Serviciul Asistenţă Socială Pantelimon este serviciul specializat din cadrul Direcţiei Generale de Asistenţă Socială şi Protecţia Copilului Sector 2 care are ca obiect de activitate asigurarea măsurilor de asistenţă socială pentru familiile şi persoanele singure cu venituri reduse din Cartierul Pantelimon.

Instrumentarea dosarelor de ajutor social, acordat conform Legii nr. 416/2001 privind venitul minim garantat;

Instrumentarea dosarelor de ajutor pentru încălzirea locuinţei, acordat conform Legii nr.266/2021privind stabilirea măsurilor de protecție socială pentru consumatorul vulnerabil de energie;

Instrumentarea dosarelor de alocaţie pentru susţinerea familiei, conform Legii nr. 277/2010 privind alocaţia pentru susţinerea familiei;

Instrumentarea dosarelor de acordare a ajutoarelor de urgenţă stabilite pe baza hotărârilor Consiliului Local Sector 2;

Efectuarea anchetelor sociale în vederea aplicării prevederilor Ordonanţei de Urgenţă a Guvernului nr.111/2010 privind concediu şi indemnizaţia lunară pentru creşterea copiilor;

Efectuare anchetelor sociale la solicitarea altor instituţii (Tribunal, Poliţie, APISMB etc.)

 

Acordă un pachet de beneficii și servicii de asistență socială pentru prevenirea marginalizării sociale prin:

 • identificarea cazurilor: prin solicitări venite din partea beneficiarului direct, prin solicitări ale familiei, comunității din care face parte prin sesizări din partea unui serviciu, unei instituţii, publice sau private și prin autosesizare.
 • evaluarea detaliată a nevoilor psiho-sociale specifice a solicitantului, a resurselor de care dispune acesta și/sau grupul său informal, precum și a resurselor educaționale, sociale, medicale, locative și de ocupare a forței de muncă disponibile în comunitate cu scopul de a identifica cele mai bune soluții și intervenții, particularizate pentru fiecare caz;
 • întocmirea planului de servicii al beneficiarului în colaborare cu persoana sau familia aflată în dificultate și cu specialiști din celelalte direcții și compartimente relevante ale instituției (Direcția Protecția Copilului, centre de consiliere, servicii specifice pentru anumite tipuri de beneficiari, juriști etc.) în vederea prevenirii sau reducerii marginalizării sociale și a situațiilor de risc și a asigurării accesului persoanelor vulnerabile la serviciile de bază (educație, sănătate, locuire, ocupare, asistență socială);
 • identificarea cazurilor: prin solicitări venite din partea beneficiarului direct, prin solicitări ale familiei, comunității din care face parte prin sesizări din partea unui serviciu, unei instituţii, publice sau private și prin autosesizare.
 • evaluarea detaliată a nevoilor psiho-sociale specifice a solicitantului, a resurselor de care dispune acesta și/sau grupul său informal, precum și a resurselor educaționale, sociale, medicale, locative și de ocupare a forței de muncă disponibile în comunitate cu scopul de a identifica cele mai bune soluții și intervenții, particularizate pentru fiecare caz;
 • întocmirea planului de servicii al beneficiarului în colaborare cu persoana sau familia aflată în dificultate și cu specialiști din celelalte direcții și compartimente relevante ale instituției (Direcția Protecția Copilului, centre de consiliere, servicii specifice pentru anumite tipuri de beneficiari, juriști etc.) în vederea prevenirii sau reducerii marginalizării sociale și a situațiilor de risc și a asigurării accesului persoanelor vulnerabile la serviciile de bază (educație, sănătate, locuire, ocupare, asistență socială);
 • implementarea și monitorizarea, în colaborare cu celelalte compartimente relevante ale D.G.A.S.P.C. Sector 2, desfășurarea activităților și serviciilor recomandate în planul de intervenție și asigură reajustarea planului periodic, precum și ori de câte ori este nevoie, în acord cu necesitățile curente ale beneficiarului;
 • oferirea serviciilor de informare și consiliere socială cu privire la beneficiile, serviciile și programele disponibile în conformitate cu legislația în vigoare, sprijin pentru creșterea accesului la educație, pentru îmbunătățirea condițiilor de locuit etc;
 • colaborarea cu Serviciul Prevenire Marginalizare Socială, Serviciul Prevenirea Separării Copilului de Familie, Serviciul de Intervenție în Situații de Abuz, Neglijare, Trafic, Migrație și Repatrieri și alte compartimente relevante pentru implementarea de programe și proiecte în vederea înlăturării situației de criză a persoanei singure sau familiei pentru prevenirea marginalizării sociale.

Instrumentarea dosarelor pentru acordarea ajutorului financiar pentru plata serviciilor oferite de bonă, conform Legii nr. 35/2020 reglementată prin H.C.L. Sector 2 nr. 144/30.06.2020 privind aprobarea Metodologiei și a condițiilor de acordare ajutoarelor financiare pentru plata serviciilor oferite de bonă;

Instrumentarea dosarelor pentru instiuirea unor măsuri integrate de asistență socială prin programul ”Intervenție coordonată în cazurile de risc sanitar sau sanitar-veterinar”;

 

Servicii oferite:

1. VENITUL MINIM GARANTAT – AJUTOR SOCIAL
2. ALOCAȚIE PENTRU SUSȚINEREA FAMILIEI
3. STIMULENTUL EDUCAŢIONAL (TICHETE SOCIALE PENTRU GRĂDINIŢĂ)
4. AJUTORUL DE URGENŢĂ PENTRU DEPĂȘIREA UNOR SITUAȚII DE DIFICULTATE GENERATE DE RESTANȚELE ACUMULATE LA PLATA ÎNTREȚINERII SAU A ALTOR UTILITĂȚI
5. AJUTORUL DE URGENȚĂ PENTRU ACOPERIREA CHELTUIELILOR PRIVIND TRANSPORTUL ȘI CAZAREA ÎNSOŢITORULUI, AFERENTE SERVICIILOR MEDICALE FURNIZATE ÎN AFARA ȚĂRII
6. AJUTORUL DE URGENȚĂ PENTRU ACOPERIREA CHELTUIELILOR PRIVIND ACHIZIŢIONAREA DE DISPOZITIVE ŞI MATERIALE MEDICALE UTILIZATE ÎN INTERVENŢIILE CHIRURGICALE, ALE CĂROR COSTURI NU SUNT DECONTATE DE C.N.A.S.
7. AJUTORUL DE URGENȚĂ PENTRU ACOPERIREA CHELTUIELILOR PRIVIND ÎNCHIRIEREA DE DISPOZITIVE MEDICALE PENTRU OXIGENO-TERAPIE
8. AJUTORUL DE URGENȚĂ PENTRU ACOPERIREA CHELTUIELILOR PRIVIND ACHIZIŢIONAREA DE MATERIALE/DISPOZITIVE NECESARE RECUPERĂRII/RECONSTRUCŢIEI POST-TRAUMATICE
9. AJUTORUL DE URGENŢĂ PENTRU PREVENIREA ABANDONULUI
10. AJUTORUL DE URGENŢĂ PENTRU PLATA CHIRIEI
11. AJUTORUL DE URGENŢĂ PENTRU DEPĂŞIREA UNOR SITUAŢII DE NECESITATE CAUZATE DE CALAMITĂŢI NATURALE, INCENDII, ACCIDENTE
12. AJUTORUL DE URGENŢĂ ÎN CAZ DE DECES
13. TICHETE SOCIALE * PROGRAMUL „ŞANSE PENTRU SĂNĂTATE” *
14. TICHETE SOCIALE PENTRU PRODUSE ALIMENTARE
15. AJUTORUL FINANCIAR PENTRU PLATA SERVICIILOR OFERITE DE BONĂ
16. MĂSURI DE PROTECȚIE SOCIALĂ PENTRU CONSUMATORUL VULNERABIL DE ENERGIE SEZON 2023-2024
17. AJUTORUL DE URGENŢĂ PENTRU NEVOI CURENTE
18. AJUTOTUL DE URGENȚĂ PENTRU ASIGURAREA ACCESULUI LA O LOCUINȚĂ PENTRU PERSOANE ȘI FAMILII AFLATE ÎN SITUAȚII DE DIFICULTATE
19. INSTIUIREA UNOR MĂSURI INTEGRATE DE ASISTENȚĂ SOCIALĂ PRIN PROGRAMUL ”INTERVENȚIE COORDONATĂ ÎN CAZURILE DE RISC SANITAR SAU SANITAR-VETERINAR”

(Pentru documentele depuse în copie, se vor prezenta spre certificare, documentele originale!)

1. VENITUL MINIM GARANTAT – AJUTOR SOCIAL

Ajutorul social se acordă conform prevederilor Legii nr. 416/2001 privind venitul minim garantat, cu modificările şi completările ulterioare şi ale Normelor Metodologice de aplicare a prevederilor Legii nr. 416/2001 privind venitul minim garantat , cu modificările şi completările ulterioare.

BENEFICIARI

 • Persoanele singure şi familiile cu o situaţie economică precară, cu domiciliul sau reşedinţa pe raza administrativ-teritorială a Sectorului 2;
 • Soţii despărţiţi în fapt, dacă ancheta socială atestă situaţia existentă şi justifică acordarea acestuia;
 • Familiile sau persoanele singure, cetăţeni ai altor state sau apatrizi, care au reşedinţa sau, după caz, domiciliul în România, în condiţiile legislaţiei române;
 • Persoanele fără domiciliu sau reşedinţă şi fără locuinţă, aflate în situaţie de nevoie, pe baza declaraţiei pe propria răspundere că nu au solicitat ajutorul social de la alte primării;
 • Persoanele fără locuinţă beneficiază de ajutor social numai pe perioada în care se află în evidenţa serviciilor publice de asistenţă socială din cadrul unităţilor administrativ-teritoriale în care trăiesc.

CE TREBUIE SĂ FACEŢI?

PASUL 1

 • Completaţi o cerere (document tipizat) în care solicitaţi acordarea ajutorului social, la care anexaţi actele doveditoare şi pe care o înregistraţi la D.G.A.S.P.C. Sector 2.


ACTE NECESARE:

 • Cerere-declaraţie pe propria răspundere pentru acordarea unor drepturi de asistenţă socială (şi, după caz, supliment copii / supliment adulţi) semnată şi înaintată de către reprezentantul familiei;
 • declarație privind acordul pentru prelucrarea datelor cu caracter personal
 • Acte de identitate ale titularului şi membrilor familiei (copie);
 • Certificat de căsătorie (copie);
 • Dovezi privind veniturile nete realizate în luna anterioară înregistrării cererii:
  • Adeverinţă salariat în care să fie specificat salariul net şi valoarea bonurilor de masă;
  • Talon alocaţie de stat (copie);
  • Declaraţie pe propria răspundere privind veniturile ocazionale.
 • Certificat medical de constatare a capacităţii de muncă (original) sau certificat de încadrare în grad de handicap (copie), după caz;
 • Adeverinţa eliberată de Agenţia Locală pentru Ocuparea Forţei de Muncă pentru persoanele apte de muncă, din care să reiasă că sunt în evidenţa acestei instituţii pentru încadrarea în muncă sau că nu au refuzat nejustificat un loc de muncă ori participarea la un program de pregătire profesională;
 • Adeverinţa eliberată de Direcţia Venituri, Buget Local corespunzătoare adresei de domiciliu, pentru membrii familiei care nu au domiciliul pe raza Sectorului 2, din care să reiasă bunurile mobile şi imobile deţinute de către membrii adulţi ai familiei;
 • Adeverinţă (negaţie) eliberată de autorităţile administrative de la adresa de domiciliu din care să reiasă faptul că solicitantul sau membrii adulţi ai familiei nu beneficiază de ajutor social de la acea instituţie (dacă este cazul);
 • Actul de proprietate al locuinţei de domiciliu / contractul de închiriere a locuinţei solicitantului (copie); poliţa de asigurare a locuinţei de domiciliu, în cazul în care beneficiarul de ajutor social este proprietar al locuinţei de domiciliu;
 • Alte acte doveditoare privind componenţa familiei, solicitate, după caz, după efectuarea anchetei sociale.

 

PENTRU DOCUMENTELE DEPUSE ÎN COPIE, SE VOR PREZENTA SPRE CERTIFICARE, DOCUMENTELE ORIGINALE

PASUL 2

 • În termen de 15 zile lucrătoare de la data înregistrării cererii tipizate trebuie să permiteţi efectuarea, de către repreze ntanţii D.G.A.S.P.C. Sector 2, a anchetei sociale la domiciliul dumneavoastră, în vederea evaluării situaţiei socio-economice a familiei.

PASUL 3

 • În termen de 30 de zile de la data înregistrării cererii tip veţi fi informat, în scris, cu privire la luna stabilirii ajutorului social, cuantumul ajutorului social precum şi obligaţiile pe care le aveţi ca beneficiar de ajutor social sau, după caz, cu privire la respingerea dreptului la ajutor social.

IMPORTANT

 • Nivelul lunar al venitului minim garantat este calculat în conformitate cu grila prevăzută de legislaţie, în funcţie de numărul de membri ai familiei;
 • Cuantumul ajutorului social se stabileşte ca diferenţă între nivelul venitului minim garantat calculat pentru numărul de membri ai familiei şi venitul net lunar al familiei sau al persoanei singure, realizat în luna anterioară depunerii cererii;
 • Familiile sau persoanele singure care solicită acordarea ajutorului social nu trebuie să deţină în proprietate, închiriere, comodat sau altă formă de deţinere, nici un bun inclus în Lista bunurilor ce conduc la excluderea acordării ajutorului social, prevăzută de legislaţie;
 • Stabilirea dreptului la ajutor social se face începând cu luna următoare celei în care a fost înregistrată cererea tip;
 • Plata ajutorului social pentru luna în curs se efectuează în luna următoare, de către Agenţia pentru Plăţi şi Inspecţie Socială a Municipiului Bucureşti, prin mandat poştal, cont curent personal sau cont de card, după caz.

OBLIGAŢIILE BENEFICIARILOR:

 • Efectuarea lunară a acţiunilor sau lucrărilor de interes local, de către o persoană aptă de muncă din familia beneficiară de ajutor social:
 • Numărul lunar al orelor de muncă se calculează proporţional cu cuantumul ajutorului social de care beneficiază familia sau persoana singură, cu un tarif orar corespunzător salariului de baza minim brut pe ţară garantat în plată, raportat la durata medie lunară a timpului de muncă.
 • Număr lunar ore de muncă = cuantum ajutor social x 167,333/2230
 • Nu efectuează acţiuni sau lucrări de interes local, persoana aptă de muncă şi care se află în una din următoarele situaţii:
  • asigură creşterea şi îngrijirea unuia sau a mai multor copii în vârstă de până la 7 ani, respectiv până la 18 ani în cazul copilului cu handicap grav sau accentuat, dovedit prin certificat eliberat de Comisia pentru Protecţia Copilului;
  • asigură îngrijirea uneia sau a mai multor persoane cu handicap grav ori accentuat sau persoane vârstnice dependente care nu beneficiază de asistent personal sau îngrijitor la domiciliu, în condiţiile legii;
  • participă la un program de pregătire profesională;
  • este încadrată în muncă;
 • Persoanele apte de muncă din familia beneficiară, pentru menţinerea dreptului nu trebuie să refuze un loc de muncă sau participarea la serviciile pentru stimularea ocupării forţei de muncă şi de formare profesională organizate de către Agenţia Locală pentru Ocuparea Forţei de Muncă;
 • Comunicarea, în scris, a modificărilor privind domiciliul, componenţa familiei şi veniturile acestora, în termen de 15 de zile de la data la care au intervenit acestea.

 

SUNTEŢI CONSIDERATĂ PERSOANĂ APTĂ DE MUNCĂ DACĂ:

 • Aveţi vârsta cuprinsă între 16 ani şi vârsta stabilită de lege pentru pensionare;
 • Nu urmaţi o formă de învaţământ cursuri de zi, prevăzută de lege;
 • Aveţi starea de sănătate şi capacitatea fizică şi psihică corespunzătoare, care vă fac apt pentru prestarea unei munci.

NIVELUL VENITULUI MINIM GARANTAT:

  • Persoana singură = 0.283 x ISR = 149 lei
  • Familia formată din 2 persoane = 0.510 x ISR = 268 lei
  • Familia formată din 3 persoane = 0.714 x ISR = 376 lei
  • Familia formată din 4 persoane = 0.884 x ISR = 465 lei
  • Familia formată din 5 persoane = 1.054 x ISR = 554 lei
  • Pentru fiecare altă persoană peste numărul de 5 persoane, ajutorul social se mărește cu 0.073 x ISR

Cuantumul ajutorului social se stabilește ca diferența între nivelurile mentionate mai sus și venitul net lunar al familiei sau al persoanei singure.


2. ALOCAȚIE PENTRU SUSȚINEREA FAMILIEI

Alocaţia pentru susţinerea familiei se acordă conform prevederilor
Legii nr. 277/2010 privind alocaţia pentru susţinerea familiei, cu modificările şi completările ulterioare şi ale
Normelor Metodologice de aplicare a prevederilor Legii nr. 277/2010 privind alocaţia pentru susţinerea familiei ,
cu modificările şi completările ulterioare.

BENEFICIARI:

 • Familiile sau persoanele singure care au în întreţinere copii în vârstă de până la 18 ani, locuiesc împreună cu aceştia şi realizează venituri nete lunare pe membru de familie de până la 530 lei;
 • Familiile sau persoanele singure care nu au cetăţenie română, dacă se află în una dintre următoarele situaţii:
  • Sunt cetăţeni ai unui stat membru al Uniunii Europene, ai Spaţiului Economic European, ai Confederaţiei Elveţiene sau ai altor state, pe perioada în care au domiciliul sau, după caz, reşedinţa în România, în condiţiile legii;
  • Sunt cetăţeni străini sau apatrizi cărora li s-a acordat, în condiţiile legii, o formă de protecţie;
  • Sunt apatrizi care au domiciliul sau, după caz, reşedinţa în România, în condiţiile legii.

Sunt consideraţi copii aflaţi în întreţinere, copiii naturali ai soţilor sau ai unuia dintre aceştia ori, după caz, ai persoanei singure, copiii adoptaţi, copiii încredinţaţi în vederea adopţiei, copiii aflaţi în plasament sau în plasament în regim de urgenţă ori pentru care s-a instituit tutela în condiţiile legii, cu excepţia celor aflaţi în plasament la asistentul maternal profesionist.

CE TREBUIE SA FACEŢI?

PASUL 1

 • Completaţi o cerere (document tipizat) în care solicitaţi acordarea alocaţiei pentru susţinerea familiei, la care anexaţi actele doveditoare şi pe care o înregistraţi la Direcţia Generală de Asistenţă Socială şi Protecţia Copilului Sector 2.

ACTE NECESARE:

 • Cerere tip (şi, după caz, supliment copii / supliment adulţi) semnată şi înaintată de către reprezentantul familiei;
 • declarație privind acordul pentru prelucrarea datelor cu caracter personal
 • Acte de identitate ale titularului şi membrilor familiei (copie);
 • Certificat de căsătorie (copie);
 • Certificat de deces (acolo unde este cazul) (copie);
 • Livretul de familie completat la zi (copie);
 • Dovezi privind veniturile nete realizate în luna anterioară înregistrării cererii:
  • adeverinţă salariat în care să fie specificat salariul net şi valoarea bonurilor de masă;
  • talon pensie (copie);
  • talon şomaj (copie);
  • talon indemnizaţii (copie);
  • talon alocaţie de stat (copie);
  • declaraţie pe propria răspundere privind veniturile ocazionale.
 • Adeverinţă de elev în care să fie specificat dacă repetă/nu repetă anul şcolar, dacă beneficiază/nu beneficiază de bursă;
 • Hotărâre judecătorească de divorţ privind încredinţarea copilului minor şi obligaţia legală de întreţinere (unde este cazul);
 • Hotărâre judecătorească privind adopţia/plasamentul familial sau încredinţare (unde este cazul);
 • Dispoziţia primarului privind tutela sau curatela, eliberată de autoritatea tutelară (unde este cazul);
 • Adeverinţă eliberată de penitenciar, pentru soţul/soţia care execută o pedeapsă privativă de libertate, în care să fie specificat dacă acesta realizează/nu realizează venituri din activităţi şi contribuie/nu contribuie financiar la întreţinerea familiei (unde este cazul);
 • Adeverinţa eliberată de Direcţia Venituri, Buget Local corespunzătoare adresei de domiciliu, din care să reiasă bunurile mobile şi imobile deţinute de către membrii adulţi ai familiei pentru membrii familiei care nu au domiciliul pe raza Sectorului 2;
 • Adeverinţă (negaţie) eliberată de autorităţile administrative de la adresa de domiciliu, din care să reiasă faptul că solicitantul sau membrii adulţi ai familiei nu beneficiază de alocaţie pentru susţinerea familiei de la acea instituţie (dacă este cazul);
 • Alte documente necesare, solicitate ulterior efectuării anchetei sociale.

PENTRU DOCUMENTELE DEPUSE IN COPIE, SE VOR PREZENTA SPRE CERTIFICARE, DOCUMENTELE ORIGINALE

PASUL 2

 • În termen de 15 zile lucrătoare de la data înregistrării cererii tipizate trebuie să permiteţi efectuarea, de către reprezentanţii D.G.A.S.P.C. Sector 2, a anchetei sociale la domiciliul dumneavoastră, în vederea evaluării situaţiei socio-economice a familiei dumneavoastră.

PASUL 3

 • În termen de 30 de zile de la data înregistrării cererii tip veţi fi informat, în scris, cu privire la luna stabilirii alocaţiei pentru susţinerea familiei, cuantumul alocaţiei pentru susţinerea familiei precum şi obligaţiile pe care le aveţi ca beneficiar de alocaţie pentru susţinerea familiei sau, după caz, cu privire la respingerea dreptului la alocaţie pentru susţinerea familiei.

IMPORTANT

 • Cuantumul alocaţiei pentru susţinerea familiei se stabileşte conform grilei prevăzută de legislaţie, în funcţie de tipul de familie (1 părinte sau 2 părinţi), venitul net lunar pe membru de familie şi numărul de copii aflaţi în întreţinere;
 • Familiile care au în întreţinere copii de vârstă şcolară beneficiază de alocaţie pentru susţinerea familiei numai dacă aceştia urmează o formă de învăţământ organizată potrivit legii;
 • Familiile care solicită acordarea alocaţiei pentru susţinerea familiei nu trebuie să deţină în proprietate, închiriere, comodat sau altă formă de deţinere, nici un bun inclus în Lista bunurilor ce conduc la excluderea acordării alocaţiei pentru susţinerea familiei, prevăzută de legislaţie;
 • Stabilirea dreptului la alocaţie pentru susţinerea familiei se face începând cu luna în care a fost înregistrată cererea tip;
 • Plata alocaţie pentru susţinerea familiei pentru luna în curs se efectuează în luna următoare, de către Agenţia pentru Plăţi şi Inspecţie Socială a Municipiului Bucureşti, prin mandat poştal, cont curent personal sau cont de card, după caz.

OBLIGAŢIILE BENEFICIARILOR:

 • Comunicarea, în scris, a modificărilor privind domiciliul, componenţa familiei şi veniturile acestora, în termen de 15 de zile de la data la care acestea au intervenit. Comunicarea este însoţită de copii ale actelor doveditoare privind modificările intervenite.

CUANTUMURI ALOCAŢIE PENTRU SUSŢINEREA FAMILIEI


Familia formata din sot, sotie si copii care locuiesc impreuna
(alocatia complementara)


Venit net mediu lunar
pe membru de familie intre :

0
lei   si   211 lei (0.4 ISR)


211 lei (0.4 ISR)   si   559 lei (1.06 ISR)


Coeficient


Cuantum


Coeficient


Cuantum


familia cu 1 copil


0.164 x ISR


87 lei


0.150 x ISR


79 lei


familia cu 2 copii


0.328 x ISR


173 lei


0.300 x ISR


158 lei


familia cu 3 copii


0.492 x ISR


259 lei


0.450 x ISR


237 lei


familia cu 4 copii si mai multi


0.656 x ISR


345 lei


0.600 x ISR


316 lei


Familia formata din persoana singura si copii aflati in ingrijirea
acesteia
(alocatia monoparentala)


Venit net mediu lunar
pe membru de familie intre :

0
lei   si   211 lei (0.4 ISR)


211 lei (0.4 ISR)   si   559 lei (1.06 ISR)


Coeficient


Cuantum


Coeficient


Cuantum


familia cu 1 copil


0.214 x ISR


113 lei


0.204 x ISR


108 lei


familia cu 2 copii


0.428 x ISR


225 lei


0.408 x ISR


215 lei


familia cu 3 copii


0.642 x ISR


338 lei


0.612 x ISR


322 lei


familia cu 4 copii si mai multi


0.856 x ISR


450 lei


0.816 x ISR


429 lei


3. STIMULENTUL EDUCAŢIONAL (TICHETE SOCIALE PENTRU GRĂDINIŢĂ)

 

Stimulentele educaţionale, sub forma tichetelor sociale pentru grădiniţă, se acordă conform prevederilor Legii nr. 248/2015 privind stimularea participării în învăţământul preşcolar a copiilor provenind din familii defavorizate şi ale Normelor Metodologice de aplicare a prevederilor Legii nr. 248/2015 aprobate prin H.G. nr. 15/2016.

 

BENEFICIARI:

Copiii din familii defavorizate care îndeplinesc, cumulativ, următoarele criterii:

 • Vârsta minimă a copilului este de 3 ani, împlinită oricând pe parcursul anului şcolar curent;
 • Vârsta maximă a copilului este de 6 ani, împlinită după data de 1 septembrie a anului şcolar curent;
 • Venitul net lunar pe membru de familie este de până la 284 lei.

Beneficiază copiii cetăţeni români, care au domiciliul sau reşedinţa în România şi copiii care nu au cetăţenie română, dacă se află în una dintre următoarele situaţii:

 • Sunt cetăţeni ai unui stat membru al Uniunii Europene, ai Spaţiului Economic European, ai Confederaţiei Elveţiene sau ai altor state, pe perioada în care au domiciliul sau, după caz, reşedinţa în România, în condiţiile legii;
 • Sunt cetăţeni străini sau apatrizi cărora li s-a acordat, în condiţiile legii, o formă de protecţie;
 • Sunt apatrizi care au domiciliul sau, după caz, reşedinţa în România, în condiţiile legii.

Sunt consideraţi ca făcând parte din familie copiii naturali ai soţilor sau ai unuia dintre aceştia ori, după caz, ai persoanei singure, copiii adoptaţi, copiii încredinţaţi în vederea adopţiei, copiii pentru care persoana a fost desemnată pentru întreţinerea copilului în temeiul art. 104 din Legea nr. 272/2004, copiii aflaţi în plasament sau în plasament în regim de urgenţă ori pentru care s-a instituit tutela în condiţiile legii, inclusiv cei aflaţi în plasament la asistentul maternal profesionist.

IMPORTANT

 • Stimulentul educaţional se acordă numai pentru copiii care frecventează în mod regulat unităţile de învăţământ preşcolar;
 • Prin frecvenţă regulată se înţelege prezenţă zilnică a copilului la grădiniţă în luna monitorizată, cu excepţia absenţelor motivate;
 • Se consideră absenţe motivate, ce nu afectează acordarea tichetelor sociale, următoarele cazuri, în condiţiile în care acestea nu depăşesc 50% din zilele de grădiniţă:
  • absenţe medicale: motivate, numai dacă părinţii aduc scutiri medicale corespunzătoare perioadelor în care au lipsit copiii, la revenirea acestora la grădiniţă. În caz excepţional, o singură dată pe an şcolar, copiii pot beneficia de tichete sociale şi dacă în luna monitorizată au lipsit mai mult de 50% din zilele de grădiniţă, din motive medicale;
  • învoiri: copiii pot fi învoiţi de către părinţi în limita a 3 zile pe lună, cu condiţia anunţării cadrelor didactice.

CE TREBUIE SĂ FACEŢI?

PASUL 1

 • Completaţi o cerere (document tipizat) în care solicitaţi acordarea stimulentului educaţional (tichet social pentru grădiniţă), la care anexaţi actele doveditoare şi pe care o înregistraţi la Direcţia Generală de Asistenţă Socială şi Protecţia Copilului Sector 2;
 • Cererea de participare în program poate fi făcută oricând pe perioada anului școlar, iar stimulentul se acordă din prima lună în care copilul a îndeplinit criteriile de frecvență definite de lege.

ACTE NECESARE:

 • Cerere tip semnată şi înaintată de către reprezentantul familiei;
 • declarație privind acordul pentru prelucrarea datelor cu caracter personal
 • Acte de identitate ale titularului şi membrilor familiei (copie);
 • Certificat de căsătorie (copie);
 • Certificat de deces (acolo unde este cazul) (copie);
 • Livretul de familie completat la zi (copie);
 • Dovezi privind veniturile nete realizate în luna anterioară înregistrării cererii:
  • adeverinţă salariat în care să fie specificat salariul net şi valoarea bonurilor de masă;
  • talon pensie (copie);
  • talon şomaj (copie);
  • talon indemnizaţii (copie);
  • talon alocaţie de stat (copie);
  • declaraţie pe propria răspundere privind veniturile ocazionale.
 • Adeverinţă care să ateste înscrierea copilului la grădiniţă;
 • Adeverinţă eliberată de unităţile de învăţământ care să ateste acordarea/neacordarea burselor;
 • Hotărâre judecătorească de divorţ privind încredinţarea copilului minor şi obligaţia legală de întreţinere (unde este cazul);
 • Hotărâre judecătorească privind adopţia/plasamentul familial sau încredinţare (unde este cazul);
 • Dispoziţia primarului privind tutela sau curatela, eliberată de autoritatea tutelară (unde este cazul);
 • Hotărâre judecătorească prin care soţul/soţia este arestat/arestată preventiv pe o perioadă mai mare de 30 de zile (unde este cazul);
 • Adeverinţă eliberată de penitenciar, pentru soţul/soţia care execută o pedeapsă privativă de libertate, în care să fie specificat dacă acesta realizează/nu realizează venituri din activităţi şi contribuie/nu contribuie financiar la întreţinerea familiei (unde este cazul);
 • Hotărâre judecătorească prin care soţul/soţia este declarat/declarată dispărut/dispăruta (unde este cazul);
 • Adeverinţă de venit eliberată de Administraţia Finanţelor Publice pentru anul fiscal anterior depunerii
  solicitării, pentru membrii familiei care nu au domiciliul pe raza Sectorului 2;
 • Alte acte doveditoare privind componenţa familiei, după caz.

PENTRU DOCUMENTELE DEPUSE IN COPIE, SE VOR PREZENTA, SPRE CERTIFICARE, DOCUMENTELE ORIGINALE

În situaţia în care familia defavorizată este beneficiară de ajutor social conform prevederilor Legii nr. 416/2001 privind venitul minim garantat, cu modificările şi completările ulterioare, sau de alocaţie pentru susţinerea familiei conform prevederilor Legii nr. 277/2010 privind alocaţia pentru susţinerea familiei, republicată, cu modificările şi completările ulterioare, stimulentul educaţional se acordă reprezentantului familiei doar pe bază de cerere şi declaraţie pe propria răspundere, însoţite de dovada înscrierii la grădiniţă.

PASUL 2

 • În termen de 25 de zile de la data înregistrării cererii tip veţi fi informat, în scris, cu privire la perioada de acordare a dreptului la stimulent educaţional, cuantumul acestuia precum şi obligaţiile pe care le aveţi ca titular al tichetelor sociale pentru grădiniţă sau, după caz, cu privire la respingerea dreptului la stimulent educaţional.

IMPORTANT

 • Beneficiarul stimulentului educaţional este copilul, iar titularul tichetului social pentru grădiniţă este reprezentantul familiei, respectiv reprezentantul legal al copilului;
 • Stimulentul educaţional se acordă lunar, pe perioada participării copilului la activităţile organizate în cadrul unităţilor de învăţământ preşcolar, în perioada septembrie – iunie;
 • Cuantumul stimulentului educaţional este de 50 lei/lună/copil;
 • Dreptul la stimulent educaţional se acordă începând cu luna în care beneficiarul îndeplineşte criteriile de eligibilitate;
 • Tichetele sociale pentru grădiniţă sunt distribuite, lunar, la sediul D.G.A.S.P.C. Sector 2, până la data de 15 a lunii în curs pentru luna anterioară;
 • Asistentul maternal profesionist poate solicita stimulentul atât pentru copiii săi, cât şi pentru cei pe care îi are într-o formă de plasament, dacă îndeplineşte criteriile prevăzute de lege;
 • Tichetul social pentru grădiniţă are valabilitate în anul calendaristic în care a fost emis, cu excepţia tichetului emis în perioada 1 noiembrie – 31 decembrie, care poate fi utilizat până la data de 31 decembrie a anului următor;
 • Tichetele sociale pentru grădiniţă sunt utilizate pentru achiziţionarea produselor alimentare, de igienă, a produselor de îmbrăcăminte şi/sau a rechizitelor.

La stabilirea venitului net lunar pe membru de familie se exceptează următoarele:

 • Sumele primite cu titlu de prestaţii sociale în baza Legii nr. 448/2006 privind protecţia şi promovarea drepturilor persoanelor cu handicap, republicată, cu modificările şi completările ulterioare;
 • Alocaţia de stat pentru copii prevăzută de Legea nr. 61/1993 privind alocaţia de stat pentru copii, republicată, cu modificările ulterioare;
 • Ajutorul social acordat în baza Legii nr. 416/2001, cu modificările şi completările ulterioare, alocaţia pentru susţinerea familiei acordată în baza Legii nr. 277/2010, republicată, cu modificările şi completările ulterioare, şi ajutorul pentru încălzirea locuinţei acordat în baza Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 70/2011 privind măsurile de protecţie socială în perioada sezonului rece, aprobată prin Legea nr. 92/2012, cu modificările şi completările ulterioare;
 • Ajutoarele de stat acordate pentru activităţile agricole din fonduri publice, inclusiv cele din fonduri externe nerambursabile;
 • Sumele acordate ca burse sau alte forme de sprijin financiar destinate exclusiv susţinerii educaţiei preşcolarilor, elevilor şi studenţilor, prin programe ale Ministerului Educaţiei Naţionale şi Cercetării Ştiinţifice, altor instituţii publice şi private, inclusiv organizaţii neguvernamentale;
 • Sumele primite din activitatea de zilier, în condiţiile Legii nr. 52/2011 privind exercitarea unor activităţi cu caracter ocazional desfăşurate de zilieri, republicată;
 • Sumele primite de persoanele apte de muncă din familie ca urmare a participării la programe de formare profesională organizate în condiţiile legii, dacă acestea nu au titlu de venituri salariale;
 • Sumele primite cu titlu de ajutor temporar ori ocazional din partea unor persoane fizice sau juridice ori de la bugetul de stat sau local cu titlu de ajutor de urgenţă.

OBLIGAŢIILE TITULARULUI:

 • Anunţarea oricărei modificări în componenţa familiei sau în veniturile acesteia în termen de maximum 15 zile de la producerea acesteia;
 • Utilizarea tichetului social pentru grădiniţă în perioada de valabilitate, numai pentru achiziţionarea de produse alimentare, de igienă, de îmbrăcăminte şi/sau rechizite, exclusiv de la operatorii economici care comercializează produsele prevăzute de lege şi care au afişate la intrare autocolantele speciale ale unităţilor emitente de tichete sociale.

SE INTERZICE TITULARULUI:

 • Solicitarea şi/sau primirea unui rest de bani la tichetul social pentru grădiniţă, în cazul în care suma corespunzătoare produselor solicitate este mai mică decât valoarea nominală a tichetului;
 • Comercializarea tichetelor sociale pentru grădiniţă în schimbul unor sume de bani şi/ori altor bunuri şi/ori servicii;
 • Utilizarea tichetelor sociale pentru grădiniţă în magazine, locaţii, unităţi, pieţe de orice fel care nu vând produse alimentare, de igienă, de îmbrăcăminte şi/sau rechizite şi nu au afişate la intrare autocolantele speciale ale unităţii emitente.

4. AJUTORUL DE URGENŢĂ PENTRU DEPĂȘIREA UNOR SITUAȚII DE DIFICULTATE GENERATE DE RESTANȚELE ACUMULATE LA PLATA ÎNTREȚINERII SAU A ALTOR UTILITĂȚI

Ajutorul de urgență pentru depășirea unor situații de dificultate generate de restanțele acumulate la plata întreținerii sau a altor utilități se acordă persoanelor marginalizate social (beneficiari de ajutor social conform Legii nr. 416/2001 privind venitul minim garantat cu modificările și completările ulterioare) care au domiciliul sau reședința, și locuiesc efectiv pe raza administrativ-teritorială a Sectorului 2, pentru a se asigura accesul la o locuință sau la serviciile publice de strictă necesitate.


Ajutorul se acordă pentru locuința deținută în baza unui act de proprietate, contract de închiriere sau folosință gratuită (act de proprietate, contract de închiriere, concesiune, contract de vânzare-cumpărare cu clauză de întreținere sau cu drept de habitație, act notarial care atestă dreptul de moștenire) al cărui titular este oricare dintre membrii familiei beneficiare.

 

CE TREBUIE SĂ FACEŢI?

PASUL 1

 • Completaţi o cerere (document tipizat) prin care solicitaţi acordarea ajutorului de urgență, la care anexaţi actele doveditoare şi pe care o înregistraţi la Primăria Sectorului 2 sau la Direcţia Generală de Asistenţă Socială şi Protecţia Copilului Sector 2.

ACTE NECESARE:

 • Cerere tip semnată şi înaintată de către reprezentantul familiei;
 • declarație privind acordul pentru prelucrarea datelor cu caracter personal
 • Acte de identitate pentru solicitant și, după caz, pentru membrii de familiei ai acestuia (copie);
 • Declarația titularului cu privire la obligativitatea ca în termen de 12 luni de la data acordării ajutorului să nu mai acumuleze restanțe la plata întreținerii/utilităților (original);
 • Declarațiile membrilor de familie, persoane apte de muncă, cu privire la respectarea obligației de a presta acțiuni sau lucrări de interes local (original);
 • Actul de proprietate, contractul de închiriere sau folosință gratuită a locuinței (copie);
 • Adeverință eliberată de Serviciul Evidenţă Beneficii de Asistenţă Socială din cadrul D.G.A.S.P.C. Sector 2, cu sediul în Sos. Pantelimon nr. 301, Sector 2, referitoare la faptul că familia sau persoana singură beneficiază de ajutor social, cu precizarea venitului net realizat de familie (original);
 • Dovezi referitoare la restanțele acumulate-adeverințe, chitanțe, facturi etc.(original);
 • Adeverinţă emisă de asociaţia de proprietari/locatari/chiriaşi din care să reiasă numărul şi numele persoanelor trecute pe lista de întreţinere (original);
 • În funcție de situația identificată ulterior efectuării anchetei sociale, D.G.A.S.P.C. Sector 2 poate solicita orice alte documente justificative care să reflecte situația existentă a solicitanţilor.

PENTRU DOCUMENTELE DEPUSE ÎN COPIE, SE VOR PREZENTA SPRE CERTIFICARE, DOCUMENTELE ORIGINALE

PASUL 2

 • În termen de 15 zile lucrătoare de la data înregistrării cererii tipizate trebuie să permiteţi efectuarea, de către reprezentanţii D.G.A.S.P.C. Sector 2, a anchetei sociale la domiciliul dumneavoastră, în vederea evaluării situaţiei socio-economice a familiei dumneavoastră.

PASUL 3

 • Soluționarea cererii și informarea solicitantului.

5. AJUTORUL DE URGENȚĂ PENTRU ACOPERIREA CHELTUIELILOR PRIVIND TRANSPORTUL ȘI CAZAREA ÎNSOŢITORULUI, AFERENTE SERVICIILOR MEDICALE FURNIZATE ÎN AFARA ȚĂRII

CE TREBUIE SĂ FACEŢI?

PASUL 1

 • Completaţi o cerere (document tipizat) prin care solicitaţi acordarea ajutorului de urgență, la care anexaţi actele doveditoare şi pe care o înregistraţi la Primăria Sectorului 2 sau la Direcţia Generală de Asistenţă Socială şi Protecţia Copilului Sector 2.

ACTE NECESARE:

 • Cerere tip semnată şi înaintată de către reprezentantul familiei;
 • declarație privind acordul pentru prelucrarea datelor cu caracter personal
 • Acte de identitate pentru solicitant și, după caz, pentru membrii de familiei ai acestuia (copie);
 • Dovezi de venit pentru titular și membrii familiei din luna anterioară depunerii cererii (talon pensie, talon alocație, talon șomaj, fluturaș/adeverință salariu, declarație pe propria răspundere că nu realizează venituri, extras de cont etc.):
 • Dovezi cu privire la cheltuielile curente înregistrate cu maxim 3 luni înainte de data solicitării (ex.: facturi curent electric, telefon, gaze naturale, chitanţă plată întreţinere, bonuri fiscale achiziţie medicamente etc.);
 • Acte medicale (copie);
 • Documente doveditoare pentru bunurile mobile și imobile, supuse impozitării, aflate în proprietate, pentru membrii familiei care au domiciliul sau reședința pe alte raze administrativ teritoriale, altele decât sectorul 2 (certificat de atestare fiscală);
 • Formular aprobat de C.A.S.M.B. (copie);
 • Factura proforma (copie) sau declaraţia pe propria răspundere cu privire la cheltuielile ocazionate de cheltuielile cu transportul și cazarea însoţitorului;
 • Declaraţia pe propria răspundere cu privire la depunerea dovezilor cu privire la modul de cheltuire a ajutorului (original).
 • În funcție de situația identificată ulterior efectuării anchetei sociale, D.G.A.S.P.C. Sector 2 poate solicita orice alte documente justificative care să reflecte situația existentă a solicitanţilor.

PENTRU DOCUMENTELE DEPUSE ÎN COPIE, SE VOR PREZENTA SPRE CERTIFICARE, DOCUMENTELE ORIGINALE

PASUL 2

 • În termen de 15 zile lucrătoare de la data înregistrării cererii tipizate trebuie să permiteţi efectuarea, de către reprezentanţii D.G.A.S.P.C. Sector 2, a anchetei sociale la domiciliul dumneavoastră, în vederea evaluării situaţiei socio-economice a familiei dumneavoastră.

PASUL 3

 • Soluționarea cererii și informarea solicitantului.

6. AJUTORUL DE URGENȚĂ PENTRU ACOPERIREA CHELTUIELILOR PRIVIND ACHIZIŢIONAREA DE DISPOZITIVE ŞI MATERIALE MEDICALE UTILIZATE ÎN INTERVENŢIILE CHIRURGICALE, ALE CĂROR COSTURI NU SUNT DECONTATE DE C.N.A.S.

CE TREBUIE SĂ FACEŢI?

PASUL 1

 • completaţi o cerere (document tipizat) prin care solicitaţi acordarea ajutorului de urgență, la care anexaţi actele doveditoare şi pe care o înregistraţi la Primăria Sectorului 2 sau la Direcţia Generală de Asistenţă Socială şi Protecţia Copilului Sector 2.

ACTE NECESARE:

 • cerere tip semnată şi înaintată de către reprezentantul familiei;
 • declarație privind acordul pentru prelucrarea datelor cu caracter personal
 • acte de identitate pentru solicitant și, după caz, pentru membrii de familiei ai acestuia (copie);
 • dovezi de venit pentru titular și membrii familiei din luna anterioară depunerii cererii (talon pensie, talon alocație, talon șomaj, fluturaș/adeverință salariu, declarație pe propria răspundere că nu realizează venituri, extras de cont etc.):
 • dovezi cu privire la cheltuielile curente înregistrate cu maxim 3 luni înainte de data solicitării (ex.: facturi curent electric, telefon, gaze naturale, chitanţă plată întreţinere, bonuri fiscale achiziţie medicamente etc.);
 • acte medicale (copie);
 • documente doveditoare pentru bunurile mobile și imobile, supuse impozitării, aflate în proprietate, pentru membrii familiei care au domiciliul sau reședința pe alte raze administrativ teritoriale, altele decât sectorul 2 (certificat de atestare fiscală);
 • factura proforma (copie) cu privire la costurile aferente achiziționării de dispozitive și materiale medicale utilizate în intervențiile medicale ale căror costuri nu sunt decontate de C.N.A.S.;
 • declaraţia pe propria răspundere cu privire la depunerea dovezilor cu privire la modul de cheltuire a ajutorului (original).
 • în funcție de situația identificată ulterior efectuării anchetei sociale, D.G.A.S.P.C. Sector 2 poate solicita orice alte documente justificative care să reflecte situația existentă a solicitanţilor.

PENTRU DOCUMENTELE DEPUSE ÎN COPIE, SE VOR PREZENTA SPRE CERTIFICARE, DOCUMENTELE ORIGINALE

PASUL 2

 • în termen de 15 zile lucrătoare de la data înregistrării cererii tipizate trebuie să permiteţi efectuarea, de către reprezentanţii D.G.A.S.P.C. Sector 2, a anchetei sociale la domiciliul dumneavoastră, în vederea evaluării situaţiei socio-economice a familiei dumneavoastră

PASUL 3

 • soluționarea cererii și informarea solicitantului.

7. AJUTORUL DE URGENȚĂ PENTRU ACOPERIREA CHELTUIELILOR PRIVIND ÎNCHIRIEREA DE DISPOZITIVE MEDICALE PENTRU OXIGENO-TERAPIE

CE TREBUIE SĂ FACEŢI?

PASUL 1

 • completaţi o cerere (document tipizat) prin care solicitaţi acordarea ajutorului de urgență, la care anexaţi actele doveditoare şi pe care o înregistraţi la Primăria Sectorului 2 sau la Direcţia Generală de Asistenţă Socială şi Protecţia Copilului Sector 2.

ACTE NECESARE:

 • cerere tip semnată şi înaintată de către reprezentantul familiei;
 • declarație privind acordul pentru prelucrarea datelor cu caracter personal
 • acte de identitate pentru solicitant și, după caz, pentru membrii de familiei ai acestuia (copie);
 • dovezi de venit pentru titular și membrii familiei din luna anterioară depunerii cererii (talon pensie, talon alocație, talon șomaj, fluturaș/adeverință salariu, declarație pe propria răspundere că nu realizează venituri, extras de cont etc.):
 • dovezi cu privire la cheltuielile curente înregistrate cu maxim 3 luni înainte de data solicitării (ex.: facturi curent electric, telefon, gaze naturale, chitanţă plată întreţinere, bonuri fiscale achiziţie medicamente etc.);
 • acte medicale (copie);
 • documente doveditoare pentru bunurile mobile și imobile, supuse impozitării, aflate în proprietate, pentru membrii familiei care au domiciliul sau reședința pe alte raze administrativ teritoriale, altele decât sectorul 2 (certificat de atestare fiscală);
 • contract de închiriere a dispozitivului medical pentru oxigeno-terapie (copie);
 • în funcție de situația identificată ulterior efectuării anchetei sociale, D.G.A.S.P.C. Sector 2 poate solicita orice alte documente justificative care să reflecte situația existentă a solicitanţilor.

PENTRU DOCUMENTELE DEPUSE ÎN COPIE, SE VOR PREZENTA SPRE CERTIFICARE, DOCUMENTELE ORIGINALE

PASUL 2

 • în termen de 15 zile lucrătoare de la data înregistrării cererii tipizate trebuie să permiteţi efectuarea, de către reprezentanţii D.G.A.S.P.C. Sector 2, a anchetei sociale la domiciliul dumneavoastră, în vederea evaluării situaţiei socio-economice a familiei dumneavoastră

PASUL 3

 • soluționarea cererii și informarea solicitantului.

8. AJUTORUL DE URGENȚĂ PENTRU ACOPERIREA CHELTUIELILOR PRIVIND ACHIZIŢIONAREA DE MATERIALE/DISPOZITIVE NECESARE RECUPERĂRII/RECONSTRUCŢIEI POST-TRAUMATICE

CE TREBUIE SĂ FACEŢI?

PASUL 1

 • completaţi o cerere (document tipizat) prin care solicitaţi acordarea ajutorului de urgență, la care anexaţi actele doveditoare şi pe care o înregistraţi la Primăria Sectorului 2 sau la Direcţia Generală de Asistenţă Socială şi Protecţia Copilului Sector 2.

ACTE NECESARE:

 • cerere tip semnată şi înaintată de către reprezentantul familiei;
 • declarație privind acordul pentru prelucrarea datelor cu caracter personal
 • acte de identitate pentru solicitant și, după caz, pentru membrii de familiei ai acestuia (copie);
 • dovezi de venit pentru titular și membrii familiei din luna anterioară depunerii cererii (talon pensie, talon alocație, talon șomaj, fluturaș/adeverință salariu, declarație pe propria răspundere că nu realizează venituri, extras de cont etc.):
 • dovezi cu privire la cheltuielile curente înregistrate cu maxim 3 luni înainte de data solicitării (ex.: facturi curent electric, telefon, gaze naturale, chitanţă plată întreţinere, bonuri fiscale achiziţie medicamente etc.);
 • acte medicale (copie);
 • documente doveditoare pentru bunurile mobile și imobile, supuse impozitării, aflate în proprietate, pentru membrii familiei care au domiciliul sau reședința pe alte raze administrativ teritoriale, altele decât sectorul 2 (certificat de atestare fiscală);
 • recomandare de la medicul specialist pentru achiziționarea de materiale/dispozitive necesare recuperării/reconstrucției post-traumatice;
 • declarație pe propria răspundere cu privire la depunerea dovezilor cu privire la modul de cheltuire a ajutorului (original);
 • în funcție de situația identificată ulterior efectuării anchetei sociale, D.G.A.S.P.C. Sector 2 poate solicita orice alte documente justificative care să reflecte situația existentă a solicitanţilor.

PENTRU DOCUMENTELE DEPUSE ÎN COPIE, SE VOR PREZENTA SPRE CERTIFICARE, DOCUMENTELE ORIGINALE

PASUL 2

 • în termen de 15 zile lucrătoare de la data înregistrării cererii tipizate trebuie să permiteţi efectuarea, de către reprezentanţii D.G.A.S.P.C. Sector 2, a anchetei sociale la domiciliul dumneavoastră, în vederea evaluării situaţiei socio-economice a familiei dumneavoastră

PASUL 3

 • soluționarea cererii și informarea solicitantului.

9. AJUTORUL DE URGENŢĂ PENTRU PREVENIREA ABANDONULUI

Ajutorul de urgență pentru prevenirea abandonului se acordă persoanelor marginalizate social sau persoanelor cu risc de marginalizare socială, care au în întreținere copii minori și au domiciliul sau reședința pe raza administrativ-teritorială a Sectorului 2, pentru prevenirea abandonului familial și/sau școlar.

CE TREBUIE SĂ FACEŢI?

PASUL 1

 • completaţi o cerere (document tipizat) prin care solicitaţi acordarea ajutorului de urgență, la care anexaţi actele doveditoare şi pe care o înregistraţi la Primăria Sectorului 2 sau la Direcţia Generală de Asistenţă Socială şi Protecţia Copilului Sector 2.

ACTE NECESARE:

 • cerere tip semnată şi înaintată de către reprezentantul familiei;
 • declarație privind acordul pentru prelucrarea datelor cu caracter personal
 • acte privind componența familiei: acte de identitate ale reprezentanților legali ai copilului, acte de identitate sau certificate de naștere ale minorilor, livretul de familie sau alte acte doveditoare privind componența familiei, hotărâre judecătorească de încredințare a copilului în caz de divorț, hotărâre judecătorească de încredințare în vederea adopției, hotărâre judecătorească de încuviințare a adopției, hotărâre judecătorească sau, după caz hotărârea comisiei pentru Protecția Copilului pentru măsura de protecție specială a plasamentului, dispoziția directorului general al D.G.A.S.P.C. sau după caz, hotărâre judecătorească , pentru măsura de protecție specială a plasamentului în regim de urgență, hotărâre judecătorească de instituire a tutelei sau, după caz, dispoziția autorității tutelare, emisă până la data de 31 decembrie 2004, dispoziția autorității tutelare de intituire a curatelei, actul de deces al unuia dintre părinți (copie), alte documente la solicitarea D.G.A.S.P.C. Sector 2;
 • dovezi de venit pentru titular și membrii familiei din luna anterioară depunerii cererii (ex.: talon pensie, talon alocaţie, talon şomaj, fluturaş/adeverinţă salariu, declaraţie pe propria răspundere că nu realizează venituri, extras de cont etc.);
 • documente doveditoare pentru bunurile mobile și imobile, supuse impozitării, aflate în proprietate, pentru membrii familiei care au domiciliul sau reședința pe alte raze administrativ-teritoriale, altele decât Sectorul 2 (certificat de atestare fiscală);
 • adeverinţă de venit eliberată de Administraţia Finanţelor Publice pentru anul fiscal anterior depunerii solicitării, pentru membrii familiei care au domiciliul sau reședința pe alte raze administrativ-teritoriale, altele decât Sectorul 2 (original);
 • dovezi cu privire la cheltuielile curente înregistrate cu maxim 3 luni înainte de data solicitării (ex. facturi curent electric, telefon, gaze);
 • certificate de încadrare în grad de handicap sau invaliditate (după caz);
 • adeverință emisă de asociația de proprietari/locatari/chiriași din care să reiasă numărul și numele persoanelor trecute pe lista de întreținere;
 • adeverință că sunt în evidența agenției teritoriale pentru ocuparea forței de muncă, pentru încadrare în muncă, pentru toate persoanele cu vârsta între 18-50 ani, care nu urmează o formă de învățământ organizată potrivit legii, apte de muncă și care nu realizează venituri din salarii sau din alte activități renumerate;
 • în funcție de situația identificată ulterior efectuării anchetei sociale, D.G.A.S.P.C. Sector 2 poate solicita orice alte documente justificative care să reflecte situația existentă a solicitanţilor.

PENTRU DOCUMENTELE DEPUSE ÎN COPIE, SE VOR PREZENTA SPRE CERTIFICARE, DOCUMENTELE ORIGINALE

PASUL 2

 • în termen de 15 zile lucrătoare de la data înregistrării cererii tipizate trebuie să permiteţi efectuarea, de către reprezentanţii D.G.A.S.P.C. Sector 2, a anchetei sociale la domiciliul dumneavoastră, în vederea evaluării situaţiei socio-economice a familiei.

PASUL 3

 • soluționarea cererii și informarea solicitantului.

10. AJUTORUL DE URGENŢĂ PENTRU PLATA CHIRIEI

Ajutorul de urgenţă pentru plata chiriei se acordă următoarelor categorii de beneficiari:

 1. Tinerii cu vârste cuprinse între 18 şi 26 ani, care părăsesc sistemul de protecţie a copilului, aflaţi în evidenţele compartimentelor din subordinea Direcţiei Generale de Asistenţă Socială şi Protecţia Copilului Sector 2 (D.G.A.S.P.C. Sector 2), inclusiv cei care au beneficiat de protecţie specială în baza colaborărilor instituţiei cu alţi furnizori de servicii sociale;
 2. Mamele cu copii care au beneficiat, până la data solicitării ajutorului, de servicii, asistenţă şi sprijin pentru prevenirea situaţiilor ce pun în pericol securitatea şi dezvoltarea copilului prin centrele maternale din subordinea D.G.A.S.P.C. Sector 2, inclusiv cei care au beneficiat de servicii, asistenţă şi sprijin pentru prevenirea situaţiilor ce pun în pericol securitatea şi dezvoltarea copilului în baza colaborărilor instituţiei cu alţi furnizori de servicii sociale;
 3. Persoane adulte cu dizabilităţi care au beneficiat de protecţie specială de tip rezidenţial în cadrul centrelor/ locuinţelor protejate din subordinea D.G.A.S.P.C. Sector 2;
 4. Persoane sau familii evacuate ca urmare a aplicării prevederilor legale cu privire la retrocedarea unor imobile situate pe raza administrativ teritorială a Sectorului 2 preluate în mod abuziv de stat în perioada 6 martie 1945 – 22 decembrie 1989, conform Legii nr. 10/2001 sau ca urmare a prevederilor Legii nr. 112/1995, în urma unor acţiuni de revendicare imobiliară;
 5. Persoane adulte fără adăpost care au beneficiat, până la data solicitării ajutorului, de servicii sociale de adăpostire acordate prin intermediul Adăpostului Social de Urgenţă pentru Persoane Adulte (A.S.U.P.A.) din cadrul D.G.A.S.P.C. Sector 2.
 6. Persoane sau familii, victime ale violenței domestice, care au beneficiat până la data solicitării ajutorului de servicii de găzduire, asistenţă şi sprijin prin D.G.A.S.P.C. Sector 2, inclusiv cei care au beneficiat de servicii, asistenţă şi sprijin în baza colaborărilor instituţiei cu alţi furnizori de servicii sociale

Tinerii cu vârste cuprinse între 18 şi 26 ani, proveniţi din centrele aflate în subordinea D.G.A.S.P.C. Sector 2,, inclusiv cei care au beneficiat de protecție specială în baza colaborărilor instituției cu alți furnizori de servicii sociale:

CE TREBUIE SĂ FACEŢI?

PASUL 1

 • Completaţi o cerere (document tipizat) prin care solicitaţi acordarea ajutorului de urgență, la care anexaţi actele doveditoare şi pe care o înregistraţi la Primăria Sectorului 2 sau la Direcţia Generală de Asistenţă Socială şi Protecţia Copilului Sector 2.

ACTE NECESARE:

 • Cerere tip semnată şi înaintată de către reprezentantul familiei;
 • declarație privind acordul pentru prelucrarea datelor cu caracter personal
 • Acte de identitate pentru solicitant şi, după caz, pentru membrii de familie ai acestuia (copie);
 • Planul individualizat de ieşire (copie);
 • Contractul de închiriere (copie) şi act de identitate proprietar sau autorizaţia de funcţionare (copie);
 • Dovezi de venit pentru titular și membrii familiei din luna anterioară depunerii cererii (ex.: talon pensie, talon alocaţie, talon şomaj, fluturaş/adeverinţă salariu, declaraţie pe propria răspundere că nu realizează venituri, extras de cont etc.);
 • Adeverinţă că sunt în evidenţa agenţiei teritoriale pentru ocuparea forţei de muncă, pentru încadrare în muncă, şi nu au refuzat un loc de muncă ori participarea la serviciile pentru stimularea ocupării forţei de muncă şi de formare profesională oferite de aceste agenţii pentru toate persoanele cu vârsata între 18 – 50 ani, care nu urmează o formă de învăţământ organizată potrivit legii, apte de muncă şi care nu realizează venituri din salarii sau din alte activităţi remunerate;
 • Documente doveditoare pentru bunurile mobile și imobile, supuse impozitării, aflate în proprietate, pentru membrii familiei care au domiciliul sau reședința pe alte raze administrativ teritoriale, altele decât sectorul 2 (certificat de atestare fiscală);
 • După caz, adeverință eliberată de Asociația de Proprietari/Locatari din care să reiasă numărul și numele persoanelor care locuiesc la adresă, precum și dacă sunt înregistrate cote restante la întreţinere și cuantumul acestora;
 • După caz, acte medicale care să ateste starea medicală a solicitantului şi/sau a membrilor de familie (copie);
 • În funcție de situația identificată ulterior efectuării anchetei sociale, D.G.A.S.P.C. Sector 2 poate solicita orice alte documente justificative care să reflecte situația existentă a solicitanţilor.

PENTRU DOCUMENTELE DEPUSE ÎN COPIE, SE VOR PREZENTA SPRE CERTIFICARE, DOCUMENTELE ORIGINALE

PASUL 2

 • În termen de 15 zile lucrătoare de la data înregistrării cererii tipizate trebuie să permiteţi efectuarea, de către reprezentanţii D.G.A.S.P.C. Sector 2, a anchetei sociale la domiciliul dumneavoastră, în vederea evaluării situaţiei socio-economice a familiei dumneavoastră

PASUL 3

 • Soluționarea cererii și informarea solicitantului.

Mamele cu copii care au beneficiat de servicii prin centrele maternale din subordinea D.G.A.S.P.C. Sector 2

CE TREBUIE SĂ FACEŢI?

PASUL 1

 • Completaţi o cerere (document tipizat) prin care solicitaţi acordarea ajutorului de urgență, la care anexaţi actele doveditoare şi pe care o înregistraţi la Primăria Sectorului 2 sau la Direcţia Generală de Asistenţă Socială şi Protecţia Copilului Sector 2.

ACTE NECESARE:

 • Cerere tip semnată şi înaintată de către reprezentantul familiei;
 • declarație privind acordul pentru prelucrarea datelor cu caracter personal
 • Acte de identitate pentru solicitant şi, după caz, pentru membrii de familie ai acestuia (copie);
 • Planul individualizat de ieşire (copie);
 • Contractul de închiriere (copie) şi act de identitate proprietar sau autorizaţia de funcţionare (copie);
 • Dovezi de venit pentru titular și membrii familiei din luna anterioară depunerii cererii (ex.: talon pensie, talon alocaţie, talon şomaj, fluturaş/adeverinţă salariu, declaraţie pe propria răspundere că nu realizează venituri, extras de cont etc.);
 • Adeverinţă că sunt în evidenţa agenţiei teritoriale pentru ocuparea forţei de muncă, pentru încadrare în muncă, şi nu au refuzat un loc de muncă ori participarea la serviciile pentru stimularea ocupării forţei de muncă şi de formare profesională oferite de aceste agenţii pentru toate persoanele cu vârsata între 18 – 50 ani, care nu urmează o formă de învăţământ organizată potrivit legii, apte de muncă şi care nu realizează venituri din salarii sau din alte activităţi remunerate;
 • Documente doveditoare pentru bunurile mobile și imobile, supuse impozitării, aflate în proprietate, pentru membrii familiei care au domiciliul sau reședința pe alte raze administrativ teritoriale, altele decât sectorul 2 (certificat de atestare fiscală);
 • După caz, adeverință eliberată de Asociația de Proprietari/Locatari din care să reiasă numărul și numele persoanelor care locuiesc la adresă, precum și dacă sunt înregistrate cote restante la întreţinere și cuantumul acestora;
 • După caz, acte medicale care să ateste starea medicală a solicitantului şi/sau a membrilor de familie (copie);
 • În funcție de situația identificată ulterior efectuării anchetei sociale, D.G.A.S.P.C. Sector 2 poate solicita orice alte documente justificative care să reflecte situația existentă a solicitanţilor.

PENTRU DOCUMENTELE DEPUSE ÎN COPIE, SE VOR PREZENTA SPRE CERTIFICARE, DOCUMENTELE ORIGINALE

PASUL 2

 • În termen de 15 zile lucrătoare de la data înregistrării cererii tipizate trebuie să permiteţi efectuarea, de către reprezentanţii D.G.A.S.P.C. Sector 2, a anchetei sociale la domiciliul dumneavoastră, în vederea evaluării situaţiei socio-economice a familiei dumneavoastră

PASUL 3

 • Soluționarea cererii și informarea solicitantului.

Persoanele adulte cu dizabilităţi, care au beneficiat de protecţie specială de tip rezidenţial în cadrul centrelor/ locuinţelor protejate din subordinea D.G.A.S.P.C. Sector 2

CE TREBUIE SĂ FACEŢI?

PASUL 1

 • Completaţi o cerere (document tipizat) prin care solicitaţi acordarea ajutorului de urgență, la care anexaţi actele doveditoare şi pe care o înregistraţi la Primăria Sectorului 2 sau la Direcţia Generală de Asistenţă Socială şi Protecţia Copilului Sector 2.

ACTE NECESARE:

 • Cerere tip semnată şi înaintată de către reprezentantul familiei;
 • declarație privind acordul pentru prelucrarea datelor cu caracter personal
 • Acte de identitate pentru solicitant şi, după caz, pentru membrii de familie ai acestuia (copie);
 • Planul individualizat de ieşire (copie);
 • Certificat de încadrare în grad de handicap (copie);
 • Contractul de închiriere (copie) şi act de identitate proprietar sau autorizaţia de funcţionare (copie);
 • Dovezi de venit pentru titular și membrii familiei din luna anterioară depunerii cererii (ex.: talon pensie, talon alocaţie, talon şomaj, fluturaş/adeverinţă salariu, declaraţie pe propria răspundere că nu realizează venituri, extras de cont etc.);
 • Adeverinţă că sunt în evidenţa agenţiei teritoriale pentru ocuparea forţei de muncă, pentru încadrare în muncă, şi nu au refuzat un loc de muncă ori participarea la serviciile pentru stimularea ocupării forţei de muncă şi de formare profesională oferite de aceste agenţii pentru toate persoanele cu vârsta între 18 – 50 ani, care nu urmează o formă de învăţământ organizată potrivit legii, apte de muncă şi care nu realizează venituri din salarii sau din alte activităţi remunerate;
 • Documente doveditoare pentru bunurile mobile și imobile, supuse impozitării, aflate în proprietate, pentru membrii familiei care au domiciliul sau reședința pe alte raze administrativ teritoriale, altele decât sectorul 2 (certificat de atestare fiscală);
 • După caz, adeverință eliberată de Asociația de Proprietari/Locatari din care să reiasă numărul și numele persoanelor care locuiesc la adresă, precum și dacă sunt înregistrate cote restante la întreţinere și cuantumul acestora;
 • După caz, acte medicale care să ateste starea medicală a solicitantului şi/sau a membrilor de familie (copie);
 • În funcție de situația identificată ulterior efectuării anchetei sociale, D.G.A.S.P.C. Sector 2 poate solicita orice alte documente justificative care să reflecte situația existentă a solicitanţilor.

PENTRU DOCUMENTELE DEPUSE ÎN COPIE, SE VOR PREZENTA SPRE CERTIFICARE, DOCUMENTELE ORIGINALE

PASUL 2

 • În termen de 15 zile lucrătoare de la data înregistrării cererii tipizate trebuie să permiteţi efectuarea, de către reprezentanţii D.G.A.S.P.C. Sector 2, a anchetei sociale la domiciliul dumneavoastră, în vederea evaluării situaţiei socio-economice a familiei dumneavoastră.

PASUL 3

 • Soluționarea cererii și informarea solicitantului.

Persoanele sau familiile evacuate ca urmare a aplicării prevederilor legale cu privire la retrocedarea unor imobile preluate în mod abuziv de stat în perioada 6 martie 1945 – 22 decembrie 1989, conform Legii nr. 10/2001 sau ca urmare a prevederilor Legii nr. 112/1995, în urma unor acţiuni de revendicare imobiliară:

CE TREBUIE SĂ FACEŢI?

PASUL 1

 • Completaţi o cerere (document tipizat) prin care solicitaţi acordarea ajutorului de urgență, la care anexaţi actele doveditoare şi pe care o înregistraţi la Primăria Sectorului 2 sau la Direcţia Generală de Asistenţă Socială şi Protecţia Copilului Sector 2.

ACTE NECESARE:

 • Cerere tip semnată şi înaintată de către reprezentantul familiei;
 • declarație privind acordul pentru prelucrarea datelor cu caracter personal
 • Acte de identitate pentru solicitant şi, după caz, pentru membrii de familie ai acestuia (copie);
 • Documente care atestă calitatea de persoană evacuată, care pot fi, după caz:
  • Copia sentinţei legalizate cu privire la evacuare (cu menţiunea definitivă şi irevocabilă) şi procesul-verbal care atestă acordul părţilor în privinţa evacuării, în care să fie menţionat numele solicitantului;
  • Copia sentinţei legalizate şi investită cu formulă executorie cu privire la evacuare şi dovada predării locuinţei, în care să fie menţionat numele solicitantului;
  • Copia procesului-verbal de evacuare, încheiat de executorul judecătoresc şi, după caz, dovada predării locuinţei, în care să fie menţionat numele solicitantului.
 • În cazul în care solicitantul a locuit, înainte de evacuare, împreună cu familia sau familia extinsă, se poate depune ultimul contract de închiriere, însoţit de anexa cu persoanele care locuiau la adresă, valabil înainte de solicitarea de retrocedare a locuinţei de către proprietarul de drept (copie).
 • Contractul de închiriere (copie) şi act de identitate proprietar sau autorizaţia de funcţionare (copie);
 • Dovezi de venit pentru titular și membrii familiei din luna anterioară depunerii cererii (ex.: talon pensie, talon alocaţie, talon şomaj, fluturaş/adeverinţă salariu, declaraţie pe propria răspundere că nu realizează venituri, extras de cont etc.);
 • Adeverinţă că sunt în evidenţa agenţiei teritoriale pentru ocuparea forţei de muncă, pentru încadrare în muncă, şi nu au refuzat un loc de muncă ori participarea la serviciile pentru stimularea ocupării forţei de muncă şi de formare profesională oferite de aceste agenţii pentru toate persoanele cu vârsta între 18 – 50 ani, care nu urmează o formă de învăţământ organizată potrivit legii, apte de muncă şi care nu realizează venituri din salarii sau din alte activităţi remunerate;
 • Documente doveditoare pentru bunurile mobile și imobile, supuse impozitării, aflate în proprietate, pentru membrii familiei care au domiciliul sau reședința pe alte raze administrativ teritoriale, altele decât sectorul 2 (certificat de atestare fiscală);
 • După caz, adeverință eliberată de Asociația de Proprietari/Locatari din care să reiasă numărul și numele persoanelor care locuiesc la adresă, precum și dacă sunt înregistrate cote restante la întreţinere și cuantumul acestora;
 • După caz, acte medicale care să ateste starea medicală a solicitantului şi/sau a membrilor de familie (copie);
 • Dovada că se află în evidenţa serviciilor de specialitate din cadrul Primăriei Sector 2 sau Primăriei Municipiului Bucureşti cu solicitare de atribuire de locuinţă;
 • În funcție de situația identificată ulterior efectuării anchetei sociale, D.G.A.S.P.C. Sector 2 poate solicita orice alte documente justificative care să reflecte situația existentă a solicitanţilor.

PENTRU DOCUMENTELE DEPUSE ÎN COPIE, SE VOR PREZENTA SPRE CERTIFICARE, DOCUMENTELE ORIGINALE

PASUL 2

 • În termen de 15 zile lucrătoare de la data înregistrării cererii tipizate trebuie să permiteţi efectuarea, de către reprezentanţii D.G.A.S.P.C. Sector 2, a anchetei sociale la domiciliul dumneavoastră, în vederea evaluării situaţiei socio-economice a familiei dumneavoastră

PASUL 3

  • Soluționarea cererii și informarea solicitantului.

Persoanele adulte fără adăpost, care au beneficiat, până la data solicitării ajutorului, de servicii sociale de adăpostire acordate prin intermediul A.N.P.A:

CE TREBUIE SĂ FACEŢI?

PASUL 1

 • Completaţi o cerere (document tipizat) prin care solicitaţi acordarea ajutorului de urgență, la care anexaţi actele doveditoare şi pe care o înregistraţi la Primăria Sectorului 2 sau la Direcţia Generală de Asistenţă Socială şi Protecţia Copilului Sector 2.

ACTE NECESARE

 • Cerere tip semnată şi înaintată de către reprezentantul familiei;
 • declarație privind acordul pentru prelucrarea datelor cu caracter personal
 • Acte de identitate pentru solicitant şi, după caz, pentru membrii de familie ai acestuia (copie);
 • Planul individualizat de ieşire (copie);
 • Contractul de închiriere (copie) şi act de identitate proprietar sau autorizaţia de funcţionare (copie);
 • Dovezi de venit pentru titular și membrii familiei din luna anterioară depunerii cererii (ex.: talon pensie, talon alocaţie, talon şomaj, fluturaş/adeverinţă salariu, declaraţie pe propria răspundere că nu realizează venituri, extras de cont etc.);
 • Adeverinţă că sunt în evidenţa agenţiei teritoriale pentru ocuparea forţei de muncă, pentru încadrare în muncă, şi nu au refuzat un loc de muncă ori participarea la serviciile pentru stimularea ocupării forţei de muncă şi de formare profesională oferite de aceste agenţii pentru toate persoanele cu vârsta între 18 – 50 ani, care nu urmează o formă de învăţământ organizată potrivit legii, apte de muncă şi care nu realizează venituri din salarii sau din alte activităţi remunerate;
 • Documente doveditoare pentru bunurile mobile și imobile, supuse impozitării, aflate în proprietate, pentru membrii familiei care au domiciliul sau reședința pe alte raze administrativ teritoriale, altele decât sectorul 2 (certificat de atestare fiscală);
 • După caz, adeverință eliberată de Asociația de Proprietari/Locatari din care să reiasă numărul și numele persoanelor care locuiesc la adresă, precum și dacă sunt înregistrate cote restante la întreţinere și cuantumul acestora;
 • După caz, acte medicale care să ateste starea medicală a solicitantului şi/sau a membrilor de familie (copie);
 • Adeverință eliberată de A.N.P.A. din care să reiasă faptul că persoana a beneficiat de serviciile compartimentului o perioadă de mini 60 de zile calendaristice consecutive (original);
 • În funcție de situația identificată ulterior efectuării anchetei sociale, D.G.A.S.P.C. Sector 2 poate solicita orice alte documente justificative care să reflecte situația existentă a solicitanţilor.

PENTRU DOCUMENTELE DEPUSE ÎN COPIE, SE VOR PREZENTA SPRE CERTIFICARE, DOCUMENTELE ORIGINALE

PASUL 2

 • În termen de 15 zile lucrătoare de la data înregistrării cererii tipizate trebuie să permiteţi efectuarea, de către reprezentanţii D.G.A.S.P.C. Sector 2, a anchetei sociale la domiciliul dumneavoastră, în vederea evaluării situaţiei socio-economice a familiei dumneavoastră.

PASUL 3

 • Soluționarea cererii și informarea solicitantului.

persoane sau familii, victime ale violenței domestice, care au beneficiat până la data solicitării ajutorului de servicii de găzduire, asistenţă şi sprijin prin D.G.A.S.P.C. Sector 2, inclusiv cei care au beneficiat de servicii, asistenţă şi sprijin în baza colaborărilor instituţiei cu alţi furnizori de servicii sociale:

 

CE TREBUIE SĂ FACEŢI?

PASUL 1

 •  Completaţi o cerere (document tipizat) prin care solicitaţi acordarea ajutorului de urgență, la care anexaţi actele doveditoare şi pe care o înregistraţi la Primăria Sectorului 2 sau la Direcţia Generală de Asistenţă Socială şi Protecţia Copilului Sector 2.

ACTE NECESARE:

  • Cerere tip semnată şi înaintată de către reprezentantul familiei;
  • declarație privind acordul pentru prelucrarea datelor cu caracter personal
  • Acte de identitate solicitant şi, după caz, pentru membrii familiei (copie);
  • Planul individualizat de ieşire (copie) – se va solicita de la compartimentul de specialitate de către managerul de caz;
  • Contractul de închiriere (copie) înregistrat la Administrația financiară conform legislației în vigoare și actul de identitate proprietar sau autorizaţia de funcţionare (copie);
  • Dovezi de venit pentru titular și membrii familiei din luna anterioară depunerii cererii (ex.: talon pensie, talon alocaţie, talon şomaj, fluturaş/adeverinţă de salariu din care să reiasă salariul net din luna anterioară solicitării, valoarea sporurilor, bonurilor de masă etc, declaraţie pe propria răspundere că nu realizează venituri, declarație pe propria răspundere că realizează venituri ocazionale, extras de cont etc.) (nu se aplică persoanelor marginalizate social);
  • Certificat de atestare fiscală pentru fiecare membru de familie adult din familia beneficiară cu domiciliul pe alte raze administrativ teritoriale decât sectorul 2 (original);
  • Adeverinţă de venit eliberată de Administraţia Finanţelor Publice pentru anul fiscal anterior depunerii solicitării, pentru fiecare membru de familie adult din familia beneficiară cu domiciliul pe alte raze administrativ teritoriale decât sectorul 2 (original);
  • După caz, adeverință eliberată de Asociația de Proprietari/Locatari din care să reiasă numărul și numele persoanelor care locuiesc la adresă, precum și dacă sunt înregistrate cote restante la întreţinere și cuantumul acestora;
  • După caz, acte medicale care să ateste stare medicală a solicitantului şi/sau a membrilor de familie (copie);
  • Adeverinţa eliberată de Centrul de Prevenire și Combatere a Violenței Domestice din cadrul D.G.A.S.P.C. Sector 2 din care să reiasă faptul că persoana a beneficiat de serviciile compartimentului pentru o perioadă de minim 30 zile calendaristice consecutive și a respectat măsurile de asistență socială convenite în plan (original).
  • Adeverinţa eliberată de alți furnizori de servicii sociale cu care instituția colaborează din care să reiasă faptul că persoana a beneficiat de servicii de găzduire pentru o perioadă de minim 30 zile calendaristice (original), precum și contractul de servicii (copie);
  • Adeverință eliberată de Primăria Capitalei/ Direcția Generală De Asistență Socială a Municipiului București că nu beneficiază de ajutor de urgență cu aceeași destinație.

PENTRU DOCUMENTELE DEPUSE ÎN COPIE, SE VOR PREZENTA SPRE CERTIFICARE, DOCUMENTELE ORIGINALE

PASUL 2

   • În termen de 15 zile lucrătoare de la data înregistrării cererii tipizate trebuie să permiteţi efectuarea, de către reprezentanţii D.G.A.S.P.C. Sector 2, a anchetei sociale la domiciliul dumneavoastră, în vederea evaluării situaţiei socio-economice a familiei dumneavoastră

PASUL 3

   • Soluționarea cererii și informarea solicitantului.

 


11. AJUTORUL DE URGENŢĂ PENTRU DEPĂŞIREA UNOR SITUAŢII DE NECESITATE CAUZATE DE CALAMITĂŢI NATURALE, INCENDII, ACCIDENTE


Ajutorul de urgenţă pentru depăşirea unor situaţii de necesitate cauzate de calamităţi naturale, incendii accidente se acordă persoanelor marginalizate social sau persoanelor cu risc de marginalizare socială, care au domiciliul pe raza administrativ teritorială a sectorului 2, pentru a asigura condiţii proprii locuirii.

 

CE TREBUIE SĂ FACEŢI?

PASUL 1

   • Completaţi o cerere (document tipizat) prin care solicitaţi acordarea ajutorului de urgență, la care anexaţi actele doveditoare şi pe care o înregistraţi la Primăria Sectorului 2 sau la Direcţia Generală de Asistenţă Socială şi Protecţia Copilului Sector 2.

ACTE NECESARE:

   • Cerere și declarație pe propria răspundere pentru acordarea ajutorului de urgență;
   • declarație privind acordul pentru prelucrarea datelor cu caracter personal
   • Acte de identitate pentru solicitant şi, după caz, pentru membrii de familie ai acestuia (copie);
   • Actul de proprietate, contractul de închiriere sau de folosinţă gratuită al locuinţei (copie);
   • Documente care atestă daunele produse locuinţei, eliberate de autorităţile competente;
   • Poliţă de asigurare (copie) sau declaraţia pe propria răspundere că locuinţa nu este asigurată;
   • Dovezi de venit pentru titular şi membrii familiei din luna anterioară depunerii cererii ( ex. talon pensie, talon alocaţie, talon şomaj, fluturaş/adeverinţă salariu, declaraţie pe propria răspundere că nu realizează venituri, extras de cont etc.);
   • Dovezi cu privire la cheltuielile de înmormântare (sicriu, loc de veci, transport, servicii funerare); facturi, chitanţe etc. (original);
   • Documente doveditoare pentru bunurile mobile şi imobile supuse impozitării, aflate în proprietate, pentru toţi membrii familiei (certificat de atestare fiscală/raport de verificare generat prin utilizarea sistemului informatic de gestiune al impozitelor şi taxelor locale al D.V.B.L. sector 2);

PENTRU DOCUMENTELE DEPUSE ÎN COPIE, SE VOR PREZENTA SPRE CERTIFICARE, DOCUMENTELE ORIGINALE

PASUL 2

   • În termen de 15 zile lucrătoare de la data înregistrării cererii tipizate trebuie să permiteţi efectuarea, de către reprezentanţii D.G.A.S.P.C. Sector 2, a anchetei sociale la domiciliul dumneavoastră, în vederea evaluării situaţiei socio-economice a familiei.

PASUL 3

   • Soluționarea cererii și informarea solicitantului.

12. AJUTORUL DE URGENŢĂ ÎN CAZ DE DECES


Ajutorul de urgență în caz de deces se acordă persoanelor cu risc de marginalizare, pentru suportarea cheltuielilor ocazionate de înmormântarea unei persoane singure sau membru dintr-o familie cu risc de marginalizare socială, care a avut ultimul domiciliu legal pe raza administrativ teritorală a Sectorului 2.

 

CE TREBUIE SĂ FACEŢI?

PASUL 1

   • Completaţi o cerere (document tipizat) prin care solicitaţi acordarea ajutorului de urgență, la care anexaţi actele doveditoare şi pe care o înregistraţi la Primăria Sectorului 2 sau la Direcţia Generală de Asistenţă Socială şi Protecţia Copilului Sector 2.

ACTE NECESARE:

   • Cerere și declarație pe propria răspundere pentru acordarea ajutorului de urgență;
   • declarație privind acordul pentru prelucrarea datelor cu caracter personal
   • Acte de identitate solicitant şi, după caz, pentru membrii familiei (copie);
   • Planul individualizat de ieşire (copie) – se va solicita de la compartimentul de specialitate de către managerul de caz;
   • Contractul de închiriere (copie) înregistrat la Administrația financiară conform legislației în vigoare și actul de identitate proprietar sau autorizaţia de funcţionare (copie);
   • Dovezi de venit pentru titular și membrii familiei din luna anterioară depunerii cererii (ex.: talon pensie, talon alocaţie, talon şomaj, fluturaş/adeverinţă de salariu din care să reiasă salariul net din luna anterioară solicitării, valoarea sporurilor, bonurilor de masă etc, declaraţie pe propria răspundere că nu realizează venituri, declarație pe propria răspundere că realizează venituri ocazionale, extras de cont etc.) (nu se aplică persoanelor marginalizate social);
   • Certificat de atestare fiscală pentru fiecare membru de familie adult din familia beneficiară cu domiciliul pe alte raze administrativ teritoriale decât sectorul 2 (original);
   • Adeverinţă de venit eliberată de Administraţia Finanţelor Publice pentru anul fiscal anterior depunerii solicitării, pentru fiecare membru de familie adult din familia beneficiară cu domiciliul pe alte raze administrativ teritoriale decât sectorul 2 (original);
   • După caz, adeverință eliberată de Asociația de Proprietari/Locatari din care să reiasă numărul și numele persoanelor care locuiesc la adresă, precum și dacă sunt înregistrate cote restante la întreţinere și cuantumul acestora;
   • După caz, acte medicale care să ateste stare medicală a solicitantului şi/sau a membrilor de familie (copie);
   • Adeverinţa eliberată de Centrul de Prevenire și Combatere a Violenței Domestice din cadrul D.G.A.S.P.C. Sector 2 din care să reiasă faptul că persoana a beneficiat de serviciile compartimentului pentru o perioadă de minim 30 zile calendaristice consecutive și a respectat măsurile de asistență socială convenite în plan (original).
   • Adeverinţa eliberată de alți furnizori de servicii sociale cu care instituția colaborează din care să reiasă faptul că persoana a beneficiat de servicii de găzduire pentru o perioadă de minim 30 zile calendaristice (original), precum și contractul de servicii (copie);
   • Adeverință eliberată de Primăria Capitalei/ Direcția Generală De Asistență Socială a Municipiului București că nu beneficiază de ajutor de urgență cu aceeași destinație.

PENTRU DOCUMENTELE DEPUSE ÎN COPIE, SE VOR PREZENTA SPRE CERTIFICARE, DOCUMENTELE ORIGINALE

PASUL 2

   • În termen de 15 zile lucrătoare de la data înregistrării cererii tipizate trebuie să permiteţi efectuarea, de către reprezentanţii D.G.A.S.P.C. Sector 2, a anchetei sociale la domiciliul dumneavoastră, în vederea evaluării situaţiei socio-economice a familiei dumneavoastră

PASUL 3

   • Soluționarea cererii și informarea solicitantului.

13. TICHETE SOCIALE * PROGRAMUL „ŞANSE PENTRU SĂNĂTATE” *

Ajutoarele în natură constând în tichete sociale, destinate achiziționării de medicamente și dispozitive medicale și accesorii sau pentru acoperirea unei cheltuieli legate de realizarea de investigații și evaluări medicale, pot fi acordate următoarelor categorii de beneficiari care au domiciliul sau reședința pe raza administrativ teritorială a Sectorului 2:

   1. persoane încadrate în grad de handicap al căror venit pe membru de familie nu depășește cuantumul salariului mediu net pe economie;
   2. persoane singure și familii cu venituri reduse, al căror venit pe membru de familie nu depășește cuantumul salariului minim brut pe economie.

CE TREBUIE SĂ FACEŢI?

PASUL 1

   • Completaţi o cerere (document tipizat) prin care solicitaţi acordarea tichetelor sociale, la care anexaţi actele doveditoare şi pe care o înregistraţi la Primăria Sectorului 2 sau la Direcţia Generală de Asistenţă Socială şi Protecţia Copilului Sector 2.

ACTE NECESARE:

   • Cerere tip semnată şi înaintată de către reprezentantul familiei;
   • declarație privind acordul pentru prelucrarea datelor cu caracter personal
   • Acte de identitate pentru solicitant şi, după caz, pentru membrii de familie ai acestuia (copie);
   • Dovezi de venit pentru titular și membrii familiei din luna anterioară depunerii cererii (ex.: talon pensie, talon alocaţie, talon şomaj, fluturaş/adeverinţă salariu, declaraţie pe propria răspundere că nu realizează venituri, extras de cont etc.);
   • Documente doveditoare pentru bunurile mobile și imobile, supuse impozitării, aflate în proprietate, pentru membrii familiei care au domiciliul sau reședința pe alte raze administrativ teritoriale, altele decât sectorul 2 (certificat de atestare fiscală);
   • Acte medicale care să ateste starea de sănătate a solicitantului şi/sau a membrilor de familie;
   • Scrisoare medicală/Adeverinţă medicală/Recomandare medicală care să conţină diagnosticul precum şi recomandarea privind achiziţionarea unui dispozitiv medical/Recomandare pentru intervenţie urgentă eliberată de Serviciul Intervenție Urgențe Sociale sau partenerii în programe medico – sociale ai D.G.A.S.P.C. Sector 2;
   • În situaţia persoanelor/familiilor care au mai beneficiat de ajutoare în natură constând în tichete sociale pentru anul în curs, dovezi privind modul de utilizare al acestora;
   • În funcție de situația identificată ulterior efectuării anchetei sociale, D.G.A.S.P.C. Sector 2 poate solicita orice alte documente justificative care să reflecte situația existentă a solicitanţilor.

PENTRU DOCUMENTELE DEPUSE ÎN COPIE, SE VOR PREZENTA SPRE CERTIFICARE, DOCUMENTELE ORIGINALE

PASUL 2

   • În termen de 15 zile lucrătoare de la data înregistrării cererii tipizate trebuie să permiteţi efectuarea, de către reprezentanţii D.G.A.S.P.C. Sector 2, a anchetei sociale la domiciliul dumneavoastră, în vederea evaluării situaţiei socio-economice a familiei dumneavoastră

PASUL 3

   • Soluționarea cererii și informarea solicitantului.

14. TICHETE SOCIALE PENTRU PRODUSE ALIMENTARE

 

Ajutoarele de urgență în natură costând în tichete sociale, destinate achiziționării de alimente de bază (larg consum), se acordă persoanelor și familiilor (marginalizate social sau cu risc de marginalizare socială în conformitate cu prevederile Anexei 1 la H.C.L. Sector 2 nr.332/21.10.2021) care au domiciliul legal sau reședința pe raza administrativ-teritorială a Sectorului 2 și locuiesc efectiv pe raza administrativ-teritorială a Sectorului 2.

 

CE TREBUIE SĂ FACEŢI?

PASUL 1

   • Completaţi o cerere (document tipizat) prin care solicitaţi acordarea tichetelor sociale, la care anexaţi actele doveditoare şi pe care o înregistraţi la Primăria Sectorului 2 sau la Direcţia Generală de Asistenţă Socială şi Protecţia Copilului Sector 2.

ACTE NECESARE:

   • Cerere tip și declarația cu privire la prelucrarea datelor cu caracter personal și libera circulație a acestor date, semnată şi înaintată de către reprezentantul familiei;
   • declarație privind acordul pentru prelucrarea datelor cu caracter personal
   • Acte de identitate pentru solicitant şi, după caz, pentru membrii de familie ai acestuia (copie);
   • Dovezi de venit pentru titular și membrii familiei din luna anterioară depunerii cererii (ex.: talon pensie, talon alocaţie, talon şomaj, fluturaş/adeverinţă salariu, declaraţie pe propria răspundere că nu realizează venituri, extras de cont etc.);
   • Documente doveditoare pentru bunurile mobile și imobile, supuse impozitării, aflate în proprietate, pentru membrii familiei care au domiciliul sau reședința pe alte raze administrativ-teritoriale, altele decât Sectorul 2 (certificat de atestare fiscală);
   • Dovezi cu privire la cheltuielile curente înregistrate cu maxim 3 luni înainte de data solicitării (ex. facturi curent electric, telefon, gaze);
   • Certificate de încadrare în grad de handicap sau invaliditate (după caz);
   • Adeverință emisă de asociația de proprietari/locatari/chiriași din care să reiasă numărul și numele persoanelor trecute pe lista de întreținere;
   • Adeverință eliberată de unitatea școlară care atestă că urmează o formă de învățământ organizată potrivit legii, pentru toți copiii de vârstă școlară;
   • Adeverință că sunt în evidența agenției teritoriale pentru ocuparea forței de muncă, pentru încadrare în muncă, pentru toate persoanele cu vârsta între 18-50 ani, care nu urmează o formă de învățământ organizată potrivit legii, apte de muncă și care nu realizează venituri din salarii sau din alte activități renumerate;
   • Adeverință/dovadă că beneficiază de sprijin alimentar din partea cantinelor sociale (private/de stat) după caz;
   • În funcție de situația identificată ulterior efectuării anchetei sociale, D.G.A.S.P.C. Sector 2 poate solicita orice alte documente justificative care să reflecte situația existentă a solicitanţilor.

PENTRU DOCUMENTELE DEPUSE ÎN COPIE, SE VOR PREZENTA SPRE CERTIFICARE, DOCUMENTELE ORIGINALE

PASUL 2

   • În termen de 15 zile lucrătoare de la data înregistrării cererii tipizate trebuie să permiteţi efectuarea, de către reprezentanţii D.G.A.S.P.C. Sector 2, a anchetei sociale la domiciliul dumneavoastră, în vederea evaluării situaţiei socio-economice a familiei dumneavoastră.

PASUL 3

   • Soluționarea cererii și informarea solicitantului.

15. Ajutorul financiar pentru plata serviciilor oferite de bonă

ETAPELE ACCESĂRII ȘI INSTRUMENTĂRII DOSARULUI PENTRU ACORDAREA AJUTORULUI FINANCIAR PENTRU PLATA SERVICIILOR OFERITE DE BONĂ

 

 BENEFICIARI:

   • Părintelui la care copilul locuiește în mod statornic;
   • Persoanei care are calitatea de reprezentant legal al copilului şi se ocupă de creşterea şi îngrijirea acestuia;
   • Persoanei desemnată de părinte pentru întreţinerea copilului, pe perioada absenţei părinţilor, conform prevederilor art. 104 din Legea nr. 272/2004 privind protecţia şi promovarea drepturilor copilului, republicată, cu modificările şi completările ulterioare.

 

   • CONDIȚII DE ELIGIBILITATE:
   • Să aibă ultimul domiciliul pe raza administrativ-teritorială a sectorului 2 și să locuiască efectiv pe raza administrativ-teritorială a sectorului 2.
   • Să fie cetăţean român, cetăţean al altui stat sau apatrid, cu domiciliul în România, în condiţiile prevăzute de legislaţia în vigoare;
   • Să se afle într-una din următoarele situații:
   • Este angajat cu contract individual de muncă ori în baza unui raport de serviciu, desfăşoară activităţi independente, obţine venituri din drepturi de proprietate intelectuală, venituri din activităţi agricole, silvicultură sau piscicultură ori exercită o funcţie de demnitate publică sau asimilată;
   • Este şomer indemnizat sau este înregistrat în evidența agenţiei pentru ocuparea forţei de muncă teritorială, la data solicitării, ca persoană în căutarea unui loc de muncă și nu a refuzat maxim două oferte de muncă din partea agenției;
   • Ajutorul se acordă categoriilor de persoane care se încadrează în categoriile prevăzute de legislație, în baza dosarului depus în conformitate cu Titlul III – Condiţii specifice de acordare a ajutorului;
   • Ajutorul se acordă persoanelor solicitante ale căror venituri nete lunare pe membru de familie nu depășesc 3.500 lei;
   • Au în întreținere unul sau mai mulți copii de vârstă preșcolară care nu sunt înscriși la creşă/ grădiniţă sau pentru care solicitantul nu a refuzat un loc la creşă/ grădiniţă ori nu a retras copilul de la creşă/ grădiniţă

 

   • CONDIŢII DE EXCLUDERE

Nu pot beneficia de acest  ajutor persoanele care se află în una sau mai multe dintre următoarele situații:

   • Este asistent maternal profesionist în conformitate cu legislaţia în vigoare;
   • Copilul/ copiii este/ sunt în întreţinerea acestor persoane, ca urmare a instituirii plasamentului în regim de urgență ca măsură de protecție specială în temeiul art. 59 lit. b) din Legea nr. 272/2004, republicată cu modificările şi completările ulterioare;
   • Este asistentul personal al copilului cu dizabilități;
   • Beneficiază de indemnizaţia prevăzută la art. 42 alin. (4) din Legea nr. 448/2006 privind protecţia şi promovarea drepturilor persoanelor cu handicap, republicată, cu modificările şi completările ulterioare;
   • Se află în perioada de concediu pentru creşterea copiilor în conformitate cu prevederile art. 2 sau 31 din Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 111/2010 privind concediul şi indemnizaţia lunară pentru creşterea copiilor, aprobată cu modificări prin Legea nr. 132/2011, cu modificările şi completările ulterioare;
   • Nu şi-au achitat impozitele şi taxele faţă de bugetul local pentru bunurile pe care le deţin în proprietate, potrivit dispoziţiilor Legii nr. 227/2015 privind Codul fiscal, cu modificările şi completările ulterioare.

 

   • MODALITATEA DE ACCESARE:
   • Depunerea unei cereri și declarații pe propria răspundere pentru acordarea ajutorului financiar pentru plata serviciilor oferite de bonă – document tipizat;
   • La depunerea cererii se anexează acte doveditoare;
   • Suplimentar se completează:

– Declarația privind acordul pentru prelucrarea datelor cu caracter personal;

 – Angajamentul de platădocument tipizat;

                   ACTE NECESARE  PENTRU ÎNTOCMIREA DOSARULUI DE AJUTOR                   

                         FINANCIAR PENTRU PLATA SERVICIILOR OFERITE DE BONĂ

   1. Cerere şi declaraţie pe propria răspundere privind acordarea ajutorului financiar pentru plata serviciilor oferite de bonă (original);
   2. declarație privind acordul pentru prelucrarea datelor cu caracter personal
   3. Acte de identitate pentru solicitant şi, după caz, pentru membrii de familie ai acestuia (copie);
   4. Documente care atestă calitatea de reprezentant legal al copilului/ copiilor (copie);
   5. Adeverinţe privind veniturile nete realizate în ultimele 6 luni de membrii familiei, eliberate, după caz, de angajator sau entitatea asimilată acestuia ori de organul fiscal, sau, în cazul persoanelor care desfăşoară activităţi independente, obţin venituri din drepturi de proprietate intelectuală, venituri din activităţi agricole, silvicultură şi piscicultură, declaraţia fiscală prevăzută de lege;
   6. Act de identitate bonă (copie);
   7. Documentul în baza căruia se desfăşoară activitatea de bonă în condiţiile art. 7 din Legea nr. 167/2014 (copie care va fi certificată pentru conformitate cu originalul de către reprezentantul DGASPC Sector 2);
   8. Pentru șomerii indemnizați documente eliberate de agenţiile pentru ocuparea forţei de muncă care atestă această calitate (copie carnet somaj, adeverință pe ultimele 6 luni);
   9. Pentru șomerii neindemnizați documente eliberate de agenţiile pentru ocuparea forţei de muncă din care să reiasă ca sunt înregistrate ca persoane în căutarea unui loc de muncă și nu au refuzat maxim două oferte de muncă (original);
   10. După caz, adeverință eliberată de Asociația de Proprietari/ Locatari din care să reiasă numărul și numele persoanelor care locuiesc la adresă, precum și dacă sunt înregistrate cote restante la întreţinere și cuantumul acestora (original);
   11. După caz, Certificat de atestare fiscală pentru fiecare membru de familie adult din familia beneficiară cu domiciliul pe alte raze administrativ teritoriale decât cele ale sectorului 2 (original);
   12. După caz, Adeverinţă de venit eliberată de Administraţia Finanţelor Publice pentru anul fiscal anterior depunerii solicitării, pentru fiecare membru de familie adult din familia beneficiară cu domiciliul pe alte raze administrativ teritoriale decât cele ale sectorului 2 (original);
   13. După caz, acte medicale care să ateste stare medicală a solicitantului şi/ sau a membrilor de familie (copie);
   14. Negație în cazul în care celălalt părinte are domiciliul cei pe alte raze administrativ- teritoriale decât cea a Sectorului 2 (original);
   15. După caz, Angajament de plată (conform modelului din Anexa B la Metodologie) completat de către solicitant privind recuperarea sumelor încasate necuvenit din alte drepturi plătite de Agenţia pentru Plăţi şi Inspecţie Socială a Municipiului Bucureşti (original).

PENTRU DOCUMENTELE DEPUSE IN COPIE, SE VOR PREZENTA, SPRE CERTIFICARE, DOCUMENTELE ORIGINALE

 


16. MĂSURI DE PROTECȚIE SOCIALĂ PENTRU CONSUMATORUL VULNERABIL DE ENERGIE SEZON 2023-2024

Tabel-Informatii-Ajutoare-2023-2024

Informații cu privire la acordarea suplimentului pentru energie

Anunț important privind completarea adeverințelor de către asociațiile de proprietari-locatari (PDF inteligent)

Informații cu privire la acordarea ajutorului de urgență pentru încălzirea locuinței

Cerere-Declarație pe propria răspundere (PDF inteligent)

Declarație privind acordul pentru prelucrarea datelor cu caracter personal

Tutorial completare declaraţie pe propria răspundere (PDF inteligent)


 

17. AJUTORUL DE URGENŢĂ PENTRU NEVOI CURENTE

Ajutorul de urgenţă pentru nevoi curente se acordă persoanelor marginalizate social sau persoanelor cu risc de marginalizare socială, care au domiciliul legal sau domiciliul legal şi reşedinţa pe raza administrativ teritorială a Sectorului 2, pentru evitarea degradării nivelului de trai și păstrarea demnităţii acestora.
Cuantumul cumulat al ajutoarelor de urgenţă pentru nevoi curente acordate pe parcursul unui an calendaristic nu poate depăşi valoarea de 5.000 lei, iar modalitatea de cuantificare a ajutorului se face prin aplicarea grilei de stabilire a cuantumului ajutorului de urgență pentru nevoi curente aprobată la nivelul DGASPC Sector 2.

 

CE TREBUIE SĂ FACEŢI?

PASUL 1

   • • Completaţi o cerere (document tipizat) prin care solicitaţi acordarea ajutorului de urgență, la care anexaţi actele doveditoare şi pe care o înregistraţi la Primăria Sectorului 2 sau la Direcţia Generală de Asistenţă Socială şi Protecţia Copilului Sector 2.

ACTE NECESARE:

   • 1. Cerere tip – Cerere şi declaraţie pe propria răspundere pentru acordarea ajutorului de urgenţă semnată și înaintată de către reprezentantul familiei;
   • 2.declarație privind acordul pentru prelucrarea datelor cu caracter personal
   • 3. Acte de identitate pentru solicitant şi, după caz, pentru membrii de familie ai acestuia (copie);
   • 4. Dovezi de venit pentru titular și membrii familiei din luna anterioară depunerii cererii (ex.: talon pensie, talon alocaţie, talon şomaj, fluturaş/adeverinţă de salariu din care să reiasă salariul net din luna anterioară solicitării, valoarea sporurilor, bonurilor de masă etc, declaraţie pe propria răspundere că nu realizează venituri, declarație pe propria răspundere că realizează venituri ocazionale, extras de cont etc.) (nu se aplică persoanelor marginalizate social);
   • 5. Dovezi cu privire la cheltuielile curente înregistrate cu maxim 3 luni înainte de data solicitării (ex.: facturi curent electric, telefon, gaze naturale, chitanţă plată întreţinere, bonuri fiscale achiziţie medicamente etc.) ;
   • 6. Certificate de încadrare în grad de handicap sau invaliditate (copie);
   • 7. Documente doveditoare pentru bunurile mobile și imobile, supuse impozitării, aflate în proprietate, pentru toţi membrii familiei/ certificat de atestare fiscală pentru persoanele adulte cu domiciliul pe alte raze administrativ teritoriale decât Sectorul 2 (original) (nu se aplică persoanelor marginalizate social);
   • 8. Adeverinţă de venit eliberată de Administraţia Finanţelor Publice pentru anul fiscal anterior depunerii solicitării, pentru fiecare membru de familie adult din familia beneficiară cu domiciliul pe alte raze administrativ teritoriale decât Sectorul 2 (original) (nu se aplică persoanelor marginalizate social);
   • 9. Adeverinţă emisă de asociaţia de proprietari/locatari/chiriaşi din care să reiasă numărul și numele persoanelor care locuiesc la adresă, precum și dacă sunt înregistrate cote restante la întreţinere și cuantumul acestora;
   • 10. Adeverinţă eliberată de unitatea şcolară care atestă că urmează o formă de învăţământ organizată potrivit legii, pentru toţi copiii de vârstă şcolară și dacă beneficiază de bursă (tip și cuantum;
   • 11. Adeverinţă că sunt în evidenţa agenţiei teritoriale pentru ocuparea forţei de muncă, pentru încadrare în muncă, şi nu au refuzat un loc de muncă ori participarea la serviciile pentru stimularea ocupării forţei de muncă şi de formare profesională oferite de aceste agenţii pentru toate persoanele cu vârsta între 18 – 50 ani, care nu urmează o formă de învăţământ organizată potrivit legii, apte de muncă şi care nu realizează venituri din salarii sau din alte activităţi remunerate (se vor excepta persoanele încadrate în categoria persoanelor cu handicap grav dar și mamele care au în îngrijire copil cu vârsta de până la 2 ani, respectiv 3 ani pentru copilul cu handicap);
   • 12. Alte documente, după caz.

PENTRU DOCUMENTELE DEPUSE ÎN COPIE, SE VOR PREZENTA SPRE CERTIFICARE, DOCUMENTELE ORIGINALE

PASUL 2

   • În termen de 15 zile lucrătoare de la data înregistrării cererii tipizate trebuie să permiteţi efectuarea, de către reprezentanţii D.G.A.S.P.C. Sector 2, a anchetei sociale la domiciliul dumneavoastră, în vederea evaluării situaţiei socio-economice a familiei dumneavoastră.

PASUL 3

   • Soluționarea cererii și informarea solicitantului.

18. AJUTOTUL DE URGENȚĂ PENTRU ASIGURAREA ACCESULUI LA O LOCUINȚĂ PENTRU PERSOANE ȘI FAMILII AFLATE ÎN SITUAȚII DE DIFICULTATE

Ajutorul de urgenţă pentru asigurarea accesului la o locuință, denumit în continuare ajutor, este un beneficiu de asistenţă socială ce reprezintă suma acordată pentru asigurarea accesului la o locuință pentru persoane și familii aflate în situații de dificultate următoarelor categorii de beneficiari:

   • a) persoane și familii cu domiciliul/ reședința pe raza administrativ teritorială a Sectorului 2, care locuiesc în condiții improprii, în locuinţe improvizate sau în construcţii cu destinaţie de locuinţă care nu îndeplinesc cerinţe minimale;
   • b) persoane și familii care au în întreținere copil/ copii căruia/ cărora din motive independente de voința lor nu le pot asigura satisfacerea nevoilor minime de locuire, indiferent de unde au domiciliul sau reședința;
   • c) persoane sau familii cu domiciliul pe raza administrativ teritorială a Sectorului 2, aflate în situații excepționale de criză, care au nevoie urgentă de sprijin pentru menținerea locuinței în vederea prevenirii evacuării, respectiv a locuirii în stradă;
   • d) persoane sau familii victime ale violenței domestice care locuiesc cu chirie, altele decât cele prezentate în Anexa nr. 3, lit. f) la prezenta hotărâre;
   • e) persoane sau familii care figurează pe lista de priorități în vigoare, aprobată prin Hotărârea Consiliului Local Sector 2 sau care figurează cu dosar complet depus în baza Legii nr. 114/1996 cu modificările și completările ulterioare la Primăria Sectorului 2 și/sau la Primăria Municipiului București, Direcția Relații Comunitare – Biroul Spațiu Locativ.

Condiţii de eligibilitate:

   • Persoanele care solicită acordarea ajutorului trebuie să aibă domiciliu/ reședința pe raza administrativ-teritorială a Sectorului 2.
   • Ajutorul se acordă numai persoanelor care nu deţin integral alte bunuri imobile, respectiv locuinţe sau alte spaţii amenajate pentru locuire, în proprietate sau în folosinţă, ori celor care nu deţin cote-părţi din bunuri imobile care asigură condiţii de locuire, asupra cărora îşi pot exercita neîngrădit dreptul de folosinţă;
   • Ajutorul se acordă persoanelor solicitante ale căror venituri nete lunare pe membru de familie sau ale persoanei singure nu depăşesc ultima valoare a câştigului salarial nominal minim net, comunicată de Institutul Național de Statistică;
   • Ajutorul se acordă numai persoanelor solicitante care au închiriat o locuinţă, iar între acestea şi membrii lor de familie, pe de-o parte, şi proprietarul locuinţei închiriate, pe de altă parte, nu există nicio relaţie de rudenie, până la gradul II inclusiv.

 

CE TREBUIE SĂ FACEŢI?

PASUL 1

   • Completaţi o cerere (document tipizat) prin care solicitaţi acordarea ajutorului de urgență, la care anexaţi actele doveditoare şi pe care o înregistraţi la Primăria Sectorului 2 sau la Direcţia Generală de Asistenţă Socială şi Protecţia Copilului Sector 2.

ACTE NECESARE:

   • Cerere tip – Cerere şi declaraţie pe propria răspundere pentru acordarea ajutorului de urgenţă semnată și înaintată de către reprezentantul familiei;
   • declarație privind acordul pentru prelucrarea datelor cu caracter personal
   • Acte de identitate pentru solicitant şi, după caz, pentru membrii de familie ai acestuia (copie);
   • Contractul de închiriere (copie) înregistrat la Administrația financiară conform legislației în vigoare și actul de identitate proprietar sau autorizaţia de funcţionare (copie)/ Promisiunea de închiriere/ grafic de rambursare a creditului accesat pentru dobândirea unei locuințe;
   • Dovezi de venit pentru titular și membrii familiei din luna anterioară depunerii cererii (ex.: talon pensie, talon alocaţie, talon şomaj, fluturaş/adeverinţă de salariu din care să reiasă salariul net din luna anterioară solicitării, valoarea sporurilor, bonurilor de masă etc, declaraţie pe propria răspundere că nu realizează venituri, declarație pe propria răspundere că realizează venituri ocazionale, extras de cont etc.) (nu se aplică persoanelor marginalizate social);
   • Dovezi privind bunurile deținute de beneficiar și membrii de familie ai acestuia;
   • După caz, adeverință eliberată de Asociația de Proprietari/Locatari din care să reiasă numărul și numele persoanelor care locuiesc la adresă, precum și dacă sunt înregistrate cote restante la întreţinere și cuantumul acestora;
   • După caz, acte medicale care să ateste stare medicală a solicitantului şi/sau a membrilor de familie (copie);
   • D.G.A.S.P.C. Sector 2 poate solicita orice alte documente justificative care să reflecte situația existentă a solicitanților.

 

PENTRU DOCUMENTELE DEPUSE ÎN COPIE, SE VOR PREZENTA SPRE CERTIFICARE, DOCUMENTELE ORIGINALE

PASUL 2

   • În termen de 15 zile lucrătoare de la data înregistrării cererii tipizate trebuie să permiteţi efectuarea, de către reprezentanţii D.G.A.S.P.C. Sector 2, a anchetei sociale la domiciliul dumneavoastră, în vederea evaluării situaţiei socio-economice a familiei dumneavoastră.

PASUL 3

   • Soluționarea cererii și informarea solicitantului.

19. INSTIUIREA UNOR MĂSURI INTEGRATE DE ASISTENȚĂ SOCIALĂ PRIN PROGRAMUL ”INTERVENȚIE COORDONATĂ ÎN CAZURILE DE RISC SANITAR SAU SANITAR-VETERINAR”

Programul vine în sprijinul persoanelor/ familiilor care din motive de sănătate fizică sau psihică, sau de incapacitate socială se află în imposibilitatea de a-și întreține spațiile de locuit, identificate în stadii avansate de degradare care, astfel, afectează coabitarea și buna conviețuire, încalcă normele elementare de igienă și sănătate publică, cu impact negativ asupra sănătății locatarilor și colocatarilor.
Măsurile integrate de asistență socială prevăzute în cadrul programului ”Intervenție coordonată în cazurile de risc sanitar sau sanitar-veterinar”, în conformitate cu legislația în vigoare, consistă în următoarele servicii și beneficii sociale:

   • a. Acordarea unui ajutor social comunitar care constă în valoarea totală a costurilor de colectare, evacuare și transport a deșeurilor/ bunurilor afectate din spațiul de locuit, denumit în continuare ajutor social comunitar;
   • b. Acordarea de servicii comunitare integrate care constau în servicii de consiliere, informare și monitorizare, precum și în servicii de reabilitare și adaptare a ambientului, respectiv servicii de curățenie, dezinfecție, dezinsecție, deratizare și alte servicii care răspund nevoilor identificate, particularizate fiecărei situații în parte.

Serviciile și beneficiile sociale propuse ca măsuri integrate de asistență socială se acordă cetățenilor care locuiesc pe raza administrativ – teritorială a Sectorului 2, aflați în situație de dificultate, indiferent de modul de deţinere/ folosinţă a spatiului de locuit.

 

CE TREBUIE SĂ FACEŢI?

PASUL 1

   • Completaţi o cerere (document tipizat) prin care solicitaţi acordarea demăsuri integrate de asistență socială în cadrul programului ”Intervenție coordonată în cazurile de risc sanitar sau sanitar-veterinar” şi pe care o înregistraţi la Primăria Sectorului 2 sau la Direcţia Generală de Asistenţă Socială şi Protecţia Copilului Sector 2.

ACTE NECESARE:

   • Cerere tip– Cerere şi declaraţie pe propria răspundere pentru acordarea ajutorului de urgenţă semnată și înaintată de către reprezentantul familiei;
   • declarație privind acordul pentru prelucrarea datelor cu caracter personal
   • Acte de identitate pentru titular şi, după caz, pentru membrii de familie ai acestuia (copie);
   • Dovezi de venit pentru titular și membrii familiei din luna anterioară depunerii cererii (ex.: talon pensie, talon alocație, talon șomaj, fluturaș/adeverință de salariu din care să reiasă salariul net din luna anterioară solicitării, valoarea sporurilor, bonurilor de masă etc, declarație pe propria răspundere că nu realizează venituri, declarație pe propria răspundere că realizează venituri ocazionale, extras de cont etc.);
   • Documente privind spațiul de locuit: actul de proprietate, contractul de închiriere sau folosință gratuită al locuinței (copie);sau declarația pe propria răspundere a beneficiarului cu privire la situația spațiului de locuit și modalitatea de deținere/ folosință (original);
   • Acte medicale recente, dacă este cazul (copie);
   • Certificat de încadrare în grad de handicap sau invaliditate (copie);
   • Alte documente necesare în funcție de situația particulară a fiecărui caz la solicitarea instituției.
   • Mențiune: Dosarul administrativ va fi completat în conformitate cu documentele precizate în Anexa 1 din H.C.L. nr. 379/2021 privind aprobarea implementării programului ”Intervenție coordonată în cazurile de risc sanitar sau sanitar-veterinar”.

PENTRU DOCUMENTELE DEPUSE ÎN COPIE, SE VOR PREZENTA SPRE CERTIFICARE, DOCUMENTELE ORIGINALE

PASUL 2

   • În termen de 5 zile lucrătoare de la data înregistrării cererii tipizate trebuie să permiteţi efectuarea, de către reprezentanţii D.G.A.S.P.C. Sector 2, a anchetei sociale la domiciliul dumneavoastră, în vederea evaluării situaţiei socio-economice a familiei dumneavoastră.

PASUL 3

   • Soluționarea cererii și informarea solicitantului.

cerere-declaraţie pe propria răspundere pentru acordarea unor drepturi de asistenţă socială (se regăseşte la secţiunea ajutoare pentru încălzirea locuinţei în sezonul rece 2022 – 2023) –  descarca cerere ;
– cerere şi declaraţie pe propria răspundere pentru acordarea ajutorului de urgenţă – descarca cerere ;
– cerere pentru acordarea ajutorului de urgenţă pentru plata chiriei – descarca cerere ;
– cerere pentru acordarea ajutoarelor de urgenţă, în condiţiile legi, distribuite în cadrul programului „Şanse pentru Sănătate” – descarca cerere ;
– cerere pentru acordarea ajutoarelor de urgenţă, în condiţiile legii, constând în tichete sociale pentru achiziţionarea de produse alimentare – descarca cerere ;
– cerere şi declaraţie pe propria răspundere privind acordarea ajutorului financiar pentru plata serviciilor oferite ‘de bonă (se regăseşte în prezent la secţiunea servicii oferite – ajutorul financiar pentru plata serviciilor oferite de bonă) – descarca cerere ;
– cerere declaraţie pe propria răspundere pentru acordarea tichetelor sociale pentru sprijin educaţional (se regăseşte în prezent la secţiunea servicii oferite – ajutorul pentru acordarea sprijinului educaţional pe bază de tichete sociale pe suport electronic) – descarca cerere .

Șef Serviciu:: Gabriela Constantin
Telefon: 0786.233.328 sau 021.250.06.61 sau 031.405.89.91

Adresa de email Șef Serviciu: gabriela.constantin@social2.ro
Adresa de email serviciu: pantelimon@social2.ro

Adresa: Bd. Basarabia nr.90

 • LUNI – JOI: 830-1600
 • VINERI: 830-1330

Ultima actualizare in 11 octombrie 2023

Page Reader Press Enter to Read Page Content Out Loud Press Enter to Pause or Restart Reading Page Content Out Loud Press Enter to Stop Reading Page Content Out Loud Screen Reader Support
administrare site, administrare website, intretinere site, administrare site web