Serviciul Asistenţă Socială Pantelimon este serviciul specializat din cadrul Direcţiei Generale de Asistenţă Socială şi Protecţia Copilului Sector 2 care are ca obiect de activitate asigurarea măsurilor de asistenţă socială pentru familiile şi persoanele singure cu venituri reduse din Cartierul Pantelimon.

Instrumentarea dosarelor de venit minim de incluziune, acordat conform Legii nr.196/2016 privind venitul minim de incluziune, cu modificările și completările ulterioare;

Instrumentarea dosarelor de acordare a ajutoarelor de urgenţă stabilite pe baza hotărârilor Consiliului Local Sector 2;

Efectuarea anchetelor sociale în vederea aplicării prevederilor Ordonanţei de Urgenţă a Guvernului nr.111/2010 privind concediu şi indemnizaţia lunară pentru creşterea copiilor;

Efectuare anchetelor sociale la solicitarea altor instituţii (Tribunal, Poliţie, APISMB etc.)

 

Acordă un pachet de beneficii și servicii de asistență socială pentru prevenirea marginalizării sociale prin:

 • identificarea cazurilor: prin solicitări venite din partea beneficiarului direct, prin solicitări ale familiei, comunității din care face parte prin sesizări din partea unui serviciu, unei instituţii, publice sau private și prin autosesizare.
 • evaluarea detaliată a nevoilor psiho-sociale specifice a solicitantului, a resurselor de care dispune acesta și/sau grupul său informal, precum și a resurselor educaționale, sociale, medicale, locative și de ocupare a forței de muncă disponibile în comunitate cu scopul de a identifica cele mai bune soluții și intervenții, particularizate pentru fiecare caz;
 • întocmirea planului de servicii al beneficiarului în colaborare cu persoana sau familia aflată în dificultate și cu specialiști din celelalte direcții și compartimente relevante ale instituției (Direcția Protecția Copilului, centre de consiliere, servicii specifice pentru anumite tipuri de beneficiari, juriști etc.) în vederea prevenirii sau reducerii marginalizării sociale și a situațiilor de risc și a asigurării accesului persoanelor vulnerabile la serviciile de bază (educație, sănătate, locuire, ocupare, asistență socială);
 • identificarea cazurilor: prin solicitări venite din partea beneficiarului direct, prin solicitări ale familiei, comunității din care face parte prin sesizări din partea unui serviciu, unei instituţii, publice sau private și prin autosesizare.
 • evaluarea detaliată a nevoilor psiho-sociale specifice a solicitantului, a resurselor de care dispune acesta și/sau grupul său informal, precum și a resurselor educaționale, sociale, medicale, locative și de ocupare a forței de muncă disponibile în comunitate cu scopul de a identifica cele mai bune soluții și intervenții, particularizate pentru fiecare caz;
 • întocmirea planului de servicii al beneficiarului în colaborare cu persoana sau familia aflată în dificultate și cu specialiști din celelalte direcții și compartimente relevante ale instituției (Direcția Protecția Copilului, centre de consiliere, servicii specifice pentru anumite tipuri de beneficiari, juriști etc.) în vederea prevenirii sau reducerii marginalizării sociale și a situațiilor de risc și a asigurării accesului persoanelor vulnerabile la serviciile de bază (educație, sănătate, locuire, ocupare, asistență socială);
 • implementarea și monitorizarea, în colaborare cu celelalte compartimente relevante ale D.G.A.S.P.C. Sector 2, desfășurarea activităților și serviciilor recomandate în planul de intervenție și asigură reajustarea planului periodic, precum și ori de câte ori este nevoie, în acord cu necesitățile curente ale beneficiarului;
 • oferirea serviciilor de informare și consiliere socială cu privire la beneficiile, serviciile și programele disponibile în conformitate cu legislația în vigoare, sprijin pentru creșterea accesului la educație, pentru îmbunătățirea condițiilor de locuit etc;
 • colaborarea cu Serviciul Prevenire Marginalizare Socială, Serviciul Prevenirea Separării Copilului de Familie, Serviciul de Intervenție în Situații de Abuz, Neglijare, Trafic, Migrație și Repatrieri și alte compartimente relevante pentru implementarea de programe și proiecte în vederea înlăturării situației de criză a persoanei singure sau familiei pentru prevenirea marginalizării sociale.

Instrumentarea dosarelor pentru acordarea ajutorului financiar pentru plata serviciilor oferite de bonă, conform Legii nr. 35/2020 reglementată prin H.C.L. Sector 2 nr. 144/30.06.2020 privind aprobarea Metodologiei și a condițiilor de acordare ajutoarelor financiare pentru plata serviciilor oferite de bonă;

Instrumentarea dosarelor pentru instiuirea unor măsuri integrate de asistență socială prin programul ”Intervenție coordonată în cazurile de risc sanitar sau sanitar-veterinar”;

 

Servicii oferite:

1. VENITUL MINIM DE INCLUZIUNE
2. STIMULENTUL EDUCAŢIONAL (TICHETE SOCIALE PENTRU GRĂDINIŢĂ)
3. AJUTORUL DE URGENŢĂ PENTRU DEPĂȘIREA UNOR SITUAȚII DE DIFICULTATE GENERATE DE RESTANȚELE ACUMULATE LA PLATA ÎNTREȚINERII SAU A ALTOR UTILITĂȚI
4. AJUTORUL DE URGENȚĂ PENTRU ACOPERIREA CHELTUIELILOR PRIVIND TRANSPORTUL ȘI CAZAREA ÎNSOŢITORULUI, AFERENTE SERVICIILOR MEDICALE FURNIZATE ÎN AFARA ȚĂRII
5. AJUTORUL DE URGENȚĂ PENTRU ACOPERIREA CHELTUIELILOR PRIVIND ACHIZIŢIONAREA DE DISPOZITIVE ŞI MATERIALE MEDICALE UTILIZATE ÎN INTERVENŢIILE CHIRURGICALE, ALE CĂROR COSTURI NU SUNT DECONTATE DE C.N.A.S.
6. AJUTORUL DE URGENȚĂ PENTRU ACOPERIREA CHELTUIELILOR PRIVIND ÎNCHIRIEREA DE DISPOZITIVE MEDICALE PENTRU OXIGENO-TERAPIE
7. AJUTORUL DE URGENȚĂ PENTRU ACOPERIREA CHELTUIELILOR PRIVIND ACHIZIŢIONAREA DE MATERIALE/DISPOZITIVE NECESARE RECUPERĂRII/RECONSTRUCŢIEI POST-TRAUMATICE
8. AJUTORUL DE URGENŢĂ PENTRU PREVENIREA ABANDONULUI
9. AJUTORUL DE URGENŢĂ PENTRU PLATA CHIRIEI
10. AJUTORUL DE URGENŢĂ PENTRU DEPĂŞIREA UNOR SITUAŢII DE NECESITATE CAUZATE DE CALAMITĂŢI NATURALE, INCENDII, ACCIDENTE
11. AJUTORUL DE URGENŢĂ ÎN CAZ DE DECES
12. TICHETE SOCIALE * PROGRAMUL „ŞANSE PENTRU SĂNĂTATE” *
13. TICHETE SOCIALE PENTRU PRODUSE ALIMENTARE
14. AJUTORUL FINANCIAR PENTRU PLATA SERVICIILOR OFERITE DE BONĂ
15. MĂSURI DE PROTECȚIE SOCIALĂ PENTRU CONSUMATORUL VULNERABIL DE ENERGIE SEZON 2023-2024
16. AJUTORUL DE URGENŢĂ PENTRU NEVOI CURENTE
17. AJUTOTUL DE URGENȚĂ PENTRU ASIGURAREA ACCESULUI LA O LOCUINȚĂ PENTRU PERSOANE ȘI FAMILII AFLATE ÎN SITUAȚII DE DIFICULTATE
18. INSTIUIREA UNOR MĂSURI INTEGRATE DE ASISTENȚĂ SOCIALĂ PRIN PROGRAMUL ”INTERVENȚIE COORDONATĂ ÎN CAZURILE DE RISC SANITAR SAU SANITAR-VETERINAR”
19. SERVICII SOCIO-MEDICALE SUB FORMA CONSULTAȚIILOR, INTERVENȚIILOR ȘI TRATAMENTELOR STOMATOLOGICE SPECIFICE

(Pentru documentele depuse în copie, se vor prezenta spre certificare, documentele originale!)

1. VENITUL MINIM DE INCLUZIUNE

Venitul minim de incluziune este un beneficiu de asistenţă socială acordat familiilor şi persoanelor singure aflate în situaţie de dificultate, în scopul prevenirii şi combaterii sărăciei şi riscului de excluziune socială, asigurând un nivel de trai minimal, precum şi o formă de sprijin în scopul promovării incluziunii sociale şi creşterii calităţii vieţii. Se acordă conform prevederilor Legii nr. 196/2016, cu modificările şi completările ulterioare şi ale Normelor Metodologice de aplicare a prevederilor Legii nr. 196/2016, cu modificările şi completările ulterioare

BENEFICIARI

VMI poate fi solicitat atât de persoanele singure, cât și de familiile care îndeplinesc condițiile de eligibilitate.

 

Persoanele singure sunt definite ca:

 • persoane care au împlinit vârsta de 18 ani, locuiesc singure și nu se mai află în întreținerea părinților;
 • persoane cu vârsta cuprinsă între 16-18 ani, care locuiesc și se gospodăresc singure și au capacitate de exercițiu anticipată;
 • persoana cu vârsta de peste 18 ani care locuiește împreună cu părinții săi sau cu alte persoane singure ori familii și care obține sau nu propriile venituri din salarii/alte activități;
 • fiecare soţ, în cazul soţilor despărţiţi în fapt cu domicilii diferite, dacă această situaţie este dovedită prin verificare pe teren;
 • persoane cu vârsta de cel puţin 65 de ani necăsătorite, divorţate sau văduve, care trăiesc în locuinţele lor de domiciliu sau de reşedinţă sau sunt găzduite, pe perioadă nedeterminată, într-un serviciu social cu cazare.

Familia este definită:

 • soţ şi soţie, căsătoriţi în condiţiile legii, care locuiesc împreună;
 • soţ şi soţie cu copiii lor necăsătoriţi, aflaţi în întreţinere cu vârsta de până la 18 ani sau depână la 26 de ani pentru cei care urmează o formă de învăţământ – cursuri de zi, organizată potrivit legii, cu domiciliul ori reşedinţa comună înscrisă în actele de identitate şi care locuiesc împreună;
 • bărbatul şi femeia necăsătoriţi care trăiesc şi locuiesc împreună, dacă această situaţie se
  confirmă la verificarea pe teren;
 • bărbatul şi femeia necăsătoriţi care trăiesc şi locuiesc împreună, cu copiii lor necăsătoriţi şi/ sau ai fiecăruia dintre ei, având vârsta de până la 18 ani sau de până la 26 de ani, dacă urmează o formă de învăţământ – cursuri de zi, organizată potrivit legii, care locuiesc împreună, dacă această situaţie se confirmă la verificarea în teren;
 • părintele/părinţii care locuieşte/locuiesc cu copiii lui/lor necăsătoriţi aflaţi în întreţinere, cu vârsta de peste 18 ani şi care au certificat de persoană încadrată într-un grad de handicap/dizabilitate accentuat/ă sau grav/ă.

Solicitanții trebuie să aibă reședința sau/și domiciliul în România și să facă dovada acesteia.

CE TREBUIE SĂ FACEŢI?

PASUL 1

 • Completaţi o cerere (document tipizat) în care solicitaţi acordarea ajutorului de incluziune, la care anexaţi actele doveditoare şi pe care o înregistraţi la D.G.A.S.P.C. Sector 2.


ACTE NECESARE:

  Documentele necesare pentru a solicita VMI pot varia în funcție de situație. În general, solicitanții de VMI vor avea nevoie de următoarele documente:

 • Formularul standard de cerere VMI, care conține date privind solicitantul și date privind componența familiei/Declarație pe propria răspundere privind modificările intervenite în componența familiei și/sau veniturile acesteia;
 • Angajament de plată;
 • Actul de identitate al solicitantului și al membrilor familiei;
 • Adeverințe de venit pentru toate sursele de venit ale familiei;
 • Certificat de naștere pentru fiecare copil;
 • Certificatul de deces pentru oricare membru decedat al familiei;
 • Dovada școlarizării pentru copiii cu vârsta cuprinsă între 3 și 16 ani;
 • Angajamentul de plată (pentru situațiile în care se pot constata drepturi acordate necuvenit);
 • Alte documente specifice situației beneficiarului.


Lista bunurilor ce conduc la excluderea acordării venitului minim de incluziune:


A. Bunuri imobile

Clădiri, alte spaţii locative în afara locuinţei de domiciliu, precum şi terenuri situate în intravilan cu suprafaţa de peste 1.200 mp în zona urbană şi 2.500 mp în zona rurală, în afara terenurilor de împrejmuire a locuinţei şi a curţii aferente


B. Bunuri mobile

 • Mai mult de un vehicul cu o vechime mai mare de 10 ani, cu drept de circulaţie pe drumurile publice;
 • Autovehicul cu drept de circulaţie pe drumurile publice cu o vechime mai mică de 10 ani, cu excepţia celor utilizate şi/sau adaptate pentru transportul persoanelor cu dizabilităţi
 • Şalupe, bărci cu motor, iahturi sau alte tipuri de ambarcaţiuni, cu excepţia celor necesare pentru transport în cazul persoanelor care locuiesc în aria Rezervaţiei Biosferei „Delta Dunării“
  NOTĂ:

În situaţia în care unul sau mai multe bunuri aflate în proprietatea persoanei singure/familiei beneficiare de venit minim de incluziune este dat în închiriere/arendă/concesiune, acest bun va fi luat în calcul pentru persoana/familia care îl are în închiriere/arendă/concesiune, iar pentru proprietarul de drept se va lua în calcul valoarea obţinută în urma cedării dreptului de folosinţă a bunului.

Persoana sau familia care deţine pe lângă locuinţa de domiciliu o cotă-parte dintr-o altă clădire/spaţiu locativ/imobil poate beneficia de venit minim de incluziune indiferent de mărimea cotei, dacă prin această posesiune nu poate valorifica bunul respectiv.


C. Depozite bancare

Cel puţin unul dintre membrii familiei deţine, în calitate de titular, unul sau mai multe conturi/depozite bancare, a căror sumă totală este mai mare de 3 ori faţă de valoarea câştigului salarial mediu brut prevăzut de Legea asigurărilor sociale de stat.


LISTA VENITURILOR CARE NU SE IAU ÎN CALCUL LA STABILIREA VENITULUI MINIM DE INCLUZIUNE:

 • Sumele primite cu titlu de prestaţii sociale în baza Legii nr. 448/2006 privind protecţia şi promovarea drepturilor persoanelor cu handicap, republicată, cu modificările şi completările ulterioare;
 • Alocaţia de stat pentru copii acordată în baza Legii nr. 61/1993 privind alocaţia de stat pentru copii, republicată, cu modificările ulterioare;
 • Sumele acordate ca burse sau alte forme de sprijin financiar destinate exclusiv pentru susţinerea educaţiei preşcolarilor, elevilor şi studenţilor, prin programe ale Ministerului Educaţiei Naţionale şi Cercetării Ştiinţifice, altor instituţii publice şi private, inclusiv organizaţii neguvernamentale;
 • Sumele primite din activitatea desfăşurată ca zilier, în condiţiile Legii nr. 52/2011 privind exercitarea unor activităţi cu caracter ocazional desfăşurate de zilieri, republicată, cu modificările şi completările ulterioare, precum şi cele obţinute în calitate de prestator casnic în baza Legii nr. 111/2022 privind reglementarea activităţii prestatorului casnic;
 • Sumele primite de persoanele apte de muncă din familie ca urmare a participării la programe de formare profesională organizate în condiţiile legii, dacă acestea nu au titlu de venituri salariale;
 • Sumele primite ocazional din partea unor persoane fizice ori juridice, precum şi sumele cu titlu de ajutor de urgenţă primite de la bugetul de stat sau local;
 • Stimulentul educaţional acordat potrivit prevederilor Legii nr. 248/2015 privind stimularea participării în învăţământul preşcolar a copiilor provenind din familii defavorizate, republicată, sub formă de tichet social pentru stimularea participării în învăţământul preşcolar a copiilor proveniţi din familii defavorizate;
 • Sumele ocazionale acordate de la bugetul de stat sau bugetele locale cu caracter de despăgubiri ori sprijin financiar pentru situaţii excepţionale;
 • Ajutorul pentru încălzirea locuinţei şi suplimentul pentru energie acordate în baza Legii nr. 226/2021, cu modificările ulterioare;
 • Indemnizaţia lunară de hrană acordată în baza Legii nr. 584/2002 privind măsurile de prevenire a răspândirii maladiei SIDA în România şi de protecţie a persoanelor infectate cu HIV sau bolnave de SIDA, cu modificările şi completările ulterioare, şi indemnizaţia lunară de hrană prevăzută de Legea nr. 302/2018 privind măsurile de control al tuberculozei;
 • Sumele primite cu titlu de sprijin, asigurate din bugetul de stat sau fonduri nerambursabile, acordate în baza legii sau în baza programelor operaţionale aprobate.

PASUL 2

 • În termen de 30 de zile de la data înregistrării cererii tip veţi fi informat, în scris, cu privire la luna stabilirii ajutorului minim de incluziune, cuantumul ajutorului precum şi obligaţiile pe care le aveţi ca beneficiar de venit minim de incluziune sau, după caz, cu privire la respingerea dreptului la ajutor de incluziune.

PASUL 3

Care este cuantumul VMI*?

*Exemplificare;

Cuantumul ajutorului de incluziune acordat familiei/persoanei singure reprezintă diferența dintre cuantumul maxim prevăzut de lege – 313 lei/lună/membru de familie sau 456 lei/lună în cazul persoanei singure cu vârsta de cel puțin 65 de ani și cuantumul venitului net ajustat calculat conform legii.

Cuantumul maxim, pentru beneficiarii care nu obțin niciun venit, este de 313 lei/ lună/ membru de familie, iar, în cazul persoanei singure cu vârsta de cel puțin 65 de ani, cuantumul maxim este de 456 lei/lună.

Cuantumul ajutorului pentru familia cu copii este stabilit în funcție de nivelul venitului net lunar ajustat și numărul de copii din familie:
Pentru familia beneficiară de ajutor de incluziune, precum și pentru cea cu venituri nete lunare ajustate de până la 313 de lei/lună, cuantumul lunar al ajutorului pentru familia cu copii este:

  • 122 lei, pentru familia cu un copil;
  • 244 lei, pentru familia cu 2 copii;
  • 321 de lei, pentru familia cu 3 copii;
  • 488 de lei, pentru familia cu 4 copii sau mai mulți.

Pentru familia monoparentală beneficiară de ajutor de incluziune, precum și pentru cea cu venituri nete lunare ajustate de până la 313 de lei/lună, cuantumul lunar al ajutorului pentru familia cu copii este:

  • 137 de lei, pentru familia cu un copil;
  • 274 de lei, pentru familia cu 2 copii;
  • 410 de lei, pentru familia cu 3 copii;
  • 547 de lei, pentru familia cu 4 copii sau mai mulți.

Pentru familiile care au un venit net lunar ajustat cuprins între 276 de lei/lună și 700 de lei inclusiv, cuantumul lunar al ajutorului pentru familia cu copii este:

  • 97 de lei, pentru familia cu un copil;
  • 194 de lei, pentru familia cu 2 copii;
  • 291 de lei, pentru familia cu 3 copii;
  • 387 de lei, pentru familia cu 4 copii sau mai mulți.

Pentru familiile monoparentale care au un venit net lunar ajustat cuprins între 313 de lei/lună și 797 de lei inclusiv, cuantumul lunar al ajutorului pentru familia cu copii este:

  • 126 lei, pentru familia cu un copil;
  • 245 lei, pentru familia cu 2 copii;
  • 370 de lei, pentru familia cu 3 copii;
  • 490 de lei, pentru familia cu 4 copii sau mai mulți.

IMPORTANT

 • Familiile sau persoanele singure care solicită acordarea venitului minim de incluziune nu trebuie să deţină în proprietate, închiriere, comodat sau altă formă de deţinere, nici un bun inclus în Lista bunurilor ce conduc la excluderea acordării ajutorului de incluziune, prevăzută de legislaţie;
 • Stabilirea dreptului la venit minim de incluziune se face începând cu luna următoare celei în care a fost înregistrată cererea tip;
 • Plata venitului minim de incluziune pentru luna în curs se efectuează în luna următoare, de către Agenţia pentru Plăţi şi Inspecţie Socială a Municipiului Bucureşti, prin mandat poştal, cont curent personal sau cont de card, după caz.

OBLIGAŢIILE BENEFICIARILOR:

 • Efectuarea lunară a acţiunilor sau lucrărilor de interes local, de către o persoană aptă de muncă din familia beneficiară de venit minim de incluziune:
 • Numărul lunar al orelor de muncă se calculează proporţional cu cuantumul venitului minim de incluziune de care beneficiază familia sau persoana singură, cu un tarif orar corespunzător salariului de baza minim brut pe ţară garantat în plată, raportat la durata medie lunară a timpului de muncă.
 • Număr lunar ore de muncă = cuantum ajutor de incluziune x 167,333/2230
 • Nu efectuează acţiuni sau lucrări de interes local, persoana aptă de muncă şi care se află în una din următoarele situaţii:
  • asigură creşterea şi îngrijirea unuia sau mai multor copii în vârstă de până la 7 ani, în situaţia în care, pe raza teritorială a localităţii în care îşi au domiciliul/reşedinţa persoana aptă de muncă cu copiii aflaţi în întreţinere, nu există servicii sociale sau educaţionale care asigură servicii de supraveghere şi educaţie pe timpul zilei;
  • asigură creşterea şi îngrijirea unuia sau mai multor copii în vârstă de până la 12 ani, respectiv 16 ani în cazul copiilor din familia monoparentală, în situaţia în care, pe raza teritorială a localităţii în care îşi au domiciliul/reşedinţa persoana aptă de muncă cu copiii aflaţi în întreţinere, nu există servicii sociale de tip centre de zi care asigură servicii de supraveghere şi educaţie pe timpul zilei şi/sau servicii de tip afterschool;
  • asigură creşterea şi îngrijirea, potrivit legii, a unuia sau mai multor copii în vârstă de până la 18 ani, dacă acesta/aceştia este/sunt încadrat/încadraţi în grad de handicap/dizabilitate grav/ă sau accentuat/ă dovedit prin certificat eliberat în condiţiile legii;
  • asigură îngrijirea uneia sau mai multor persoane cu handicap/dizabilitate grav/gravă care nu beneficiază de asistent personal, în condiţiile legii;
  • asigură îngrijirea uneia sau mai multor persoane vârstnice dependente, astfel cum sunt definite în art. 1 alin. (3) din Hotărârea Guvernului nr. 886/2000 pentru aprobarea Grilei naţionale de evaluare a nevoilor persoanelor vârstnice, care nu beneficiază de îngrijitor la domiciliu, în condiţiile legii;
  • urmează forma de organizare a învăţământului preuniversitar, respectiv învăţământ cu frecvenţă, prevăzută de Legea nr. 1/2011, cu modificările şi completările ulterioare;
  • participă la un program de pregătire/reconversie profesională;
  • este încadrată în muncă.
 • Refuzul repetat de două ori al persoanelor apte de muncă beneficiare de ajutor de incluziune de a efectua activităţile sezoniere conduce la încetarea dreptului la ajutor de incluziune.
 • Comunicarea, în scris, a modificărilor privind domiciliul, componenţa familiei şi veniturile acestora, în termen de 15 de zile de la data la care au intervenit acestea.

 

SUNTEŢI CONSIDERATĂ PERSOANĂ APTĂ DE MUNCĂ DACĂ:

 • Aveţi vârsta cuprinsă între 16 ani şi vârsta stabilită de lege pentru pensionare;
 • Nu urmaţi o formă de învaţământ cursuri de zi, prevăzută de lege;
 • Aveţi starea de sănătate şi capacitatea fizică şi psihică corespunzătoare, care vă fac apt pentru prestarea unei munci.

 

2. STIMULENTUL EDUCAŢIONAL (TICHETE SOCIALE PENTRU GRĂDINIŢĂ)

 

Stimulentele educaţionale, sub forma tichetelor sociale pentru grădiniţă, se acordă conform prevederilor Legii nr. 248/2015 privind stimularea participării în învăţământul preşcolar a copiilor provenind din familii defavorizate şi ale Normelor Metodologice de aplicare a prevederilor Legii nr. 248/2015 aprobate prin H.G. nr. 15/2016.

 

BENEFICIARI:

Copiii din familii defavorizate care îndeplinesc, cumulativ, următoarele criterii:

 • Vârsta minimă a copilului este de 3 ani, împlinită oricând pe parcursul anului şcolar curent;
 • Vârsta maximă a copilului este de 6 ani, împlinită după data de 1 septembrie a anului şcolar curent;
 • Venitul net lunar pe membru de familie este de până la 284 lei.

Beneficiază copiii cetăţeni români, care au domiciliul sau reşedinţa în România şi copiii care nu au cetăţenie română, dacă se află în una dintre următoarele situaţii:

 • Sunt cetăţeni ai unui stat membru al Uniunii Europene, ai Spaţiului Economic European, ai Confederaţiei Elveţiene sau ai altor state, pe perioada în care au domiciliul sau, după caz, reşedinţa în România, în condiţiile legii;
 • Sunt cetăţeni străini sau apatrizi cărora li s-a acordat, în condiţiile legii, o formă de protecţie;
 • Sunt apatrizi care au domiciliul sau, după caz, reşedinţa în România, în condiţiile legii.

Sunt consideraţi ca făcând parte din familie copiii naturali ai soţilor sau ai unuia dintre aceştia ori, după caz, ai persoanei singure, copiii adoptaţi, copiii încredinţaţi în vederea adopţiei, copiii pentru care persoana a fost desemnată pentru întreţinerea copilului în temeiul art. 104 din Legea nr. 272/2004, copiii aflaţi în plasament sau în plasament în regim de urgenţă ori pentru care s-a instituit tutela în condiţiile legii, inclusiv cei aflaţi în plasament la asistentul maternal profesionist.

IMPORTANT

 • Stimulentul educaţional se acordă numai pentru copiii care frecventează în mod regulat unităţile de învăţământ preşcolar;
 • Prin frecvenţă regulată se înţelege prezenţă zilnică a copilului la grădiniţă în luna monitorizată, cu excepţia absenţelor motivate;
 • Se consideră absenţe motivate, ce nu afectează acordarea tichetelor sociale, următoarele cazuri, în condiţiile în care acestea nu depăşesc 50% din zilele de grădiniţă:
  • absenţe medicale: motivate, numai dacă părinţii aduc scutiri medicale corespunzătoare perioadelor în care au lipsit copiii, la revenirea acestora la grădiniţă. În caz excepţional, o singură dată pe an şcolar, copiii pot beneficia de tichete sociale şi dacă în luna monitorizată au lipsit mai mult de 50% din zilele de grădiniţă, din motive medicale;
  • învoiri: copiii pot fi învoiţi de către părinţi în limita a 3 zile pe lună, cu condiţia anunţării cadrelor didactice.

CE TREBUIE SĂ FACEŢI?

PASUL 1

 • Completaţi o cerere (document tipizat) în care solicitaţi acordarea stimulentului educaţional (tichet social pentru grădiniţă), la care anexaţi actele doveditoare şi pe care o înregistraţi la Direcţia Generală de Asistenţă Socială şi Protecţia Copilului Sector 2;
 • Cererea de participare în program poate fi făcută oricând pe perioada anului școlar, iar stimulentul se acordă din prima lună în care copilul a îndeplinit criteriile de frecvență definite de lege.

ACTE NECESARE:

 • Cerere tip semnată şi înaintată de către reprezentantul familiei;
 • declarație privind acordul pentru prelucrarea datelor cu caracter personal
 • Acte de identitate ale titularului şi membrilor familiei (copie);
 • Certificat de căsătorie (copie);
 • Certificat de deces (acolo unde este cazul) (copie);
 • Livretul de familie completat la zi (copie);
 • Dovezi privind veniturile nete realizate în luna anterioară înregistrării cererii:
  • adeverinţă salariat în care să fie specificat salariul net şi valoarea bonurilor de masă;
  • talon pensie (copie);
  • talon şomaj (copie);
  • talon indemnizaţii (copie);
  • talon alocaţie de stat (copie);
  • declaraţie pe propria răspundere privind veniturile ocazionale.
 • Adeverinţă care să ateste înscrierea copilului la grădiniţă;
 • Adeverinţă eliberată de unităţile de învăţământ care să ateste acordarea/neacordarea burselor;
 • Hotărâre judecătorească de divorţ privind încredinţarea copilului minor şi obligaţia legală de întreţinere (unde este cazul);
 • Hotărâre judecătorească privind adopţia/plasamentul familial sau încredinţare (unde este cazul);
 • Dispoziţia primarului privind tutela sau curatela, eliberată de autoritatea tutelară (unde este cazul);
 • Hotărâre judecătorească prin care soţul/soţia este arestat/arestată preventiv pe o perioadă mai mare de 30 de zile (unde este cazul);
 • Adeverinţă eliberată de penitenciar, pentru soţul/soţia care execută o pedeapsă privativă de libertate, în care să fie specificat dacă acesta realizează/nu realizează venituri din activităţi şi contribuie/nu contribuie financiar la întreţinerea familiei (unde este cazul);
 • Hotărâre judecătorească prin care soţul/soţia este declarat/declarată dispărut/dispăruta (unde este cazul);
 • Adeverinţă de venit eliberată de Administraţia Finanţelor Publice pentru anul fiscal anterior depunerii
  solicitării, pentru membrii familiei care nu au domiciliul pe raza Sectorului 2;
 • Alte acte doveditoare privind componenţa familiei, după caz.

PENTRU DOCUMENTELE DEPUSE IN COPIE, SE VOR PREZENTA, SPRE CERTIFICARE, DOCUMENTELE ORIGINALE

În situaţia în care familia defavorizată este beneficiară de ajutor social conform prevederilor Legii nr. 416/2001 privind venitul minim garantat, cu modificările şi completările ulterioare, sau de alocaţie pentru susţinerea familiei conform prevederilor Legii nr. 277/2010 privind alocaţia pentru susţinerea familiei, republicată, cu modificările şi completările ulterioare, stimulentul educaţional se acordă reprezentantului familiei doar pe bază de cerere şi declaraţie pe propria răspundere, însoţite de dovada înscrierii la grădiniţă.

PASUL 2

 • În termen de 25 de zile de la data înregistrării cererii tip veţi fi informat, în scris, cu privire la perioada de acordare a dreptului la stimulent educaţional, cuantumul acestuia precum şi obligaţiile pe care le aveţi ca titular al tichetelor sociale pentru grădiniţă sau, după caz, cu privire la respingerea dreptului la stimulent educaţional.

IMPORTANT

 • Beneficiarul stimulentului educaţional este copilul, iar titularul tichetului social pentru grădiniţă este reprezentantul familiei, respectiv reprezentantul legal al copilului;
 • Stimulentul educaţional se acordă lunar, pe perioada participării copilului la activităţile organizate în cadrul unităţilor de învăţământ preşcolar, în perioada septembrie – iunie;
 • Cuantumul stimulentului educaţional este de 50 lei/lună/copil;
 • Dreptul la stimulent educaţional se acordă începând cu luna în care beneficiarul îndeplineşte criteriile de eligibilitate;
 • Tichetele sociale pentru grădiniţă sunt distribuite, lunar, la sediul D.G.A.S.P.C. Sector 2, până la data de 15 a lunii în curs pentru luna anterioară;
 • Asistentul maternal profesionist poate solicita stimulentul atât pentru copiii săi, cât şi pentru cei pe care îi are într-o formă de plasament, dacă îndeplineşte criteriile prevăzute de lege;
 • Tichetul social pentru grădiniţă are valabilitate în anul calendaristic în care a fost emis, cu excepţia tichetului emis în perioada 1 noiembrie – 31 decembrie, care poate fi utilizat până la data de 31 decembrie a anului următor;
 • Tichetele sociale pentru grădiniţă sunt utilizate pentru achiziţionarea produselor alimentare, de igienă, a produselor de îmbrăcăminte şi/sau a rechizitelor.

La stabilirea venitului net lunar pe membru de familie se exceptează următoarele:

 • Sumele primite cu titlu de prestaţii sociale în baza Legii nr. 448/2006 privind protecţia şi promovarea drepturilor persoanelor cu handicap, republicată, cu modificările şi completările ulterioare;
 • Alocaţia de stat pentru copii prevăzută de Legea nr. 61/1993 privind alocaţia de stat pentru copii, republicată, cu modificările ulterioare;
 • Ajutorul social acordat în baza Legii nr. 416/2001, cu modificările şi completările ulterioare, alocaţia pentru susţinerea familiei acordată în baza Legii nr. 277/2010, republicată, cu modificările şi completările ulterioare, şi ajutorul pentru încălzirea locuinţei acordat în baza Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 70/2011 privind măsurile de protecţie socială în perioada sezonului rece, aprobată prin Legea nr. 92/2012, cu modificările şi completările ulterioare;
 • Ajutoarele de stat acordate pentru activităţile agricole din fonduri publice, inclusiv cele din fonduri externe nerambursabile;
 • Sumele acordate ca burse sau alte forme de sprijin financiar destinate exclusiv susţinerii educaţiei preşcolarilor, elevilor şi studenţilor, prin programe ale Ministerului Educaţiei Naţionale şi Cercetării Ştiinţifice, altor instituţii publice şi private, inclusiv organizaţii neguvernamentale;
 • Sumele primite din activitatea de zilier, în condiţiile Legii nr. 52/2011 privind exercitarea unor activităţi cu caracter ocazional desfăşurate de zilieri, republicată;
 • Sumele primite de persoanele apte de muncă din familie ca urmare a participării la programe de formare profesională organizate în condiţiile legii, dacă acestea nu au titlu de venituri salariale;
 • Sumele primite cu titlu de ajutor temporar ori ocazional din partea unor persoane fizice sau juridice ori de la bugetul de stat sau local cu titlu de ajutor de urgenţă.

OBLIGAŢIILE TITULARULUI:

 • Anunţarea oricărei modificări în componenţa familiei sau în veniturile acesteia în termen de maximum 15 zile de la producerea acesteia;
 • Utilizarea tichetului social pentru grădiniţă în perioada de valabilitate, numai pentru achiziţionarea de produse alimentare, de igienă, de îmbrăcăminte şi/sau rechizite, exclusiv de la operatorii economici care comercializează produsele prevăzute de lege şi care au afişate la intrare autocolantele speciale ale unităţilor emitente de tichete sociale.

SE INTERZICE TITULARULUI:

 • Solicitarea şi/sau primirea unui rest de bani la tichetul social pentru grădiniţă, în cazul în care suma corespunzătoare produselor solicitate este mai mică decât valoarea nominală a tichetului;
 • Comercializarea tichetelor sociale pentru grădiniţă în schimbul unor sume de bani şi/ori altor bunuri şi/ori servicii;
 • Utilizarea tichetelor sociale pentru grădiniţă în magazine, locaţii, unităţi, pieţe de orice fel care nu vând produse alimentare, de igienă, de îmbrăcăminte şi/sau rechizite şi nu au afişate la intrare autocolantele speciale ale unităţii emitente.

3. AJUTORUL DE URGENŢĂ PENTRU DEPĂȘIREA UNOR SITUAȚII DE DIFICULTATE GENERATE DE RESTANȚELE ACUMULATE LA PLATA ÎNTREȚINERII SAU A ALTOR UTILITĂȚI

Ajutorul de urgență pentru depășirea unor situații de dificultate generate de restanțele acumulate la plata întreținerii sau a altor utilități se acordă persoanelor marginalizate social (beneficiari de ajutor social conform Legii nr. 416/2001 privind venitul minim garantat cu modificările și completările ulterioare) care au domiciliul sau reședința, și locuiesc efectiv pe raza administrativ-teritorială a Sectorului 2, pentru a se asigura accesul la o locuință sau la serviciile publice de strictă necesitate.


Ajutorul se acordă pentru locuința deținută în baza unui act de proprietate, contract de închiriere sau folosință gratuită (act de proprietate, contract de închiriere, concesiune, contract de vânzare-cumpărare cu clauză de întreținere sau cu drept de habitație, act notarial care atestă dreptul de moștenire) al cărui titular este oricare dintre membrii familiei beneficiare.

 

CE TREBUIE SĂ FACEŢI?

PASUL 1

 • Completaţi o cerere (document tipizat) prin care solicitaţi acordarea ajutorului de urgență, la care anexaţi actele doveditoare şi pe care o înregistraţi la Primăria Sectorului 2 sau la Direcţia Generală de Asistenţă Socială şi Protecţia Copilului Sector 2.

ACTE NECESARE:

 • Cerere tip semnată şi înaintată de către reprezentantul familiei;
 • declarație privind acordul pentru prelucrarea datelor cu caracter personal
 • Acte de identitate pentru solicitant și, după caz, pentru membrii de familiei ai acestuia (copie);
 • Declarația titularului cu privire la obligativitatea ca în termen de 12 luni de la data acordării ajutorului să nu mai acumuleze restanțe la plata întreținerii/utilităților (original);
 • Declarațiile membrilor de familie, persoane apte de muncă, cu privire la respectarea obligației de a presta acțiuni sau lucrări de interes local (original);
 • Actul de proprietate, contractul de închiriere sau folosință gratuită a locuinței (copie);
 • Adeverință eliberată de Serviciul Evidenţă Beneficii de Asistenţă Socială din cadrul D.G.A.S.P.C. Sector 2, cu sediul în Sos. Pantelimon nr. 301, Sector 2, referitoare la faptul că familia sau persoana singură beneficiază de ajutor social, cu precizarea venitului net realizat de familie (original);
 • Dovezi referitoare la restanțele acumulate-adeverințe, chitanțe, facturi etc.(original);
 • Adeverinţă emisă de asociaţia de proprietari/locatari/chiriaşi din care să reiasă numărul şi numele persoanelor trecute pe lista de întreţinere (original);
 • În funcție de situația identificată ulterior efectuării anchetei sociale, D.G.A.S.P.C. Sector 2 poate solicita orice alte documente justificative care să reflecte situația existentă a solicitanţilor.

PENTRU DOCUMENTELE DEPUSE ÎN COPIE, SE VOR PREZENTA SPRE CERTIFICARE, DOCUMENTELE ORIGINALE

PASUL 2

 • În termen de 15 zile lucrătoare de la data înregistrării cererii tipizate trebuie să permiteţi efectuarea, de către reprezentanţii D.G.A.S.P.C. Sector 2, a anchetei sociale la domiciliul dumneavoastră, în vederea evaluării situaţiei socio-economice a familiei dumneavoastră.

PASUL 3

 • Soluționarea cererii și informarea solicitantului.

4. AJUTORUL DE URGENȚĂ PENTRU ACOPERIREA CHELTUIELILOR PRIVIND TRANSPORTUL ȘI CAZAREA ÎNSOŢITORULUI, AFERENTE SERVICIILOR MEDICALE FURNIZATE ÎN AFARA ȚĂRII

CE TREBUIE SĂ FACEŢI?

PASUL 1

 • Completaţi o cerere (document tipizat) prin care solicitaţi acordarea ajutorului de urgență, la care anexaţi actele doveditoare şi pe care o înregistraţi la Primăria Sectorului 2 sau la Direcţia Generală de Asistenţă Socială şi Protecţia Copilului Sector 2.

ACTE NECESARE:

 • Cerere tip semnată şi înaintată de către reprezentantul familiei;
 • declarație privind acordul pentru prelucrarea datelor cu caracter personal
 • Acte de identitate pentru solicitant și, după caz, pentru membrii de familiei ai acestuia (copie);
 • Dovezi de venit pentru titular și membrii familiei din luna anterioară depunerii cererii (talon pensie, talon alocație, talon șomaj, fluturaș/adeverință salariu, declarație pe propria răspundere că nu realizează venituri, extras de cont etc.):
 • Dovezi cu privire la cheltuielile curente înregistrate cu maxim 3 luni înainte de data solicitării (ex.: facturi curent electric, telefon, gaze naturale, chitanţă plată întreţinere, bonuri fiscale achiziţie medicamente etc.);
 • Acte medicale (copie);
 • Documente doveditoare pentru bunurile mobile și imobile, supuse impozitării, aflate în proprietate, pentru membrii familiei care au domiciliul sau reședința pe alte raze administrativ teritoriale, altele decât sectorul 2 (certificat de atestare fiscală);
 • Formular aprobat de C.A.S.M.B. (copie);
 • Factura proforma (copie) sau declaraţia pe propria răspundere cu privire la cheltuielile ocazionate de cheltuielile cu transportul și cazarea însoţitorului;
 • Declaraţia pe propria răspundere cu privire la depunerea dovezilor cu privire la modul de cheltuire a ajutorului (original).
 • În funcție de situația identificată ulterior efectuării anchetei sociale, D.G.A.S.P.C. Sector 2 poate solicita orice alte documente justificative care să reflecte situația existentă a solicitanţilor.

PENTRU DOCUMENTELE DEPUSE ÎN COPIE, SE VOR PREZENTA SPRE CERTIFICARE, DOCUMENTELE ORIGINALE

PASUL 2

 • În termen de 15 zile lucrătoare de la data înregistrării cererii tipizate trebuie să permiteţi efectuarea, de către reprezentanţii D.G.A.S.P.C. Sector 2, a anchetei sociale la domiciliul dumneavoastră, în vederea evaluării situaţiei socio-economice a familiei dumneavoastră.

PASUL 3

 • Soluționarea cererii și informarea solicitantului.

5. AJUTORUL DE URGENȚĂ PENTRU ACOPERIREA CHELTUIELILOR PRIVIND ACHIZIŢIONAREA DE DISPOZITIVE ŞI MATERIALE MEDICALE UTILIZATE ÎN INTERVENŢIILE CHIRURGICALE, ALE CĂROR COSTURI NU SUNT DECONTATE DE C.N.A.S.

CE TREBUIE SĂ FACEŢI?

PASUL 1

 • completaţi o cerere (document tipizat) prin care solicitaţi acordarea ajutorului de urgență, la care anexaţi actele doveditoare şi pe care o înregistraţi la Primăria Sectorului 2 sau la Direcţia Generală de Asistenţă Socială şi Protecţia Copilului Sector 2.

ACTE NECESARE:

 • cerere tip semnată şi înaintată de către reprezentantul familiei;
 • declarație privind acordul pentru prelucrarea datelor cu caracter personal
 • acte de identitate pentru solicitant și, după caz, pentru membrii de familiei ai acestuia (copie);
 • dovezi de venit pentru titular și membrii familiei din luna anterioară depunerii cererii (talon pensie, talon alocație, talon șomaj, fluturaș/adeverință salariu, declarație pe propria răspundere că nu realizează venituri, extras de cont etc.):
 • dovezi cu privire la cheltuielile curente înregistrate cu maxim 3 luni înainte de data solicitării (ex.: facturi curent electric, telefon, gaze naturale, chitanţă plată întreţinere, bonuri fiscale achiziţie medicamente etc.);
 • acte medicale (copie);
 • documente doveditoare pentru bunurile mobile și imobile, supuse impozitării, aflate în proprietate, pentru membrii familiei care au domiciliul sau reședința pe alte raze administrativ teritoriale, altele decât sectorul 2 (certificat de atestare fiscală);
 • factura proforma (copie) cu privire la costurile aferente achiziționării de dispozitive și materiale medicale utilizate în intervențiile medicale ale căror costuri nu sunt decontate de C.N.A.S.;
 • declaraţia pe propria răspundere cu privire la depunerea dovezilor cu privire la modul de cheltuire a ajutorului (original).
 • în funcție de situația identificată ulterior efectuării anchetei sociale, D.G.A.S.P.C. Sector 2 poate solicita orice alte documente justificative care să reflecte situația existentă a solicitanţilor.

PENTRU DOCUMENTELE DEPUSE ÎN COPIE, SE VOR PREZENTA SPRE CERTIFICARE, DOCUMENTELE ORIGINALE

PASUL 2

 • în termen de 15 zile lucrătoare de la data înregistrării cererii tipizate trebuie să permiteţi efectuarea, de către reprezentanţii D.G.A.S.P.C. Sector 2, a anchetei sociale la domiciliul dumneavoastră, în vederea evaluării situaţiei socio-economice a familiei dumneavoastră

PASUL 3

 • soluționarea cererii și informarea solicitantului.

6. AJUTORUL DE URGENȚĂ PENTRU ACOPERIREA CHELTUIELILOR PRIVIND ÎNCHIRIEREA DE DISPOZITIVE MEDICALE PENTRU OXIGENO-TERAPIE

CE TREBUIE SĂ FACEŢI?

PASUL 1

 • completaţi o cerere (document tipizat) prin care solicitaţi acordarea ajutorului de urgență, la care anexaţi actele doveditoare şi pe care o înregistraţi la Primăria Sectorului 2 sau la Direcţia Generală de Asistenţă Socială şi Protecţia Copilului Sector 2.

ACTE NECESARE:

 • cerere tip semnată şi înaintată de către reprezentantul familiei;
 • declarație privind acordul pentru prelucrarea datelor cu caracter personal
 • acte de identitate pentru solicitant și, după caz, pentru membrii de familiei ai acestuia (copie);
 • dovezi de venit pentru titular și membrii familiei din luna anterioară depunerii cererii (talon pensie, talon alocație, talon șomaj, fluturaș/adeverință salariu, declarație pe propria răspundere că nu realizează venituri, extras de cont etc.):
 • dovezi cu privire la cheltuielile curente înregistrate cu maxim 3 luni înainte de data solicitării (ex.: facturi curent electric, telefon, gaze naturale, chitanţă plată întreţinere, bonuri fiscale achiziţie medicamente etc.);
 • acte medicale (copie);
 • documente doveditoare pentru bunurile mobile și imobile, supuse impozitării, aflate în proprietate, pentru membrii familiei care au domiciliul sau reședința pe alte raze administrativ teritoriale, altele decât sectorul 2 (certificat de atestare fiscală);
 • contract de închiriere a dispozitivului medical pentru oxigeno-terapie (copie);
 • în funcție de situația identificată ulterior efectuării anchetei sociale, D.G.A.S.P.C. Sector 2 poate solicita orice alte documente justificative care să reflecte situația existentă a solicitanţilor.

PENTRU DOCUMENTELE DEPUSE ÎN COPIE, SE VOR PREZENTA SPRE CERTIFICARE, DOCUMENTELE ORIGINALE

PASUL 2

 • în termen de 15 zile lucrătoare de la data înregistrării cererii tipizate trebuie să permiteţi efectuarea, de către reprezentanţii D.G.A.S.P.C. Sector 2, a anchetei sociale la domiciliul dumneavoastră, în vederea evaluării situaţiei socio-economice a familiei dumneavoastră

PASUL 3

 • soluționarea cererii și informarea solicitantului.

7. AJUTORUL DE URGENȚĂ PENTRU ACOPERIREA CHELTUIELILOR PRIVIND ACHIZIŢIONAREA DE MATERIALE/DISPOZITIVE NECESARE RECUPERĂRII/RECONSTRUCŢIEI POST-TRAUMATICE

CE TREBUIE SĂ FACEŢI?

PASUL 1

 • completaţi o cerere (document tipizat) prin care solicitaţi acordarea ajutorului de urgență, la care anexaţi actele doveditoare şi pe care o înregistraţi la Primăria Sectorului 2 sau la Direcţia Generală de Asistenţă Socială şi Protecţia Copilului Sector 2.

ACTE NECESARE:

 • cerere tip semnată şi înaintată de către reprezentantul familiei;
 • declarație privind acordul pentru prelucrarea datelor cu caracter personal
 • acte de identitate pentru solicitant și, după caz, pentru membrii de familiei ai acestuia (copie);
 • dovezi de venit pentru titular și membrii familiei din luna anterioară depunerii cererii (talon pensie, talon alocație, talon șomaj, fluturaș/adeverință salariu, declarație pe propria răspundere că nu realizează venituri, extras de cont etc.):
 • dovezi cu privire la cheltuielile curente înregistrate cu maxim 3 luni înainte de data solicitării (ex.: facturi curent electric, telefon, gaze naturale, chitanţă plată întreţinere, bonuri fiscale achiziţie medicamente etc.);
 • acte medicale (copie);
 • documente doveditoare pentru bunurile mobile și imobile, supuse impozitării, aflate în proprietate, pentru membrii familiei care au domiciliul sau reședința pe alte raze administrativ teritoriale, altele decât sectorul 2 (certificat de atestare fiscală);
 • recomandare de la medicul specialist pentru achiziționarea de materiale/dispozitive necesare recuperării/reconstrucției post-traumatice;
 • declarație pe propria răspundere cu privire la depunerea dovezilor cu privire la modul de cheltuire a ajutorului (original);
 • în funcție de situația identificată ulterior efectuării anchetei sociale, D.G.A.S.P.C. Sector 2 poate solicita orice alte documente justificative care să reflecte situația existentă a solicitanţilor.

PENTRU DOCUMENTELE DEPUSE ÎN COPIE, SE VOR PREZENTA SPRE CERTIFICARE, DOCUMENTELE ORIGINALE

PASUL 2

 • în termen de 15 zile lucrătoare de la data înregistrării cererii tipizate trebuie să permiteţi efectuarea, de către reprezentanţii D.G.A.S.P.C. Sector 2, a anchetei sociale la domiciliul dumneavoastră, în vederea evaluării situaţiei socio-economice a familiei dumneavoastră

PASUL 3

 • soluționarea cererii și informarea solicitantului.

8. AJUTORUL DE URGENŢĂ PENTRU PREVENIREA ABANDONULUI

Ajutorul de urgență pentru prevenirea abandonului se acordă persoanelor marginalizate social sau persoanelor cu risc de marginalizare socială, care au în întreținere copii minori și au domiciliul sau reședința pe raza administrativ-teritorială a Sectorului 2, pentru prevenirea abandonului familial și/sau școlar.

CE TREBUIE SĂ FACEŢI?

PASUL 1

 • completaţi o cerere (document tipizat) prin care solicitaţi acordarea ajutorului de urgență, la care anexaţi actele doveditoare şi pe care o înregistraţi la Primăria Sectorului 2 sau la Direcţia Generală de Asistenţă Socială şi Protecţia Copilului Sector 2.

ACTE NECESARE:

 • cerere tip semnată şi înaintată de către reprezentantul familiei;
 • declarație privind acordul pentru prelucrarea datelor cu caracter personal
 • acte privind componența familiei: acte de identitate ale reprezentanților legali ai copilului, acte de identitate sau certificate de naștere ale minorilor, livretul de familie sau alte acte doveditoare privind componența familiei, hotărâre judecătorească de încredințare a copilului în caz de divorț, hotărâre judecătorească de încredințare în vederea adopției, hotărâre judecătorească de încuviințare a adopției, hotărâre judecătorească sau, după caz hotărârea comisiei pentru Protecția Copilului pentru măsura de protecție specială a plasamentului, dispoziția directorului general al D.G.A.S.P.C. sau după caz, hotărâre judecătorească , pentru măsura de protecție specială a plasamentului în regim de urgență, hotărâre judecătorească de instituire a tutelei sau, după caz, dispoziția autorității tutelare, emisă până la data de 31 decembrie 2004, dispoziția autorității tutelare de intituire a curatelei, actul de deces al unuia dintre părinți (copie), alte documente la solicitarea D.G.A.S.P.C. Sector 2;
 • dovezi de venit pentru titular și membrii familiei din luna anterioară depunerii cererii (ex.: talon pensie, talon alocaţie, talon şomaj, fluturaş/adeverinţă salariu, declaraţie pe propria răspundere că nu realizează venituri, extras de cont etc.);
 • documente doveditoare pentru bunurile mobile și imobile, supuse impozitării, aflate în proprietate, pentru membrii familiei care au domiciliul sau reședința pe alte raze administrativ-teritoriale, altele decât Sectorul 2 (certificat de atestare fiscală);
 • adeverinţă de venit eliberată de Administraţia Finanţelor Publice pentru anul fiscal anterior depunerii solicitării, pentru membrii familiei care au domiciliul sau reședința pe alte raze administrativ-teritoriale, altele decât Sectorul 2 (original);
 • dovezi cu privire la cheltuielile curente înregistrate cu maxim 3 luni înainte de data solicitării (ex. facturi curent electric, telefon, gaze);
 • certificate de încadrare în grad de handicap sau invaliditate (după caz);
 • adeverință emisă de asociația de proprietari/locatari/chiriași din care să reiasă numărul și numele persoanelor trecute pe lista de întreținere;
 • adeverință că sunt în evidența agenției teritoriale pentru ocuparea forței de muncă, pentru încadrare în muncă, pentru toate persoanele cu vârsta între 18-50 ani, care nu urmează o formă de învățământ organizată potrivit legii, apte de muncă și care nu realizează venituri din salarii sau din alte activități renumerate;
 • în funcție de situația identificată ulterior efectuării anchetei sociale, D.G.A.S.P.C. Sector 2 poate solicita orice alte documente justificative care să reflecte situația existentă a solicitanţilor.

PENTRU DOCUMENTELE DEPUSE ÎN COPIE, SE VOR PREZENTA SPRE CERTIFICARE, DOCUMENTELE ORIGINALE

PASUL 2

 • în termen de 15 zile lucrătoare de la data înregistrării cererii tipizate trebuie să permiteţi efectuarea, de către reprezentanţii D.G.A.S.P.C. Sector 2, a anchetei sociale la domiciliul dumneavoastră, în vederea evaluării situaţiei socio-economice a familiei.

PASUL 3

 • soluționarea cererii și informarea solicitantului.

9. AJUTORUL DE URGENŢĂ PENTRU PLATA CHIRIEI

Ajutorul de urgenţă pentru plata chiriei se acordă următoarelor categorii de beneficiari:

 1. Tinerii cu vârste cuprinse între 18 şi 26 ani, care părăsesc sistemul de protecţie a copilului, aflaţi în evidenţele compartimentelor din subordinea Direcţiei Generale de Asistenţă Socială şi Protecţia Copilului Sector 2 (D.G.A.S.P.C. Sector 2), inclusiv cei care au beneficiat de protecţie specială în baza colaborărilor instituţiei cu alţi furnizori de servicii sociale;
 2. Mamele cu copii care au beneficiat, până la data solicitării ajutorului, de servicii, asistenţă şi sprijin pentru prevenirea situaţiilor ce pun în pericol securitatea şi dezvoltarea copilului prin centrele maternale din subordinea D.G.A.S.P.C. Sector 2, inclusiv cei care au beneficiat de servicii, asistenţă şi sprijin pentru prevenirea situaţiilor ce pun în pericol securitatea şi dezvoltarea copilului în baza colaborărilor instituţiei cu alţi furnizori de servicii sociale;
 3. Persoane adulte cu dizabilităţi care au beneficiat de protecţie specială de tip rezidenţial în cadrul centrelor/ locuinţelor protejate din subordinea D.G.A.S.P.C. Sector 2;
 4. Persoane sau familii evacuate ca urmare a aplicării prevederilor legale cu privire la retrocedarea unor imobile situate pe raza administrativ teritorială a Sectorului 2 preluate în mod abuziv de stat în perioada 6 martie 1945 – 22 decembrie 1989, conform Legii nr. 10/2001 sau ca urmare a prevederilor Legii nr. 112/1995, în urma unor acţiuni de revendicare imobiliară;
 5. Persoane adulte fără adăpost care au beneficiat, până la data solicitării ajutorului, de servicii sociale de adăpostire acordate prin intermediul Adăpostului Social de Urgenţă pentru Persoane Adulte (A.S.U.P.A.) din cadrul D.G.A.S.P.C. Sector 2.
 6. Persoane sau familii, victime ale violenței domestice, care au beneficiat până la data solicitării ajutorului de servicii de găzduire, asistenţă şi sprijin prin D.G.A.S.P.C. Sector 2, inclusiv cei care au beneficiat de servicii, asistenţă şi sprijin în baza colaborărilor instituţiei cu alţi furnizori de servicii sociale

Tinerii cu vârste cuprinse între 18 şi 26 ani, proveniţi din centrele aflate în subordinea D.G.A.S.P.C. Sector 2,, inclusiv cei care au beneficiat de protecție specială în baza colaborărilor instituției cu alți furnizori de servicii sociale:

CE TREBUIE SĂ FACEŢI?

PASUL 1

 • Completaţi o cerere (document tipizat) prin care solicitaţi acordarea ajutorului de urgență, la care anexaţi actele doveditoare şi pe care o înregistraţi la Primăria Sectorului 2 sau la Direcţia Generală de Asistenţă Socială şi Protecţia Copilului Sector 2.

ACTE NECESARE:

 • Cerere tip semnată şi înaintată de către reprezentantul familiei;
 • declarație privind acordul pentru prelucrarea datelor cu caracter personal
 • Acte de identitate pentru solicitant şi, după caz, pentru membrii de familie ai acestuia (copie);
 • Planul individualizat de ieşire (copie);
 • Contractul de închiriere (copie) şi act de identitate proprietar sau autorizaţia de funcţionare (copie);
 • Dovezi de venit pentru titular și membrii familiei din luna anterioară depunerii cererii (ex.: talon pensie, talon alocaţie, talon şomaj, fluturaş/adeverinţă salariu, declaraţie pe propria răspundere că nu realizează venituri, extras de cont etc.);
 • Adeverinţă că sunt în evidenţa agenţiei teritoriale pentru ocuparea forţei de muncă, pentru încadrare în muncă, şi nu au refuzat un loc de muncă ori participarea la serviciile pentru stimularea ocupării forţei de muncă şi de formare profesională oferite de aceste agenţii pentru toate persoanele cu vârsata între 18 – 50 ani, care nu urmează o formă de învăţământ organizată potrivit legii, apte de muncă şi care nu realizează venituri din salarii sau din alte activităţi remunerate;
 • Documente doveditoare pentru bunurile mobile și imobile, supuse impozitării, aflate în proprietate, pentru membrii familiei care au domiciliul sau reședința pe alte raze administrativ teritoriale, altele decât sectorul 2 (certificat de atestare fiscală);
 • După caz, adeverință eliberată de Asociația de Proprietari/Locatari din care să reiasă numărul și numele persoanelor care locuiesc la adresă, precum și dacă sunt înregistrate cote restante la întreţinere și cuantumul acestora;
 • După caz, acte medicale care să ateste starea medicală a solicitantului şi/sau a membrilor de familie (copie);
 • În funcție de situația identificată ulterior efectuării anchetei sociale, D.G.A.S.P.C. Sector 2 poate solicita orice alte documente justificative care să reflecte situația existentă a solicitanţilor.

PENTRU DOCUMENTELE DEPUSE ÎN COPIE, SE VOR PREZENTA SPRE CERTIFICARE, DOCUMENTELE ORIGINALE

PASUL 2

 • În termen de 15 zile lucrătoare de la data înregistrării cererii tipizate trebuie să permiteţi efectuarea, de către reprezentanţii D.G.A.S.P.C. Sector 2, a anchetei sociale la domiciliul dumneavoastră, în vederea evaluării situaţiei socio-economice a familiei dumneavoastră

PASUL 3

 • Soluționarea cererii și informarea solicitantului.

Mamele cu copii care au beneficiat de servicii prin centrele maternale din subordinea D.G.A.S.P.C. Sector 2

CE TREBUIE SĂ FACEŢI?

PASUL 1

 • Completaţi o cerere (document tipizat) prin care solicitaţi acordarea ajutorului de urgență, la care anexaţi actele doveditoare şi pe care o înregistraţi la Primăria Sectorului 2 sau la Direcţia Generală de Asistenţă Socială şi Protecţia Copilului Sector 2.

ACTE NECESARE:

 • Cerere tip semnată şi înaintată de către reprezentantul familiei;
 • declarație privind acordul pentru prelucrarea datelor cu caracter personal
 • Acte de identitate pentru solicitant şi, după caz, pentru membrii de familie ai acestuia (copie);
 • Planul individualizat de ieşire (copie);
 • Contractul de închiriere (copie) şi act de identitate proprietar sau autorizaţia de funcţionare (copie);
 • Dovezi de venit pentru titular și membrii familiei din luna anterioară depunerii cererii (ex.: talon pensie, talon alocaţie, talon şomaj, fluturaş/adeverinţă salariu, declaraţie pe propria răspundere că nu realizează venituri, extras de cont etc.);
 • Adeverinţă că sunt în evidenţa agenţiei teritoriale pentru ocuparea forţei de muncă, pentru încadrare în muncă, şi nu au refuzat un loc de muncă ori participarea la serviciile pentru stimularea ocupării forţei de muncă şi de formare profesională oferite de aceste agenţii pentru toate persoanele cu vârsata între 18 – 50 ani, care nu urmează o formă de învăţământ organizată potrivit legii, apte de muncă şi care nu realizează venituri din salarii sau din alte activităţi remunerate;
 • Documente doveditoare pentru bunurile mobile și imobile, supuse impozitării, aflate în proprietate, pentru membrii familiei care au domiciliul sau reședința pe alte raze administrativ teritoriale, altele decât sectorul 2 (certificat de atestare fiscală);
 • După caz, adeverință eliberată de Asociația de Proprietari/Locatari din care să reiasă numărul și numele persoanelor care locuiesc la adresă, precum și dacă sunt înregistrate cote restante la întreţinere și cuantumul acestora;
 • După caz, acte medicale care să ateste starea medicală a solicitantului şi/sau a membrilor de familie (copie);
 • În funcție de situația identificată ulterior efectuării anchetei sociale, D.G.A.S.P.C. Sector 2 poate solicita orice alte documente justificative care să reflecte situația existentă a solicitanţilor.

PENTRU DOCUMENTELE DEPUSE ÎN COPIE, SE VOR PREZENTA SPRE CERTIFICARE, DOCUMENTELE ORIGINALE

PASUL 2

 • În termen de 15 zile lucrătoare de la data înregistrării cererii tipizate trebuie să permiteţi efectuarea, de către reprezentanţii D.G.A.S.P.C. Sector 2, a anchetei sociale la domiciliul dumneavoastră, în vederea evaluării situaţiei socio-economice a familiei dumneavoastră

PASUL 3

 • Soluționarea cererii și informarea solicitantului.

Persoanele adulte cu dizabilităţi, care au beneficiat de protecţie specială de tip rezidenţial în cadrul centrelor/ locuinţelor protejate din subordinea D.G.A.S.P.C. Sector 2

CE TREBUIE SĂ FACEŢI?

PASUL 1

 • Completaţi o cerere (document tipizat) prin care solicitaţi acordarea ajutorului de urgență, la care anexaţi actele doveditoare şi pe care o înregistraţi la Primăria Sectorului 2 sau la Direcţia Generală de Asistenţă Socială şi Protecţia Copilului Sector 2.

ACTE NECESARE:

 • Cerere tip semnată şi înaintată de către reprezentantul familiei;
 • declarație privind acordul pentru prelucrarea datelor cu caracter personal
 • Acte de identitate pentru solicitant şi, după caz, pentru membrii de familie ai acestuia (copie);
 • Planul individualizat de ieşire (copie);
 • Certificat de încadrare în grad de handicap (copie);
 • Contractul de închiriere (copie) şi act de identitate proprietar sau autorizaţia de funcţionare (copie);
 • Dovezi de venit pentru titular și membrii familiei din luna anterioară depunerii cererii (ex.: talon pensie, talon alocaţie, talon şomaj, fluturaş/adeverinţă salariu, declaraţie pe propria răspundere că nu realizează venituri, extras de cont etc.);
 • Adeverinţă că sunt în evidenţa agenţiei teritoriale pentru ocuparea forţei de muncă, pentru încadrare în muncă, şi nu au refuzat un loc de muncă ori participarea la serviciile pentru stimularea ocupării forţei de muncă şi de formare profesională oferite de aceste agenţii pentru toate persoanele cu vârsta între 18 – 50 ani, care nu urmează o formă de învăţământ organizată potrivit legii, apte de muncă şi care nu realizează venituri din salarii sau din alte activităţi remunerate;
 • Documente doveditoare pentru bunurile mobile și imobile, supuse impozitării, aflate în proprietate, pentru membrii familiei care au domiciliul sau reședința pe alte raze administrativ teritoriale, altele decât sectorul 2 (certificat de atestare fiscală);
 • După caz, adeverință eliberată de Asociația de Proprietari/Locatari din care să reiasă numărul și numele persoanelor care locuiesc la adresă, precum și dacă sunt înregistrate cote restante la întreţinere și cuantumul acestora;
 • După caz, acte medicale care să ateste starea medicală a solicitantului şi/sau a membrilor de familie (copie);
 • În funcție de situația identificată ulterior efectuării anchetei sociale, D.G.A.S.P.C. Sector 2 poate solicita orice alte documente justificative care să reflecte situația existentă a solicitanţilor.

PENTRU DOCUMENTELE DEPUSE ÎN COPIE, SE VOR PREZENTA SPRE CERTIFICARE, DOCUMENTELE ORIGINALE

PASUL 2

 • În termen de 15 zile lucrătoare de la data înregistrării cererii tipizate trebuie să permiteţi efectuarea, de către reprezentanţii D.G.A.S.P.C. Sector 2, a anchetei sociale la domiciliul dumneavoastră, în vederea evaluării situaţiei socio-economice a familiei dumneavoastră.

PASUL 3

 • Soluționarea cererii și informarea solicitantului.

Persoanele sau familiile evacuate ca urmare a aplicării prevederilor legale cu privire la retrocedarea unor imobile preluate în mod abuziv de stat în perioada 6 martie 1945 – 22 decembrie 1989, conform Legii nr. 10/2001 sau ca urmare a prevederilor Legii nr. 112/1995, în urma unor acţiuni de revendicare imobiliară:

CE TREBUIE SĂ FACEŢI?

PASUL 1

 • Completaţi o cerere (document tipizat) prin care solicitaţi acordarea ajutorului de urgență, la care anexaţi actele doveditoare şi pe care o înregistraţi la Primăria Sectorului 2 sau la Direcţia Generală de Asistenţă Socială şi Protecţia Copilului Sector 2.

ACTE NECESARE:

 • Cerere tip semnată şi înaintată de către reprezentantul familiei;
 • declarație privind acordul pentru prelucrarea datelor cu caracter personal
 • Acte de identitate pentru solicitant şi, după caz, pentru membrii de familie ai acestuia (copie);
 • Documente care atestă calitatea de persoană evacuată, care pot fi, după caz:
  • Copia sentinţei legalizate cu privire la evacuare (cu menţiunea definitivă şi irevocabilă) şi procesul-verbal care atestă acordul părţilor în privinţa evacuării, în care să fie menţionat numele solicitantului;
  • Copia sentinţei legalizate şi investită cu formulă executorie cu privire la evacuare şi dovada predării locuinţei, în care să fie menţionat numele solicitantului;
  • Copia procesului-verbal de evacuare, încheiat de executorul judecătoresc şi, după caz, dovada predării locuinţei, în care să fie menţionat numele solicitantului.
 • În cazul în care solicitantul a locuit, înainte de evacuare, împreună cu familia sau familia extinsă, se poate depune ultimul contract de închiriere, însoţit de anexa cu persoanele care locuiau la adresă, valabil înainte de solicitarea de retrocedare a locuinţei de către proprietarul de drept (copie).
 • Contractul de închiriere (copie) şi act de identitate proprietar sau autorizaţia de funcţionare (copie);
 • Dovezi de venit pentru titular și membrii familiei din luna anterioară depunerii cererii (ex.: talon pensie, talon alocaţie, talon şomaj, fluturaş/adeverinţă salariu, declaraţie pe propria răspundere că nu realizează venituri, extras de cont etc.);
 • Adeverinţă că sunt în evidenţa agenţiei teritoriale pentru ocuparea forţei de muncă, pentru încadrare în muncă, şi nu au refuzat un loc de muncă ori participarea la serviciile pentru stimularea ocupării forţei de muncă şi de formare profesională oferite de aceste agenţii pentru toate persoanele cu vârsta între 18 – 50 ani, care nu urmează o formă de învăţământ organizată potrivit legii, apte de muncă şi care nu realizează venituri din salarii sau din alte activităţi remunerate;
 • Documente doveditoare pentru bunurile mobile și imobile, supuse impozitării, aflate în proprietate, pentru membrii familiei care au domiciliul sau reședința pe alte raze administrativ teritoriale, altele decât sectorul 2 (certificat de atestare fiscală);
 • După caz, adeverință eliberată de Asociația de Proprietari/Locatari din care să reiasă numărul și numele persoanelor care locuiesc la adresă, precum și dacă sunt înregistrate cote restante la întreţinere și cuantumul acestora;
 • După caz, acte medicale care să ateste starea medicală a solicitantului şi/sau a membrilor de familie (copie);
 • Dovada că se află în evidenţa serviciilor de specialitate din cadrul Primăriei Sector 2 sau Primăriei Municipiului Bucureşti cu solicitare de atribuire de locuinţă;
 • În funcție de situația identificată ulterior efectuării anchetei sociale, D.G.A.S.P.C. Sector 2 poate solicita orice alte documente justificative care să reflecte situația existentă a solicitanţilor.

PENTRU DOCUMENTELE DEPUSE ÎN COPIE, SE VOR PREZENTA SPRE CERTIFICARE, DOCUMENTELE ORIGINALE

PASUL 2

 • În termen de 15 zile lucrătoare de la data înregistrării cererii tipizate trebuie să permiteţi efectuarea, de către reprezentanţii D.G.A.S.P.C. Sector 2, a anchetei sociale la domiciliul dumneavoastră, în vederea evaluării situaţiei socio-economice a familiei dumneavoastră

PASUL 3

  • Soluționarea cererii și informarea solicitantului.

Persoanele adulte fără adăpost, care au beneficiat, până la data solicitării ajutorului, de servicii sociale de adăpostire acordate prin intermediul A.N.P.A:

CE TREBUIE SĂ FACEŢI?

PASUL 1

 • Completaţi o cerere (document tipizat) prin care solicitaţi acordarea ajutorului de urgență, la care anexaţi actele doveditoare şi pe care o înregistraţi la Primăria Sectorului 2 sau la Direcţia Generală de Asistenţă Socială şi Protecţia Copilului Sector 2.

ACTE NECESARE

 • Cerere tip semnată şi înaintată de către reprezentantul familiei;
 • declarație privind acordul pentru prelucrarea datelor cu caracter personal
 • Acte de identitate pentru solicitant şi, după caz, pentru membrii de familie ai acestuia (copie);
 • Planul individualizat de ieşire (copie);
 • Contractul de închiriere (copie) şi act de identitate proprietar sau autorizaţia de funcţionare (copie);
 • Dovezi de venit pentru titular și membrii familiei din luna anterioară depunerii cererii (ex.: talon pensie, talon alocaţie, talon şomaj, fluturaş/adeverinţă salariu, declaraţie pe propria răspundere că nu realizează venituri, extras de cont etc.);
 • Adeverinţă că sunt în evidenţa agenţiei teritoriale pentru ocuparea forţei de muncă, pentru încadrare în muncă, şi nu au refuzat un loc de muncă ori participarea la serviciile pentru stimularea ocupării forţei de muncă şi de formare profesională oferite de aceste agenţii pentru toate persoanele cu vârsta între 18 – 50 ani, care nu urmează o formă de învăţământ organizată potrivit legii, apte de muncă şi care nu realizează venituri din salarii sau din alte activităţi remunerate;
 • Documente doveditoare pentru bunurile mobile și imobile, supuse impozitării, aflate în proprietate, pentru membrii familiei care au domiciliul sau reședința pe alte raze administrativ teritoriale, altele decât sectorul 2 (certificat de atestare fiscală);
 • După caz, adeverință eliberată de Asociația de Proprietari/Locatari din care să reiasă numărul și numele persoanelor care locuiesc la adresă, precum și dacă sunt înregistrate cote restante la întreţinere și cuantumul acestora;
 • După caz, acte medicale care să ateste starea medicală a solicitantului şi/sau a membrilor de familie (copie);
 • Adeverință eliberată de A.N.P.A. din care să reiasă faptul că persoana a beneficiat de serviciile compartimentului o perioadă de mini 60 de zile calendaristice consecutive (original);
 • În funcție de situația identificată ulterior efectuării anchetei sociale, D.G.A.S.P.C. Sector 2 poate solicita orice alte documente justificative care să reflecte situația existentă a solicitanţilor.

PENTRU DOCUMENTELE DEPUSE ÎN COPIE, SE VOR PREZENTA SPRE CERTIFICARE, DOCUMENTELE ORIGINALE

PASUL 2

 • În termen de 15 zile lucrătoare de la data înregistrării cererii tipizate trebuie să permiteţi efectuarea, de către reprezentanţii D.G.A.S.P.C. Sector 2, a anchetei sociale la domiciliul dumneavoastră, în vederea evaluării situaţiei socio-economice a familiei dumneavoastră.

PASUL 3

 • Soluționarea cererii și informarea solicitantului.

persoane sau familii, victime ale violenței domestice, care au beneficiat până la data solicitării ajutorului de servicii de găzduire, asistenţă şi sprijin prin D.G.A.S.P.C. Sector 2, inclusiv cei care au beneficiat de servicii, asistenţă şi sprijin în baza colaborărilor instituţiei cu alţi furnizori de servicii sociale:

 

CE TREBUIE SĂ FACEŢI?

PASUL 1

 •  Completaţi o cerere (document tipizat) prin care solicitaţi acordarea ajutorului de urgență, la care anexaţi actele doveditoare şi pe care o înregistraţi la Primăria Sectorului 2 sau la Direcţia Generală de Asistenţă Socială şi Protecţia Copilului Sector 2.

ACTE NECESARE:

  • Cerere tip semnată şi înaintată de către reprezentantul familiei;
  • declarație privind acordul pentru prelucrarea datelor cu caracter personal
  • Acte de identitate solicitant şi, după caz, pentru membrii familiei (copie);
  • Planul individualizat de ieşire (copie) – se va solicita de la compartimentul de specialitate de către managerul de caz;
  • Contractul de închiriere (copie) înregistrat la Administrația financiară conform legislației în vigoare și actul de identitate proprietar sau autorizaţia de funcţionare (copie);
  • Dovezi de venit pentru titular și membrii familiei din luna anterioară depunerii cererii (ex.: talon pensie, talon alocaţie, talon şomaj, fluturaş/adeverinţă de salariu din care să reiasă salariul net din luna anterioară solicitării, valoarea sporurilor, bonurilor de masă etc, declaraţie pe propria răspundere că nu realizează venituri, declarație pe propria răspundere că realizează venituri ocazionale, extras de cont etc.) (nu se aplică persoanelor marginalizate social);
  • Certificat de atestare fiscală pentru fiecare membru de familie adult din familia beneficiară cu domiciliul pe alte raze administrativ teritoriale decât sectorul 2 (original);
  • Adeverinţă de venit eliberată de Administraţia Finanţelor Publice pentru anul fiscal anterior depunerii solicitării, pentru fiecare membru de familie adult din familia beneficiară cu domiciliul pe alte raze administrativ teritoriale decât sectorul 2 (original);
  • După caz, adeverință eliberată de Asociația de Proprietari/Locatari din care să reiasă numărul și numele persoanelor care locuiesc la adresă, precum și dacă sunt înregistrate cote restante la întreţinere și cuantumul acestora;
  • După caz, acte medicale care să ateste stare medicală a solicitantului şi/sau a membrilor de familie (copie);
  • Adeverinţa eliberată de Centrul de Prevenire și Combatere a Violenței Domestice din cadrul D.G.A.S.P.C. Sector 2 din care să reiasă faptul că persoana a beneficiat de serviciile compartimentului pentru o perioadă de minim 30 zile calendaristice consecutive și a respectat măsurile de asistență socială convenite în plan (original).
  • Adeverinţa eliberată de alți furnizori de servicii sociale cu care instituția colaborează din care să reiasă faptul că persoana a beneficiat de servicii de găzduire pentru o perioadă de minim 30 zile calendaristice (original), precum și contractul de servicii (copie);
  • Adeverință eliberată de Primăria Capitalei/ Direcția Generală De Asistență Socială a Municipiului București că nu beneficiază de ajutor de urgență cu aceeași destinație.

PENTRU DOCUMENTELE DEPUSE ÎN COPIE, SE VOR PREZENTA SPRE CERTIFICARE, DOCUMENTELE ORIGINALE

PASUL 2

   • În termen de 15 zile lucrătoare de la data înregistrării cererii tipizate trebuie să permiteţi efectuarea, de către reprezentanţii D.G.A.S.P.C. Sector 2, a anchetei sociale la domiciliul dumneavoastră, în vederea evaluării situaţiei socio-economice a familiei dumneavoastră

PASUL 3

   • Soluționarea cererii și informarea solicitantului.

 


10. AJUTORUL DE URGENŢĂ PENTRU DEPĂŞIREA UNOR SITUAŢII DE NECESITATE CAUZATE DE CALAMITĂŢI NATURALE, INCENDII, ACCIDENTE


Ajutorul de urgenţă pentru depăşirea unor situaţii de necesitate cauzate de calamităţi naturale, incendii accidente se acordă persoanelor marginalizate social sau persoanelor cu risc de marginalizare socială, care au domiciliul pe raza administrativ teritorială a sectorului 2, pentru a asigura condiţii proprii locuirii.

 

CE TREBUIE SĂ FACEŢI?

PASUL 1

   • Completaţi o cerere (document tipizat) prin care solicitaţi acordarea ajutorului de urgență, la care anexaţi actele doveditoare şi pe care o înregistraţi la Primăria Sectorului 2 sau la Direcţia Generală de Asistenţă Socială şi Protecţia Copilului Sector 2.

ACTE NECESARE:

   • Cerere și declarație pe propria răspundere pentru acordarea ajutorului de urgență;
   • declarație privind acordul pentru prelucrarea datelor cu caracter personal
   • Acte de identitate pentru solicitant şi, după caz, pentru membrii de familie ai acestuia (copie);
   • Actul de proprietate, contractul de închiriere sau de folosinţă gratuită al locuinţei (copie);
   • Documente care atestă daunele produse locuinţei, eliberate de autorităţile competente;
   • Poliţă de asigurare (copie) sau declaraţia pe propria răspundere că locuinţa nu este asigurată;
   • Dovezi de venit pentru titular şi membrii familiei din luna anterioară depunerii cererii ( ex. talon pensie, talon alocaţie, talon şomaj, fluturaş/adeverinţă salariu, declaraţie pe propria răspundere că nu realizează venituri, extras de cont etc.);
   • Dovezi cu privire la cheltuielile de înmormântare (sicriu, loc de veci, transport, servicii funerare); facturi, chitanţe etc. (original);
   • Documente doveditoare pentru bunurile mobile şi imobile supuse impozitării, aflate în proprietate, pentru toţi membrii familiei (certificat de atestare fiscală/raport de verificare generat prin utilizarea sistemului informatic de gestiune al impozitelor şi taxelor locale al D.V.B.L. sector 2);

PENTRU DOCUMENTELE DEPUSE ÎN COPIE, SE VOR PREZENTA SPRE CERTIFICARE, DOCUMENTELE ORIGINALE

PASUL 2

   • În termen de 15 zile lucrătoare de la data înregistrării cererii tipizate trebuie să permiteţi efectuarea, de către reprezentanţii D.G.A.S.P.C. Sector 2, a anchetei sociale la domiciliul dumneavoastră, în vederea evaluării situaţiei socio-economice a familiei.

PASUL 3

   • Soluționarea cererii și informarea solicitantului.

11. AJUTORUL DE URGENŢĂ ÎN CAZ DE DECES


Ajutorul de urgență în caz de deces se acordă persoanelor cu risc de marginalizare, pentru suportarea cheltuielilor ocazionate de înmormântarea unei persoane singure sau membru dintr-o familie cu risc de marginalizare socială, care a avut ultimul domiciliu legal pe raza administrativ teritorală a Sectorului 2.

 

CE TREBUIE SĂ FACEŢI?

PASUL 1

   • Completaţi o cerere (document tipizat) prin care solicitaţi acordarea ajutorului de urgență, la care anexaţi actele doveditoare şi pe care o înregistraţi la Primăria Sectorului 2 sau la Direcţia Generală de Asistenţă Socială şi Protecţia Copilului Sector 2.

ACTE NECESARE:

   • Cerere și declarație pe propria răspundere pentru acordarea ajutorului de urgență;
   • declarație privind acordul pentru prelucrarea datelor cu caracter personal
   • Acte de identitate solicitant şi, după caz, pentru membrii familiei (copie);
   • Planul individualizat de ieşire (copie) – se va solicita de la compartimentul de specialitate de către managerul de caz;
   • Contractul de închiriere (copie) înregistrat la Administrația financiară conform legislației în vigoare și actul de identitate proprietar sau autorizaţia de funcţionare (copie);
   • Dovezi de venit pentru titular și membrii familiei din luna anterioară depunerii cererii (ex.: talon pensie, talon alocaţie, talon şomaj, fluturaş/adeverinţă de salariu din care să reiasă salariul net din luna anterioară solicitării, valoarea sporurilor, bonurilor de masă etc, declaraţie pe propria răspundere că nu realizează venituri, declarație pe propria răspundere că realizează venituri ocazionale, extras de cont etc.) (nu se aplică persoanelor marginalizate social);
   • Certificat de atestare fiscală pentru fiecare membru de familie adult din familia beneficiară cu domiciliul pe alte raze administrativ teritoriale decât sectorul 2 (original);
   • Adeverinţă de venit eliberată de Administraţia Finanţelor Publice pentru anul fiscal anterior depunerii solicitării, pentru fiecare membru de familie adult din familia beneficiară cu domiciliul pe alte raze administrativ teritoriale decât sectorul 2 (original);
   • După caz, adeverință eliberată de Asociația de Proprietari/Locatari din care să reiasă numărul și numele persoanelor care locuiesc la adresă, precum și dacă sunt înregistrate cote restante la întreţinere și cuantumul acestora;
   • După caz, acte medicale care să ateste stare medicală a solicitantului şi/sau a membrilor de familie (copie);
   • Adeverinţa eliberată de Centrul de Prevenire și Combatere a Violenței Domestice din cadrul D.G.A.S.P.C. Sector 2 din care să reiasă faptul că persoana a beneficiat de serviciile compartimentului pentru o perioadă de minim 30 zile calendaristice consecutive și a respectat măsurile de asistență socială convenite în plan (original).
   • Adeverinţa eliberată de alți furnizori de servicii sociale cu care instituția colaborează din care să reiasă faptul că persoana a beneficiat de servicii de găzduire pentru o perioadă de minim 30 zile calendaristice (original), precum și contractul de servicii (copie);
   • Adeverință eliberată de Primăria Capitalei/ Direcția Generală De Asistență Socială a Municipiului București că nu beneficiază de ajutor de urgență cu aceeași destinație.

PENTRU DOCUMENTELE DEPUSE ÎN COPIE, SE VOR PREZENTA SPRE CERTIFICARE, DOCUMENTELE ORIGINALE

PASUL 2

   • În termen de 15 zile lucrătoare de la data înregistrării cererii tipizate trebuie să permiteţi efectuarea, de către reprezentanţii D.G.A.S.P.C. Sector 2, a anchetei sociale la domiciliul dumneavoastră, în vederea evaluării situaţiei socio-economice a familiei dumneavoastră

PASUL 3

   • Soluționarea cererii și informarea solicitantului.

12. TICHETE SOCIALE * PROGRAMUL „ŞANSE PENTRU SĂNĂTATE” *

Ajutoarele în natură constând în tichete sociale, destinate achiziționării de medicamente și dispozitive medicale și accesorii sau pentru acoperirea unei cheltuieli legate de realizarea de investigații și evaluări medicale, pot fi acordate următoarelor categorii de beneficiari care au domiciliul sau reședința pe raza administrativ teritorială a Sectorului 2:

   1. persoane încadrate în grad de handicap al căror venit pe membru de familie nu depășește cuantumul salariului mediu net pe economie;
   2. persoane singure și familii cu venituri reduse, al căror venit pe membru de familie nu depășește cuantumul salariului minim brut pe economie.

CE TREBUIE SĂ FACEŢI?

PASUL 1

   • Completaţi o cerere (document tipizat) prin care solicitaţi acordarea tichetelor sociale, la care anexaţi actele doveditoare şi pe care o înregistraţi la Primăria Sectorului 2 sau la Direcţia Generală de Asistenţă Socială şi Protecţia Copilului Sector 2.

ACTE NECESARE:

   • Cerere tip semnată şi înaintată de către reprezentantul familiei;
   • declarație privind acordul pentru prelucrarea datelor cu caracter personal
   • Acte de identitate pentru solicitant şi, după caz, pentru membrii de familie ai acestuia (copie);
   • Dovezi de venit pentru titular și membrii familiei din luna anterioară depunerii cererii (ex.: talon pensie, talon alocaţie, talon şomaj, fluturaş/adeverinţă salariu, declaraţie pe propria răspundere că nu realizează venituri, extras de cont etc.);
   • Documente doveditoare pentru bunurile mobile și imobile, supuse impozitării, aflate în proprietate, pentru membrii familiei care au domiciliul sau reședința pe alte raze administrativ teritoriale, altele decât sectorul 2 (certificat de atestare fiscală);
   • Acte medicale care să ateste starea de sănătate a solicitantului şi/sau a membrilor de familie;
   • Scrisoare medicală/Adeverinţă medicală/Recomandare medicală care să conţină diagnosticul precum şi recomandarea privind achiziţionarea unui dispozitiv medical/Recomandare pentru intervenţie urgentă eliberată de Serviciul Intervenție Urgențe Sociale sau partenerii în programe medico – sociale ai D.G.A.S.P.C. Sector 2;
   • În situaţia persoanelor/familiilor care au mai beneficiat de ajutoare în natură constând în tichete sociale pentru anul în curs, dovezi privind modul de utilizare al acestora;
   • În funcție de situația identificată ulterior efectuării anchetei sociale, D.G.A.S.P.C. Sector 2 poate solicita orice alte documente justificative care să reflecte situația existentă a solicitanţilor.

PENTRU DOCUMENTELE DEPUSE ÎN COPIE, SE VOR PREZENTA SPRE CERTIFICARE, DOCUMENTELE ORIGINALE

PASUL 2

   • În termen de 15 zile lucrătoare de la data înregistrării cererii tipizate trebuie să permiteţi efectuarea, de către reprezentanţii D.G.A.S.P.C. Sector 2, a anchetei sociale la domiciliul dumneavoastră, în vederea evaluării situaţiei socio-economice a familiei dumneavoastră

PASUL 3

   • Soluționarea cererii și informarea solicitantului.

13. TICHETE SOCIALE PENTRU PRODUSE ALIMENTARE

 

Ajutoarele de urgență în natură costând în tichete sociale, destinate achiziționării de alimente de bază (larg consum), se acordă persoanelor și familiilor (marginalizate social sau cu risc de marginalizare socială în conformitate cu prevederile Anexei 1 la H.C.L. Sector 2 nr.332/21.10.2021) care au domiciliul legal sau reședința pe raza administrativ-teritorială a Sectorului 2 și locuiesc efectiv pe raza administrativ-teritorială a Sectorului 2.

 

CE TREBUIE SĂ FACEŢI?

PASUL 1

   • Completaţi o cerere (document tipizat) prin care solicitaţi acordarea tichetelor sociale, la care anexaţi actele doveditoare şi pe care o înregistraţi la Primăria Sectorului 2 sau la Direcţia Generală de Asistenţă Socială şi Protecţia Copilului Sector 2.

ACTE NECESARE:

   • Cerere tip și declarația cu privire la prelucrarea datelor cu caracter personal și libera circulație a acestor date, semnată şi înaintată de către reprezentantul familiei;
   • declarație privind acordul pentru prelucrarea datelor cu caracter personal
   • Acte de identitate pentru solicitant şi, după caz, pentru membrii de familie ai acestuia (copie);
   • Dovezi de venit pentru titular și membrii familiei din luna anterioară depunerii cererii (ex.: talon pensie, talon alocaţie, talon şomaj, fluturaş/adeverinţă salariu, declaraţie pe propria răspundere că nu realizează venituri, extras de cont etc.);
   • Documente doveditoare pentru bunurile mobile și imobile, supuse impozitării, aflate în proprietate, pentru membrii familiei care au domiciliul sau reședința pe alte raze administrativ-teritoriale, altele decât Sectorul 2 (certificat de atestare fiscală);
   • Dovezi cu privire la cheltuielile curente înregistrate cu maxim 3 luni înainte de data solicitării (ex. facturi curent electric, telefon, gaze);
   • Certificate de încadrare în grad de handicap sau invaliditate (după caz);
   • Adeverință emisă de asociația de proprietari/locatari/chiriași din care să reiasă numărul și numele persoanelor trecute pe lista de întreținere;
   • Adeverință eliberată de unitatea școlară care atestă că urmează o formă de învățământ organizată potrivit legii, pentru toți copiii de vârstă școlară;
   • Adeverință că sunt în evidența agenției teritoriale pentru ocuparea forței de muncă, pentru încadrare în muncă, pentru toate persoanele cu vârsta între 18-50 ani, care nu urmează o formă de învățământ organizată potrivit legii, apte de muncă și care nu realizează venituri din salarii sau din alte activități renumerate;
   • Adeverință/dovadă că beneficiază de sprijin alimentar din partea cantinelor sociale (private/de stat) după caz;
   • În funcție de situația identificată ulterior efectuării anchetei sociale, D.G.A.S.P.C. Sector 2 poate solicita orice alte documente justificative care să reflecte situația existentă a solicitanţilor.

PENTRU DOCUMENTELE DEPUSE ÎN COPIE, SE VOR PREZENTA SPRE CERTIFICARE, DOCUMENTELE ORIGINALE

PASUL 2

   • În termen de 15 zile lucrătoare de la data înregistrării cererii tipizate trebuie să permiteţi efectuarea, de către reprezentanţii D.G.A.S.P.C. Sector 2, a anchetei sociale la domiciliul dumneavoastră, în vederea evaluării situaţiei socio-economice a familiei dumneavoastră.

PASUL 3

   • Soluționarea cererii și informarea solicitantului.

14. Ajutorul financiar pentru plata serviciilor oferite de bonă

ETAPELE ACCESĂRII ȘI INSTRUMENTĂRII DOSARULUI PENTRU ACORDAREA AJUTORULUI FINANCIAR PENTRU PLATA SERVICIILOR OFERITE DE BONĂ

 

 BENEFICIARI:

   • Părintelui la care copilul locuiește în mod statornic;
   • Persoanei care are calitatea de reprezentant legal al copilului şi se ocupă de creşterea şi îngrijirea acestuia;
   • Persoanei desemnată de părinte pentru întreţinerea copilului, pe perioada absenţei părinţilor, conform prevederilor art. 104 din Legea nr. 272/2004 privind protecţia şi promovarea drepturilor copilului, republicată, cu modificările şi completările ulterioare.

 

   • CONDIȚII DE ELIGIBILITATE:
   • Să aibă ultimul domiciliul pe raza administrativ-teritorială a sectorului 2 și să locuiască efectiv pe raza administrativ-teritorială a sectorului 2.
   • Să fie cetăţean român, cetăţean al altui stat sau apatrid, cu domiciliul în România, în condiţiile prevăzute de legislaţia în vigoare;
   • Să se afle într-una din următoarele situații:
   • Este angajat cu contract individual de muncă ori în baza unui raport de serviciu, desfăşoară activităţi independente, obţine venituri din drepturi de proprietate intelectuală, venituri din activităţi agricole, silvicultură sau piscicultură ori exercită o funcţie de demnitate publică sau asimilată;
   • Este şomer indemnizat sau este înregistrat în evidența agenţiei pentru ocuparea forţei de muncă teritorială, la data solicitării, ca persoană în căutarea unui loc de muncă și nu a refuzat maxim două oferte de muncă din partea agenției;
   • Ajutorul se acordă categoriilor de persoane care se încadrează în categoriile prevăzute de legislație, în baza dosarului depus în conformitate cu Titlul III – Condiţii specifice de acordare a ajutorului;
   • Ajutorul se acordă persoanelor solicitante ale căror venituri nete lunare pe membru de familie nu depășesc 3.500 lei;
   • Au în întreținere unul sau mai mulți copii de vârstă preșcolară care nu sunt înscriși la creşă/ grădiniţă sau pentru care solicitantul nu a refuzat un loc la creşă/ grădiniţă ori nu a retras copilul de la creşă/ grădiniţă

 

   • CONDIŢII DE EXCLUDERE

Nu pot beneficia de acest  ajutor persoanele care se află în una sau mai multe dintre următoarele situații:

   • Este asistent maternal profesionist în conformitate cu legislaţia în vigoare;
   • Copilul/ copiii este/ sunt în întreţinerea acestor persoane, ca urmare a instituirii plasamentului în regim de urgență ca măsură de protecție specială în temeiul art. 59 lit. b) din Legea nr. 272/2004, republicată cu modificările şi completările ulterioare;
   • Este asistentul personal al copilului cu dizabilități;
   • Beneficiază de indemnizaţia prevăzută la art. 42 alin. (4) din Legea nr. 448/2006 privind protecţia şi promovarea drepturilor persoanelor cu handicap, republicată, cu modificările şi completările ulterioare;
   • Se află în perioada de concediu pentru creşterea copiilor în conformitate cu prevederile art. 2 sau 31 din Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 111/2010 privind concediul şi indemnizaţia lunară pentru creşterea copiilor, aprobată cu modificări prin Legea nr. 132/2011, cu modificările şi completările ulterioare;
   • Nu şi-au achitat impozitele şi taxele faţă de bugetul local pentru bunurile pe care le deţin în proprietate, potrivit dispoziţiilor Legii nr. 227/2015 privind Codul fiscal, cu modificările şi completările ulterioare.

 

   • MODALITATEA DE ACCESARE:
   • Depunerea unei cereri și declarații pe propria răspundere pentru acordarea ajutorului financiar pentru plata serviciilor oferite de bonă – document tipizat;
   • La depunerea cererii se anexează acte doveditoare;
   • Suplimentar se completează:

– Declarația privind acordul pentru prelucrarea datelor cu caracter personal;

 – Angajamentul de platădocument tipizat;

                   ACTE NECESARE  PENTRU ÎNTOCMIREA DOSARULUI DE AJUTOR                   

                         FINANCIAR PENTRU PLATA SERVICIILOR OFERITE DE BONĂ

   1. Cerere şi declaraţie pe propria răspundere privind acordarea ajutorului financiar pentru plata serviciilor oferite de bonă (original);
   2. declarație privind acordul pentru prelucrarea datelor cu caracter personal
   3. Acte de identitate pentru solicitant şi, după caz, pentru membrii de familie ai acestuia (copie);
   4. Documente care atestă calitatea de reprezentant legal al copilului/ copiilor (copie);
   5. Adeverinţe privind veniturile nete realizate în ultimele 6 luni de membrii familiei, eliberate, după caz, de angajator sau entitatea asimilată acestuia ori de organul fiscal, sau, în cazul persoanelor care desfăşoară activităţi independente, obţin venituri din drepturi de proprietate intelectuală, venituri din activităţi agricole, silvicultură şi piscicultură, declaraţia fiscală prevăzută de lege;
   6. Act de identitate bonă (copie);
   7. Documentul în baza căruia se desfăşoară activitatea de bonă în condiţiile art. 7 din Legea nr. 167/2014 (copie care va fi certificată pentru conformitate cu originalul de către reprezentantul DGASPC Sector 2);
   8. Pentru șomerii indemnizați documente eliberate de agenţiile pentru ocuparea forţei de muncă care atestă această calitate (copie carnet somaj, adeverință pe ultimele 6 luni);
   9. Pentru șomerii neindemnizați documente eliberate de agenţiile pentru ocuparea forţei de muncă din care să reiasă ca sunt înregistrate ca persoane în căutarea unui loc de muncă și nu au refuzat maxim două oferte de muncă (original);
   10. După caz, adeverință eliberată de Asociația de Proprietari/ Locatari din care să reiasă numărul și numele persoanelor care locuiesc la adresă, precum și dacă sunt înregistrate cote restante la întreţinere și cuantumul acestora (original);
   11. După caz, Certificat de atestare fiscală pentru fiecare membru de familie adult din familia beneficiară cu domiciliul pe alte raze administrativ teritoriale decât cele ale sectorului 2 (original);
   12. După caz, Adeverinţă de venit eliberată de Administraţia Finanţelor Publice pentru anul fiscal anterior depunerii solicitării, pentru fiecare membru de familie adult din familia beneficiară cu domiciliul pe alte raze administrativ teritoriale decât cele ale sectorului 2 (original);
   13. După caz, acte medicale care să ateste stare medicală a solicitantului şi/ sau a membrilor de familie (copie);
   14. Negație în cazul în care celălalt părinte are domiciliul cei pe alte raze administrativ- teritoriale decât cea a Sectorului 2 (original);
   15. După caz, Angajament de plată (conform modelului din Anexa B la Metodologie) completat de către solicitant privind recuperarea sumelor încasate necuvenit din alte drepturi plătite de Agenţia pentru Plăţi şi Inspecţie Socială a Municipiului Bucureşti (original).

PENTRU DOCUMENTELE DEPUSE IN COPIE, SE VOR PREZENTA, SPRE CERTIFICARE, DOCUMENTELE ORIGINALE

 


15. MĂSURI DE PROTECȚIE SOCIALĂ PENTRU CONSUMATORUL VULNERABIL DE ENERGIE SEZON 2023-2024

Tabel-Informatii-Ajutoare-2023-2024

Informații cu privire la acordarea suplimentului pentru energie

Anunț important privind completarea adeverințelor de către asociațiile de proprietari-locatari (PDF inteligent)

Informații cu privire la acordarea ajutorului de urgență pentru încălzirea locuinței

Cerere-Declarație pe propria răspundere (PDF inteligent)

Declarație privind acordul pentru prelucrarea datelor cu caracter personal

Tutorial completare declaraţie pe propria răspundere (PDF inteligent)


 

16. AJUTORUL DE URGENŢĂ PENTRU NEVOI CURENTE

Ajutorul de urgenţă pentru nevoi curente se acordă persoanelor marginalizate social sau persoanelor cu risc de marginalizare socială, care au domiciliul legal sau domiciliul legal şi reşedinţa pe raza administrativ teritorială a Sectorului 2, pentru evitarea degradării nivelului de trai și păstrarea demnităţii acestora.
Cuantumul cumulat al ajutoarelor de urgenţă pentru nevoi curente acordate pe parcursul unui an calendaristic nu poate depăşi valoarea de 5.000 lei, iar modalitatea de cuantificare a ajutorului se face prin aplicarea grilei de stabilire a cuantumului ajutorului de urgență pentru nevoi curente aprobată la nivelul DGASPC Sector 2.

 

CE TREBUIE SĂ FACEŢI?

PASUL 1

   • • Completaţi o cerere (document tipizat) prin care solicitaţi acordarea ajutorului de urgență, la care anexaţi actele doveditoare şi pe care o înregistraţi la Primăria Sectorului 2 sau la Direcţia Generală de Asistenţă Socială şi Protecţia Copilului Sector 2.

ACTE NECESARE:

   • 1. Cerere tip – Cerere şi declaraţie pe propria răspundere pentru acordarea ajutorului de urgenţă semnată și înaintată de către reprezentantul familiei;
   • 2.declarație privind acordul pentru prelucrarea datelor cu caracter personal
   • 3. Acte de identitate pentru solicitant şi, după caz, pentru membrii de familie ai acestuia (copie);
   • 4. Dovezi de venit pentru titular și membrii familiei din luna anterioară depunerii cererii (ex.: talon pensie, talon alocaţie, talon şomaj, fluturaş/adeverinţă de salariu din care să reiasă salariul net din luna anterioară solicitării, valoarea sporurilor, bonurilor de masă etc, declaraţie pe propria răspundere că nu realizează venituri, declarație pe propria răspundere că realizează venituri ocazionale, extras de cont etc.) (nu se aplică persoanelor marginalizate social);
   • 5. Dovezi cu privire la cheltuielile curente înregistrate cu maxim 3 luni înainte de data solicitării (ex.: facturi curent electric, telefon, gaze naturale, chitanţă plată întreţinere, bonuri fiscale achiziţie medicamente etc.) ;
   • 6. Certificate de încadrare în grad de handicap sau invaliditate (copie);
   • 7. Documente doveditoare pentru bunurile mobile și imobile, supuse impozitării, aflate în proprietate, pentru toţi membrii familiei/ certificat de atestare fiscală pentru persoanele adulte cu domiciliul pe alte raze administrativ teritoriale decât Sectorul 2 (original) (nu se aplică persoanelor marginalizate social);
   • 8. Adeverinţă de venit eliberată de Administraţia Finanţelor Publice pentru anul fiscal anterior depunerii solicitării, pentru fiecare membru de familie adult din familia beneficiară cu domiciliul pe alte raze administrativ teritoriale decât Sectorul 2 (original) (nu se aplică persoanelor marginalizate social);
   • 9. Adeverinţă emisă de asociaţia de proprietari/locatari/chiriaşi din care să reiasă numărul și numele persoanelor care locuiesc la adresă, precum și dacă sunt înregistrate cote restante la întreţinere și cuantumul acestora;
   • 10. Adeverinţă eliberată de unitatea şcolară care atestă că urmează o formă de învăţământ organizată potrivit legii, pentru toţi copiii de vârstă şcolară și dacă beneficiază de bursă (tip și cuantum;
   • 11. Adeverinţă că sunt în evidenţa agenţiei teritoriale pentru ocuparea forţei de muncă, pentru încadrare în muncă, şi nu au refuzat un loc de muncă ori participarea la serviciile pentru stimularea ocupării forţei de muncă şi de formare profesională oferite de aceste agenţii pentru toate persoanele cu vârsta între 18 – 50 ani, care nu urmează o formă de învăţământ organizată potrivit legii, apte de muncă şi care nu realizează venituri din salarii sau din alte activităţi remunerate (se vor excepta persoanele încadrate în categoria persoanelor cu handicap grav dar și mamele care au în îngrijire copil cu vârsta de până la 2 ani, respectiv 3 ani pentru copilul cu handicap);
   • 12. Alte documente, după caz.

PENTRU DOCUMENTELE DEPUSE ÎN COPIE, SE VOR PREZENTA SPRE CERTIFICARE, DOCUMENTELE ORIGINALE

PASUL 2

   • În termen de 15 zile lucrătoare de la data înregistrării cererii tipizate trebuie să permiteţi efectuarea, de către reprezentanţii D.G.A.S.P.C. Sector 2, a anchetei sociale la domiciliul dumneavoastră, în vederea evaluării situaţiei socio-economice a familiei dumneavoastră.

PASUL 3

   • Soluționarea cererii și informarea solicitantului.

17. AJUTOTUL DE URGENȚĂ PENTRU ASIGURAREA ACCESULUI LA O LOCUINȚĂ PENTRU PERSOANE ȘI FAMILII AFLATE ÎN SITUAȚII DE DIFICULTATE

Ajutorul de urgenţă pentru asigurarea accesului la o locuință, denumit în continuare ajutor, este un beneficiu de asistenţă socială ce reprezintă suma acordată pentru asigurarea accesului la o locuință pentru persoane și familii aflate în situații de dificultate următoarelor categorii de beneficiari:

   • a) persoane și familii cu domiciliul/ reședința pe raza administrativ teritorială a Sectorului 2, care locuiesc în condiții improprii, în locuinţe improvizate sau în construcţii cu destinaţie de locuinţă care nu îndeplinesc cerinţe minimale;
   • b) persoane și familii care au în întreținere copil/ copii căruia/ cărora din motive independente de voința lor nu le pot asigura satisfacerea nevoilor minime de locuire, indiferent de unde au domiciliul sau reședința;
   • c) persoane sau familii cu domiciliul pe raza administrativ teritorială a Sectorului 2, aflate în situații excepționale de criză, care au nevoie urgentă de sprijin pentru menținerea locuinței în vederea prevenirii evacuării, respectiv a locuirii în stradă;
   • d) persoane sau familii victime ale violenței domestice care locuiesc cu chirie, altele decât cele prezentate în Anexa nr. 3, lit. f) la prezenta hotărâre;
   • e) persoane sau familii care figurează pe lista de priorități în vigoare, aprobată prin Hotărârea Consiliului Local Sector 2 sau care figurează cu dosar complet depus în baza Legii nr. 114/1996 cu modificările și completările ulterioare la Primăria Sectorului 2 și/sau la Primăria Municipiului București, Direcția Relații Comunitare – Biroul Spațiu Locativ.

Condiţii de eligibilitate:

   • Persoanele care solicită acordarea ajutorului trebuie să aibă domiciliu/ reședința pe raza administrativ-teritorială a Sectorului 2.
   • Ajutorul se acordă numai persoanelor care nu deţin integral alte bunuri imobile, respectiv locuinţe sau alte spaţii amenajate pentru locuire, în proprietate sau în folosinţă, ori celor care nu deţin cote-părţi din bunuri imobile care asigură condiţii de locuire, asupra cărora îşi pot exercita neîngrădit dreptul de folosinţă;
   • Ajutorul se acordă persoanelor solicitante ale căror venituri nete lunare pe membru de familie sau ale persoanei singure nu depăşesc ultima valoare a câştigului salarial nominal minim net, comunicată de Institutul Național de Statistică;
   • Ajutorul se acordă numai persoanelor solicitante care au închiriat o locuinţă, iar între acestea şi membrii lor de familie, pe de-o parte, şi proprietarul locuinţei închiriate, pe de altă parte, nu există nicio relaţie de rudenie, până la gradul II inclusiv.

 

CE TREBUIE SĂ FACEŢI?

PASUL 1

   • Completaţi o cerere (document tipizat) prin care solicitaţi acordarea ajutorului de urgență, la care anexaţi actele doveditoare şi pe care o înregistraţi la Primăria Sectorului 2 sau la Direcţia Generală de Asistenţă Socială şi Protecţia Copilului Sector 2.

ACTE NECESARE:

   • Cerere tip – Cerere şi declaraţie pe propria răspundere pentru acordarea ajutorului de urgenţă semnată și înaintată de către reprezentantul familiei;
   • declarație privind acordul pentru prelucrarea datelor cu caracter personal
   • Acte de identitate pentru solicitant şi, după caz, pentru membrii de familie ai acestuia (copie);
   • Contractul de închiriere (copie) înregistrat la Administrația financiară conform legislației în vigoare și actul de identitate proprietar sau autorizaţia de funcţionare (copie)/ Promisiunea de închiriere/ grafic de rambursare a creditului accesat pentru dobândirea unei locuințe;
   • Dovezi de venit pentru titular și membrii familiei din luna anterioară depunerii cererii (ex.: talon pensie, talon alocaţie, talon şomaj, fluturaş/adeverinţă de salariu din care să reiasă salariul net din luna anterioară solicitării, valoarea sporurilor, bonurilor de masă etc, declaraţie pe propria răspundere că nu realizează venituri, declarație pe propria răspundere că realizează venituri ocazionale, extras de cont etc.) (nu se aplică persoanelor marginalizate social);
   • Dovezi privind bunurile deținute de beneficiar și membrii de familie ai acestuia;
   • După caz, adeverință eliberată de Asociația de Proprietari/Locatari din care să reiasă numărul și numele persoanelor care locuiesc la adresă, precum și dacă sunt înregistrate cote restante la întreţinere și cuantumul acestora;
   • După caz, acte medicale care să ateste stare medicală a solicitantului şi/sau a membrilor de familie (copie);
   • D.G.A.S.P.C. Sector 2 poate solicita orice alte documente justificative care să reflecte situația existentă a solicitanților.

 

PENTRU DOCUMENTELE DEPUSE ÎN COPIE, SE VOR PREZENTA SPRE CERTIFICARE, DOCUMENTELE ORIGINALE

PASUL 2

   • În termen de 15 zile lucrătoare de la data înregistrării cererii tipizate trebuie să permiteţi efectuarea, de către reprezentanţii D.G.A.S.P.C. Sector 2, a anchetei sociale la domiciliul dumneavoastră, în vederea evaluării situaţiei socio-economice a familiei dumneavoastră.

PASUL 3

   • Soluționarea cererii și informarea solicitantului.

18. INSTIUIREA UNOR MĂSURI INTEGRATE DE ASISTENȚĂ SOCIALĂ PRIN PROGRAMUL ”INTERVENȚIE COORDONATĂ ÎN CAZURILE DE RISC SANITAR SAU SANITAR-VETERINAR”

Programul vine în sprijinul persoanelor/ familiilor care din motive de sănătate fizică sau psihică, sau de incapacitate socială se află în imposibilitatea de a-și întreține spațiile de locuit, identificate în stadii avansate de degradare care, astfel, afectează coabitarea și buna conviețuire, încalcă normele elementare de igienă și sănătate publică, cu impact negativ asupra sănătății locatarilor și colocatarilor.
Măsurile integrate de asistență socială prevăzute în cadrul programului ”Intervenție coordonată în cazurile de risc sanitar sau sanitar-veterinar”, în conformitate cu legislația în vigoare, consistă în următoarele servicii și beneficii sociale:

   • a. Acordarea unui ajutor social comunitar care constă în valoarea totală a costurilor de colectare, evacuare și transport a deșeurilor/ bunurilor afectate din spațiul de locuit, denumit în continuare ajutor social comunitar;
   • b. Acordarea de servicii comunitare integrate care constau în servicii de consiliere, informare și monitorizare, precum și în servicii de reabilitare și adaptare a ambientului, respectiv servicii de curățenie, dezinfecție, dezinsecție, deratizare și alte servicii care răspund nevoilor identificate, particularizate fiecărei situații în parte.

Serviciile și beneficiile sociale propuse ca măsuri integrate de asistență socială se acordă cetățenilor care locuiesc pe raza administrativ – teritorială a Sectorului 2, aflați în situație de dificultate, indiferent de modul de deţinere/ folosinţă a spatiului de locuit.

 

CE TREBUIE SĂ FACEŢI?

PASUL 1

   • Completaţi o cerere (document tipizat) prin care solicitaţi acordarea demăsuri integrate de asistență socială în cadrul programului ”Intervenție coordonată în cazurile de risc sanitar sau sanitar-veterinar” şi pe care o înregistraţi la Primăria Sectorului 2 sau la Direcţia Generală de Asistenţă Socială şi Protecţia Copilului Sector 2.

ACTE NECESARE:

   • Cerere tip– Cerere şi declaraţie pe propria răspundere pentru acordarea ajutorului de urgenţă semnată și înaintată de către reprezentantul familiei;
   • declarație privind acordul pentru prelucrarea datelor cu caracter personal
   • Acte de identitate pentru titular şi, după caz, pentru membrii de familie ai acestuia (copie);
   • Dovezi de venit pentru titular și membrii familiei din luna anterioară depunerii cererii (ex.: talon pensie, talon alocație, talon șomaj, fluturaș/adeverință de salariu din care să reiasă salariul net din luna anterioară solicitării, valoarea sporurilor, bonurilor de masă etc, declarație pe propria răspundere că nu realizează venituri, declarație pe propria răspundere că realizează venituri ocazionale, extras de cont etc.);
   • Documente privind spațiul de locuit: actul de proprietate, contractul de închiriere sau folosință gratuită al locuinței (copie);sau declarația pe propria răspundere a beneficiarului cu privire la situația spațiului de locuit și modalitatea de deținere/ folosință (original);
   • Acte medicale recente, dacă este cazul (copie);
   • Certificat de încadrare în grad de handicap sau invaliditate (copie);
   • Alte documente necesare în funcție de situația particulară a fiecărui caz la solicitarea instituției.
   • Mențiune: Dosarul administrativ va fi completat în conformitate cu documentele precizate în Anexa 1 din H.C.L. nr. 379/2021 privind aprobarea implementării programului ”Intervenție coordonată în cazurile de risc sanitar sau sanitar-veterinar”.

PENTRU DOCUMENTELE DEPUSE ÎN COPIE, SE VOR PREZENTA SPRE CERTIFICARE, DOCUMENTELE ORIGINALE

PASUL 2

   • În termen de 5 zile lucrătoare de la data înregistrării cererii tipizate trebuie să permiteţi efectuarea, de către reprezentanţii D.G.A.S.P.C. Sector 2, a anchetei sociale la domiciliul dumneavoastră, în vederea evaluării situaţiei socio-economice a familiei dumneavoastră.

PASUL 3

   • Soluționarea cererii și informarea solicitantului.

19. SERVICII SOCIO-MEDICALE SUB FORMA CONSULTAȚIILOR, INTERVENȚIILOR ȘI TRATAMENTELOR STOMATOLOGICE SPECIFICE

Prin intermediul proiectului ”Policlinica Socială-Zâmbet pentru toți” se furnizează servicii medico -sociale în specialitatea medicină dentară, pentru copii și adulții aflați în situații de dificultate în vederea îmbunătățirii calității vieții a acestora.

Pachetul de servicii medicale conține: consultație, tratamente odontale; tratamentul paradontitelor apicate; tratamentul afecțiunilor paradontițiului; tratamente chirurgicale buco-dentare; tratamente protetice; tratamente ortodontice; activități profilactice.

 

Pot accesa acest tip de sprijin, următoarele categorii de persoane:

 • persoane vârstnice marginalizate social sau cu risc de marginalizare socială aflate în evidența D.G.A.S.P.C. Sector 2;
 • copiii din familiile marginalizate social sau cu risc de marginalizare socială aflate în evidența D.G.A.S.P.C. Sector 2;
 • persoane aflate în situații de marginalizare socială sau cu risc de marginalizare socială aflate în evidența D.G.A.S.P.C. Sector 2;

CE TREBUIE SĂ FACEŢI?

PASUL 1

 • Completaţi o cerere (document tipizat) prin care solicitaţi includerea în cadrul proiectul pilot „ Policlinica Socială – Zâmbet pentru toți”, la care anexaţi actele doveditoare şi pe care o înregistraţi la Primăria Sectorului 2, la Direcţia Generală de Asistenţă Socială şi Protecţia Copilului Sector 2 sau la recepția cabinetului stomatologic situat la adresa din Șos. Gării Obor nr.12, Sector 2, București.


ACTE NECESARE:

 • Cerere tip semnată şi înaintată de către reprezentantul familiei;
 • Declarație privind acordul pentru prelucrarea datelor cu caracter personal
 • Acte de identitate pentru solicitant şi, după caz, pentru membrii de familie ai acestuia;;
 • Dovezi de venit pentru titular și membrii familiei din luna anterioară depunerii cererii (ex.: talon pensie, talon alocaţie, talon şomaj, fluturaş/adeverinţă salariu, declaraţie pe propria răspundere că nu realizează venituri, extras de cont etc.);
 • În funcție de situația identificată ulterior efectuării anchetei sociale, D.G.A.S.P.C. Sector 2 poate solicita orice alte documente justificative care să reflecte situația existentă a solicitanţilor.

PENTRU DOCUMENTELE DEPUSE ÎN COPIE, SE VOR PREZENTA SPRE CERTIFICARE, DOCUMENTELE ORIGINALE


PASUL 2

 • Ulterior înregistrării cererii tipizate trebuie să permiteţi efectuarea, de către reprezentanţii D.G.A.S.P.C. Sector 2, a anchetei sociale la domiciliul dumneavoastră, în vederea evaluării situaţiei socio-economice a familiei dumneavoastră, în vederea încadrării în categoria de beneficiari eligibili.


PASUL 3

  Soluționarea cererii și informarea solicitantului.

Mențiune: D.A.S.P.C. Sector 2 va emite fiecărui beneficiar inclus o adeverință cu care acesta se va prezenta la cabinetul stomatologic în vederea programării și furnizării serviciilor necesare.

cerere-declaraţie pe propria răspundere pentru acordarea unor drepturi de asistenţă socială (se regăseşte la secţiunea ajutoare pentru încălzirea locuinţei în sezonul rece 2022 – 2023) –  descarca cerere ;
– cerere şi declaraţie pe propria răspundere pentru acordarea ajutorului de urgenţă – descarca cerere ;
– cerere pentru acordarea ajutorului de urgenţă pentru plata chiriei – descarca cerere ;
– cerere pentru acordarea ajutoarelor de urgenţă, în condiţiile legi, distribuite în cadrul programului „Şanse pentru Sănătate” – descarca cerere ;
– cerere pentru acordarea ajutoarelor de urgenţă, în condiţiile legii, constând în tichete sociale pentru achiziţionarea de produse alimentare – descarca cerere ;
– cerere şi declaraţie pe propria răspundere privind acordarea ajutorului financiar pentru plata serviciilor oferite ‘de bonă (se regăseşte în prezent la secţiunea servicii oferite – ajutorul financiar pentru plata serviciilor oferite de bonă) – descarca cerere ;
– cerere declaraţie pe propria răspundere pentru acordarea tichetelor sociale pentru sprijin educaţional (se regăseşte în prezent la secţiunea servicii oferite – ajutorul pentru acordarea sprijinului educaţional pe bază de tichete sociale pe suport electronic) – descarca cerere .

Șef Serviciu:: Gabriela Constantin
Telefon: 0786.233.328 sau 021.250.06.61 sau 031.405.89.91

Adresa de email Șef Serviciu: gabriela.constantin@social2.ro
Adresa de email serviciu: pantelimon@social2.ro

Adresa: Bd. Basarabia nr.90

 • LUNI – JOI: 830-1600
 • VINERI: 830-1330

Ultima actualizare in 26 martie 2024

Page Reader Press Enter to Read Page Content Out Loud Press Enter to Pause or Restart Reading Page Content Out Loud Press Enter to Stop Reading Page Content Out Loud Screen Reader Support
administrare site, administrare website, intretinere site, administrare site web