĂ:

–           Hotărârea Consiliului Local nr. 8/2019 privind aprobarea Normelor procedurale interne privind achiziția/închirierea imobilelor la nivelul sectorului 2 al Municipiului București;

–           Anexa la Hotărârea Consiliului Local nr. 8/2019 Norme procedurale interne privind achiziția/închirierea imobilelor la nivelul Sectorului 2 al Municipiului București;

–           Hotărârea Consiliului Local nr. 437/2022 privind aprobarea prin procedura de licitație a închirierii unui imobil pentru relocarea Directei Protecția Copilului care își desfășoară activitatea in str. Dimitrie Racoviță nr. 22, sector 2 si Centrului de Consiliere care își desfășoară activitatea in str. Țepeș Voda nr.7, Sector 2.

Principiile care stau la baza atribuirii contractelor de închiriere sunt:

 1. a) nediscriminarea — aplicarea de către autoritatea contractantă a acelorași reguli, indiferent de naționalitatea participanților la procedura de atribuire a contractului de achiziție/închiriere de imobile, cu respectarea condițiilor prevăzute în acordurile și convențiile Ia care România este parte;
 2. b) tratamentul egal – aplicarea, într-o manieră nediscriminatorie, de către autoritatea contractantă, a criteriilor de atribuire a contractului de achiziție/închiriere de imobile;
 3. c) recunoașterea reciprocă — acceptarea diplomelor, certificatelor, a altor documente emise de autoritățile competente din alte state și a specificațiilor tehnice, echivalente cu cele solicitate la nivel național;
 4. d) transparența — punerea la dispoziție tuturor celor interesați a informațiilor referitoare la aplicarea procedurii pentru atribuirea contractului de achiziție/închiriere de imobile;
 5. e) proporționalitatea — presupune că orice măsură stabilită de autoritatea contractantă trebuie să fie necesară și corespunzătoare naturii contractului;
 6. f) asumarea răspunderii — determinarea clară a sarcinilor și responsabilităților persoanelor implicate în procesul de achiziție/închiriere de imobile urmărindu-se asigurarea profesionalismului, imparțialității și independenței deciziilor adoptate pe parcursul derulării acestui proces.

Prin prezentarea la licitație, prevederile documentației de atribuire, ale caietului de sarcini si ale celorlalte documente care privesc licitația se considera acceptate de ofertanți.

 

CAP.2. INSTRUCȚIUNI PRIVIND ORGANIZAREA SI DESFASURAREA LICITATIEI

2.1 condiții de participare la licitație:

Are dreptul de a participa la licitație orice persoană fizică sau juridică, română sau străină, care îndeplinește cumulativ următoarele condiții:

 1. a) a plătit taxa privind participarea la licitație, respectiv garanția de participare;
 2. b) a depus oferta pentru participarea la licitație, împreună cu toate documentele solicitate în documentația de atribuire, în termenele prevăzute în documentația de atribuire;
 3. c) are îndeplinite la zi toate obligațiile exigibile de plată a impozitelor, a taxelor și a contribuțiilor către bugetul consolidat al statului și către bugetul local;
 4. d) nu este în stare de insolvență, faliment sau lichidare;

Fiecare participant poate depune doar o singură ofertă.

Ofertantul are obligația de a elabora oferta in conformitate cu prevederile documentației de atribuire;

Ofertanții au obligația de a depune, în vederea participării la licitați, următoarele documente prevăzute în caietul de sarcini: scrisoarea de înaintare, plicul exterior și plicurile interioare introduse în plicul exterior, sigilate.

 

ATENȚIE: TOATE FORMULARELE VOR FI SEMNATE DE CĂTRE OFERTANT.

Garanția de participare la licitație:

(l) Ofertantul trebuie să constituie garanția pentru participare la licitație, conform sumei stabilite în documentația de atribuire. Valoarea garanției de participare este de 1.880 lei (aproximativ 0,1% din valoarea estimata a contractului de închiriere).

(2) Ofertele care nu sunt însoțite de dovada constituirii garanției pentru participare vor fi respinse.

(3) Garanția de participare se constituie prin virament bancar sau printr-un instrument de garantare emis în condițiile legii de o societate bancară ori de o societate de asigurări care nu se află în situații speciale privind autorizarea ori supravegherea, în condițiile legii.

(4) Garanția de participare trebuie să fie constituită în suma și pentru perioada de valabilitate prevăzute în documentația de atribuire. Perioada de valabilitate care va fi cel puțin egală cu perioada minimă de valabilitate a ofertei astfel cum a fost solicitată prin documentația de atribuire.

(5) Garanția de participare trebuie să fie irevocabilă.

(6) Instrumentul de garantare trebuie să prevadă că plata garanției de participare se va executa necondiționat, respectiv la prima cerere a beneficiarului, pe baza declarației acestuia cu privire la culpa persoanei garantate, și se prezintă autorității contractante în original, cel mai târziu la data și ora limită de depunere a ofertelor.

(7) Garanția pentru participare constituită de ofertantul a cărui ofertă a fost stabilită ca fiind câștigătoare se restituie la cerere, de către autoritatea contractantă în cel mult 5 zile lucrătoare de la data semnării contractului.

(8) Garanția pentru participare, constituită de ofertanții ale căror oferte nu au fost stabilite ca fiind câștigătoare, se returnează la cerere, de către organizatorul procedurii, în termen de 10 zile lucrătoare de la data semnării procesului-verbal de desemnare a ofertei câștigătoare.

 

2.2 ORGANIZAREA SI DESFĂSURAREA PROCEDURII DE LICITAȚIE

2.2.1 Organizarea procedurii de licitație

Anunțul cu privire la organizarea licitației se va publica într-un cotidian de circulație națională si pe site-ul D.G.A.S.P.C. Sector 2.

Termenul limită de depunere a documentației de participare la licitație este 24.03.2023, ora 12:00 la registratura Direcției Generale de Asistenta Sociala si Protecția Copilului Sector 2, având sediul pe Str. Olari nr. 15, sector 2, București.

Ședința de deschidere a ofertelor se va desfășura în data de 24.03.2023, ora 14:00

 

2.2.2 instrucțiuni privind depunerea documentelor de calificare

 

La depunerea scrisorii de înaintare, plicul exterior va conține următoarele 3 plicuri interioare:

– pe plicul exterior sigilat se va specifica:

LICITAȚIE privind închirierea unui imobil pentru relocarea Directei Protecția Copilului care își desfășoară activitatea in str. Dimitrie Racoviță nr. 22, sector 2 si Centrului de Consiliere care își desfășoară activitatea in str. Țepeș Voda nr.7, Sector 2

Denumirea ofertantului: ……………………………………………………………………………………………………………………………

Sediu/ telefon/ e-mail pentru persoană juridică S.C. I.F./ P.F.A………………………………………………………………

Domiciliu/ telefon/ e-mail pentru persoană fizică……………………………………………………………………………………

A NU SE DESCHIDE PÂNĂ LA DATA DE ………………………… ORA ………………………………………………….

 

 • pe pilcurile interioare ( mai mici decât cel exterior ) se va scrie denumirea ofertantului, sediul social, telefon si e-mail, în cazul persoanelor juridice sau denumirea ofertantului, domiciliul, telefon, e-mail, în cazul persoanelor fizice, conform modelului de mai jos:

Plic 1

DOCUMENTE DE CALIFICARE la licitația din data de …………………………. privind închirierea unui imobil pentru relocarea Directei Protecția Copilului care își desfășoară activitatea in str. Dimitrie Racoviță nr. 22, sector 2 si Centrului de Consiliere care își desfășoară activitatea in str. Țepeș Voda nr.7, Sector 2

Denumirea ofertantului:  …………………………………………………………………………………………………………………………….

Sediu/ telefon/ e-mail pentru persoană juridică S.C. I.F./ P.F.A…………………………………………………………………

Domiciliu/ telefon/ e-mail pentru persoană fizică……………………………………………………………………………………….

A NU SE DESCHIDE PÂNĂ LA DATA DE …………………… ORA …………………..

 

Plic 2

PROPUNERE TEHNICA la licitația din data de …………………………. privind închirierea unui imobil pentru relocarea Directei Protecția Copilului care își desfășoară activitatea in str. Dimitrie Racoviță nr. 22, sector 2 si Centrului de Consiliere care își desfășoară activitatea in str. Țepeș Voda nr.7, Sector 2

Denumirea ofertantului:  …………………………………………………………………………………………………………………………….

Sediu/ telefon/ e-mail pentru persoană juridică S.C. I.F./ P.F.A…………………………………………………………………

Domiciliu/ telefon/ e-mail pentru persoană fizică……………………………………………………………………………………….

A NU SE DESCHIDE PÂNĂ LA DATA DE …………………… ORA …………………..

 

Plic 3

OFERTA FINANCIARA la licitația din data de …………………………. privind închirierea unui imobil pentru relocarea Directei Protecția Copilului care își desfășoară activitatea in str. Dimitrie Racoviță nr. 22, sector 2 si Centrului de Consiliere care își desfășoară activitatea in str. Țepeș Voda nr.7, Sector 2

Denumirea ofertantului:  …………………………………………………………………………………………………………………………….

Sediu/ telefon/ e-mail pentru persoană juridică S.C. I.F./ P.F.A…………………………………………………………………

Domiciliu/ telefon/ e-mail pentru persoană fizică……………………………………………………………………………………….

A NU SE DESCHIDE PÂNĂ LA DATA DE …………………… ORA …………………..

 

Documentația necesară (scrisoarea de înaintare, plicul exterior și plicurile interioare introduse în plicul exterior, (plicurile vor fi sigilate)) se va depune la Registratura Direcției Generale de Asistenta Sociala si Protecția Copilului Sector 2, la sediul din str. Olari nr. 15, sector 2, București, unde se va înregistra în ordinea primirii, precizându-se pe plicul exterior data și ora la care a fost depusă.

Documentele de calificare se redactează în limba română și se depun într-un singur exemplar.

Este obligatoriu ca toate documentele de participare la licitație să fie semnate de ofertanți.

Plicul cu documentația necesara, depus la o altă adresă decât cea stabilită sau după expirarea datei-limită pentru depunere se returnează nedeschis.

Ofertele pentru participarea la licitație vor fi redactate în limba română și se vor depune într-un singur exemplar, la Registratura Direcției Generale de Asistenta Sociala si Protecția Copilului Sector 2, la sediul din str. Olari nr. 15, sector 2, București, până la data și ora menționate în calendarul procedurii, urmând a fi înregistrate în ordinea primirii acestora.

Conținutul ofertelor va rămâne confidențial până la data stabilită pentru deschiderea acestora, autoritatea contractanta urmând a lua cunoștință de conținutul respectivelor oferte, numai după această dată.

 

DESFĂSURAREA PROCEDURII DE LICITATIE

Plicurile sigilate se predau comisiei de evaluare, în ziua fixată pentru deschiderea lor în ședință publică prevăzută în anunțul de licitație.

După deschiderea plicurilor exterioare de către președintele comisiei de evaluare, comisia de evaluare va analiza documentele necesare calificării și va elimina ofertele care nu respectă condițiile de calificare. Secretarul comisiei de evaluare va întocmi un proces-verbal în care se va preciza rezultatul analizei. După semnarea procesului-verbal de către toți membrii comisiei de evaluare și de către ofertanți, președintele comisiei de evaluare va deschide plicurile care conțin propunerea tehnica si oferta financiara.

Pentru verificarea îndeplinirii cerințelor din documentația de atribuire, comisia de evaluare întocmește procesul verbal de evaluare a ofertelor depuse. Pe parcursul aplicării procedurii de atribuire, comisia de evaluare are dreptul să solicite clarificări și, după caz, completări ale documentelor prezentate de ofertanți pentru demonstrarea conformității ofertei cu cerințele solicitate.

Solicitarea de clarificări este propusă de către comisia de evaluare și se transmite de către autoritatea contractanta ofertanților în termen de 3 zile lucrătoare de la primirea propunerii comisiei de evaluare.

Ofertanții trebuie să răspundă la solicitarea comisiei de evaluare, în termen de 4 zile lucrătoare de la primirea acesteia.

Comisia de evaluare stabilește punctajul fiecărei oferte declarate admisibile, ținând seama de ponderile criteriilor de atribuire a contractului de închiriere, precizate în caietul de sarcini și anume:

– Prețul                                                                                    70 puncte

– Posibilitatea accesării mijloacelor de transport în comun      10 puncte

– Distanta imobilului fata de sediul DGASPC S2                    10 puncte

– Număr locuri de parcare oferite cu titlu gratuit                    10 Puncte

TOTAL                                                                              100 Puncte

 

Oferta câștigătoare este oferta care întrunește cel mai mare punctaj în urma aplicării criteriilor de atribuire.

În cazul în care există punctaje egale între ofertanții clasați pe primul loc, departajarea acestora se va face în funcție de punctajul obținut pentru criteriul de atribuire care are ponderea cea mai mare, iar în cazul egalității în continuare, departajarea se va face în funcție de punctajul obținut pentru criteriul de atribuire care are ponderea cea mai mare după acesta.

In urma analizării ofertelor de către comisia de evaluare, pe baza criteriilor de atribuire și a documentelor de calificare, secretarul întocmește un proces-verbal în care menționează ofertele valabile, ofertele care nu îndeplinesc condițiile prevăzute în caietul de sarcini și motivele excluderii acestora din urmă de la procedura de licitație. Procesul-verbal va fi semnat de către toți membrii comisiei de evaluare, iar în baza acestuia, în termen de o zi lucrătoare, se va întocmi un Raport al Comisiei de evaluare care va fi semnat de către toți membrii comisiei.

În termen de 3 zile lucrătoare de la data înregistrării Raportului Comisiei de evaluare, autoritatea contractanta va informa în scris, cu confirmare de primire, ofertantul declarat câștigător despre alegerea sa și pe ceilalți ofertanți despre respingerea ofertelor lor, indicând motivele care au stat la baza respingerii.

Prin prezentarea la licitație, prevederile documentației de atribuire, ale caietului de sarcini si ale celorlalte documente care privesc licitația se considera acceptate de ofertanți

După împlinirea unui termen de 5 zile  de la data comunicării rezultatului licitației, autoritatea contractanta (Direcția Generala de Asistenta Sociala si Protecția Copilului Sector 2) va încheia contractul de închiriere cu ofertantul a cărui oferta a fost stabilita ca fiind câștigătoare.

Procedura de licitație se poate desfășura numai daca in urma publicării anunțului de licitație au fost depuse cel puțin 3 oferte valabile

În cazul în care în urma publicării anunțului de licitație, nu au fost depuse cel puțin trei oferte sau nicio ofertă depusă nu este valabilă, Direcția Generala de Asistenta Sociala si Protecția Copilului Sector 2 va anula procedura de licitație și va organiza la o dată ulterioară, o nouă licitație.

În cazul în care ofertantul declarat câștigător refuză încheierea contractului de închiriere sau nu se prezintă pentru semnarea contractului în termenul stabilit mai sus, procedura de licitație se va relua.

Daca din motive obiective, comisia de evaluare decide până în momentul în care ofertanții își prezintă ofertele, amânarea sau anularea licitației, decizia de amânare sau anulare se comunica, în scris, tuturor participanților la procedura de atribuire, în cel mult 3 zile lucrătoare de la data anulării, atât încetarea obligațiilor pe care aceștia și le-au creat prin depunerea ofertelor, cât și motivul concret care a determinat decizia de anulare.

 

Cap III DEPUNEREA SI COMPETENȚA SOLUȚIONĂRII CONTESTAȚIILOR

Contestațiile pot fi formulate în scris și se vor depune la Tribunalul București – Secția a II-a Contencios Administrativ și Fiscal cu sediul în Bulevardul Unirii, nr.37, sector 3, Telefon (centrală): 021.408.36.00; 021.408.37.00 e-mail: trb-grefiersefs2caf@just.ro , fax: 021.408.37.81.

CAP.IV. ÎNTOCMIREA CONTRACTULUI DE ÎNCHIRIERE

Scopul prezentei licitații îl constituie închirierea unui imobil pentru relocarea Directei Protecția Copilului care își desfășoară activitatea in str. Dimitrie Racoviță nr. 22, sector 2 si Centrului de Consiliere care își desfășoară activitatea in str. Țepeș Voda nr.7, Sector 2.

Contractul de închiriere se va încheia pe o perioadă de 24 luni calendaristice, cu posibilitatea de prelungire.

Valabilitatea contractului de închiriere decurge de la data semnării de către părți a procesului verbal de predare-primire a bunului imobil.

 

Florin Stefan VASILE                    Ana STOICA                                         

Director General                                   Director executiv DAPLUC

 

 

Mihaela PETRACHE                      Bianca Petrescu

Șef Serviciu – SLAP                             Consilier Achizitii Publice

Ultima actualizare in 23 februarie 2023

Page Reader Press Enter to Read Page Content Out Loud Press Enter to Pause or Restart Reading Page Content Out Loud Press Enter to Stop Reading Page Content Out Loud Screen Reader Support
administrare site, administrare website, intretinere site, administrare site web