În cadrul Centrului de Servicii de Asistență și Sprijin pentru Prevenirea Situațiilor ce Pun în Pericol Securitatea și Dezvoltarea Copilului „Casa din Tei”  funcţionează patru centre:

  • Centrul de Zi „Ursulețul de Pluș”

  Este un serviciu care asigură pe timpul zilei, activităţi de îngrijire, educare, recreere – socializare, consiliere, dezvoltare a deprinderilor de viaţă independentă pentru copii, cât şi a unor activităţi de sprijin consiliere – educare pentru părinţi, prevenind abandonul prin menţinerea copiilor în familiile lor.

  • Centrul de Zi „Floare de Câmp „

  Este un serviciu care asigură pe timpul zilei, activităţi de îngrijire, educare, recreere – socializare, consiliere, dezvoltare a deprinderilor de viaţă independenta pentru copii, cât şi a unor activităţi de sprijin consiliere – educare pentru părinţi, prevenind abandonul şcolar şi familial.

  • Centrul de Consiliere „Floare de Colț”

  Este un serviciu de consiliere psihologică care oferă părinţilor  şi  copiilor din comunitatea Sectorului 2, oportunitatea de a-şi identifica problemele cu care se confruntă, de a găsi soluţii de rezolvare a acestora, precum şi de a-şi mobiliza resursele în acest sens.

  • Centrul Maternal „Maria”,

  Este un serviciu de protecţie materno-infantilă, de tip rezidential, care asigură dreptul fiecărui copil de a-şi păstra relaţiile familiale. Aceasta se realizează oferind mamei aflate în dificultate, suportul necesar pentru ca ea să-şi asume exercitarea drepturilor şi îndatoririlor ce-i revin faţă de copil.

  Capacitatea centrului este de 9 cupluri mamă – copil (copii cu vârste cuprinse între 0 – 3 ani).

Prevenirea institutionalizarii copilului prin acordare de asistenta multidisciplinara familiilor,cu scopul de a reduce numarul de copii insitutionalizati.

Program de funcţionare:

L-V – 07:00-19:00

Descrierea pe scurt a obiectului de activitate:

Centrul de Zi ”Ursulețul de Pluș” este un serviciu pentru protecţia copilului a cărui misiune este de a preveni abandonul şi instituţionalizarea copiilor, prin asigurarea pe timpul zilei, a unor activităţi de îngrijire, educaţie, recreere-socializare, consiliere, dezvoltare a deprinderilor de viaţǎ independentă, orientare școlară și profesională pentru copii, cât şi a unor activităţi de sprijin, consiliere, educare etc. pentru părinţi sau reprezentanţii legali, precum și pentru alte persoane care au în îngrijire copii.

Centrul de Zi „Ursulețul de Pluș” are o capacitate totală de 20 locuri.

Atribuții

Prevenirea instituţionalizării copilului prin acordare de asistenţă multidisciplinară familiilor, cu scopul de a reduce numărul de copii insitutionalizaţi.

Servicii

Serviciile acordate de  Centrul de Zi „Ursuleţul de Pluş” sunt următoarele:

-asistenţă socială – informaţii şi sprijin pentru a beneficia şi de alte servicii sociale, în funcţie de nevoile specifice ale fiecărei familii;

-sprijin în integrarea în muncă a părinţilor sau reprezentanţilor legali, în limita posibilităţilor existente, prin îndrumarea acestora către serviciul public specializat în medierea muncii;

– îngrijire pe timpul zilei – existenţa unui program zilnic organizat, elaborat în funcţie de nevoile şi particularităţile fiecărui copil în parte, între orele 07.00-19.00;

– acordarea mesei – în funcţie de numărul de ore petrecute în centru se asigură hrană zilnic, fiind asigurate: micul dejun, masa de prânz şi două gustări;

– asistenţă medicală primară ambulatorie;

– activităţi educaţionale – pentru copiii de vârstă preşcolară şi şcolară;

– activităţi de recreere şi socializare;

– activităţi de dezvoltare a deprinderilor de viaţă independentă;

– consiliere psihologică – oferită copiilor la nivel individual şi de grup;

– orientare şcolară şi profesională;

– consiliere psihologică /socială și sprijin pentru părinţi/ reprezentanți legali .

Beneficiari

– Beneficiarii Centrului de Zi „Ursuleţul de Pluş” sunt copiii cu vârsta cuprinsă între 3-7 ani, care frecventează o unitate de învățământ de masă (grădiniță/școală), a căror familii traversează o perioadă critică, deoarece nu dispun de resurse financiare şi materiale (părinţii nu şi-au finalizat studiile, nu au o pregătire profesională, nu au loc de muncă sau nu au o locuinţă stabilă).

-Copii care provin din familii defavorizate/dezorganizate care se află în risc de abandon școlar/familial.

Listă acte necesare

Persoanele interesate se pot adresa D.G.A.S.P.C. Sector 2 printr-o cerere scrisă, depusă la Serviciul Registratură, în strada Dimitrie Racoviță, Nr. 22, Bucuresti, Sector 2.

Responsabilul de caz din cadrul S.P.S.C.F. întocmeşte dosarul personal al beneficiarului necesar admiterii în cadrul centrului de zi, iar acesta conţine următoarele documente:

– cerere de admitere, semnată de unul dintre părinţi/reprezentant legal;

– acte de identitate ale copilului şi familiei;

– declaraţie privind acordul pentru prelucrarea datelor cu caracter personal;

– acte doveditoare care să prezinte necesitatea includerii în programul social;

– analize medicale de includere în colectivitate;

– raportul de evaluare iniţială a cazului;

– referat de specialitate privind situaţia beneficiarului;

– dispoziţia de includere;

– contractul de asistenţă socială;

– dispoziţia de aprobare a planului de servicii sociale;

– planul de servicii sociale aprobat în baza dispoziţiei şi semnat de Directorul General al instituției;

– referat de specialitate desemnare responsabil de caz/echipă multidisciplinară.

Legislația de referință

 • Legea nr. 272/2004 privind protecţia şi promovare drepturilor copilului, republicată cu modificările şi completările ulterioare;
 • Legea nr.191 din 28 iunie 2022 pentru modificarea și completarea Legii nr. 272/2004privind protecția și promovarea drepturilor copilului;
 • Legea asistenţei sociale nr. 292/2011, cu modificările şi completările ulterioare;
 • Legea nr. 197/2012 privind asigurarea calităţii în domeniul serviciilor sociale republicată, cu modificările şi completările ulterioare;
 • Legea nr. 213/2004 privind exercitarea profesiei de psiholog cu drept de liberă practică, înfiinţarea, organizarea şi funcţionarea Colegiului Psihologilor din România;
 • Legea nr. 487/2002 privind sanătatea mintală şi protecţia persoanelor cu tulburări psihice, republicată, cu modificările şi completările ulterioare;
 • Standardul SR EN ISO 9000: 2015 “Sisteme de management al calităţii.Principii fundamentale şi vocabular”;
 • G. nr. 118/2014 pentru aprobarea normelor metodologice de aplicare a prevederilor Legii nr. 197/2012 privind asigurarea calităţii în domeniul serviciilor sociale;
 • G. nr. 867/2015 pentru aprobarea Nomenclatorului serviciilor sociale, precum şi a regulamentelor-cadru de organizare şi funcţionare a serviciilor sociale;
 • Standardul SR EN ISO 9001: 2015 ”Sistemele de management al calităţii.Cerinţe”
 • G. nr. 119/1999 republicată, privind controlul intern/managerial şi controlul financiar preventiv;
 • Ordinul nr. 27/2019 privind aprobarea standardelor minime de calitate pentru serviciile sociale de zi destinate copiilor;
 • Ordinul Secretariatului General al Guvernului nr. 600/2018 pentru aprobarea Codului controlului
 • Intern managerial al entităţilor publice, cu modificările şi completările ulterioare;
 • C.L. Sector 2 nr. 174/2023 privind aprobarea Organigramei, Statului de funcţii, Regulamentului de Organizare şi Funcţionare a D.G.A.S.P.C. sector 2 şi a Regulamentelor de Organizare şi Funcţionare ale Serviciilor Sociale din cadrul D.G.A.S.P.C. sector 2;
 • C.L. Sector 2 nr.167/2016 privind aprobarea metodologiei de identificare a persoanelor şi familiilor marginalizate social şi a persoanelor şi familiilor cu risc de marginalizare social;
 • Regulamentul de Ordine Interioară al D.G.A.S.P.C. sector 2;
 • Regulamentul nr. 679/2016 privind protecţia persoanelor fizice în ceea ce priveşte prelucrarea datelor cu caracter personal şi privind libera circulaţie a acestor date;
 • Manualul calităţii – D.G.A.S.P.C. sector 2.

Program de funcţionare:

L-V – 07:00-19:00

Descrierea pe scurt a obiectului de activitate:

Centrul de Zi ”Floare de Câmp” este un serviciu pentru protecţia copilului a cărui misiune este de a preveni abandonul şi instituţionalizarea copiilor, prin asigurarea pe timpul zilei, a unor activităţi de îngrijire, educaţie, recreere-socializare, consiliere, dezvoltare a deprinderilor de viaţǎ independentă, orientare școlară și profesională pentru copii, cât şi a unor activităţi de sprijin, consiliere, educare etc. pentru părinţi sau reprezentanţii legali, precum și pentru alte persoane care au în îngrijire copii. Centrul are o capacitate totală de 20 de locuri.

Atribuții

Prevenirea instituţionalizării copilului prin acordare de asistenţă multidisciplinară familiilor, cu scopul de a reduce numărul de copii insitutionalizaţi.

Servicii

Serviciile acordate de  Centrul de Zi ”Floare de Câmp” sunt următoarele:

-asistenţă socială – informaţii şi sprijin pentru a beneficia şi de alte servicii sociale, în funcţie de nevoile specifice ale fiecărei familii;

-sprijin în integrarea în muncă a părinţilor sau reprezentanţilor legali, în limita posibilităţilor existente, prin îndrumarea acestora către serviciul public specializat în medierea muncii;

– îngrijire pe timpul zilei – existenţa unui program zilnic organizat, elaborat în funcţie de nevoile şi particularităţile fiecărui copil în parte, între orele 07.00-19.00;

– acordarea mesei – în funcţie de numărul de ore petrecute în centru se asigură hrană zilnic, fiind asigurate: micul dejun, masa de prânz şi două gustări;

– asistenţă medicală primară;

– activităţi educaţionale – pentru copiii de vârstă şcolară;

– activităţi de recreere şi socializare;

– activităţi de dezvoltare a deprinderilor de viaţă independentă;

– consiliere psihologică – oferită copiilor la nivel individual şi de grup;

– orientare şcolară şi profesională;

– consiliere psihologică /socială  și sprijin pentru părinţi/ reprezentanți legali.

Beneficiari

– Beneficiarii Centrului de Zi ”Floare de Câmp” sunt copii cu vârsta cuprinsă între 7 – 16 ani, care frecventează o unitate de învățământ de masă, a căror familii  traversează o perioadă critică, deoarece nu dispun de resurse financiare şi materiale (părinţii nu şi-au finalizat studiile, nu au o pregătire profesională, nu au loc de muncă sau nu au o locuinţă stabilă).

– Copii care provin din familii defavorizate/dezorganizate care se află în risc de abandon școlar/familial

Listă acte necesare

Persoanele interesate se pot adresa D.G.A.S.P.C. Sector 2 printr-o cerere scrisă, depusă la Serviciul Registratură, în strada Dimitrie Racoviță, Nr. 22, Bucuresti, Sector 2.

Responsabilul de caz din cadrul S.P.S.C.F. întocmeşte dosarul personal al beneficiarului necesar admiterii în cadrul centrului de zi, iar acesta conţine următoarele documente:

– cerere de admitere, semnată de unul dintre părinţi/reprezentant legal;

– acte de identitate ale copilului şi familiei;

– declaraţie privind acordul pentru prelucrarea datelor cu caracter personal;

– acte doveditoare care să prezinte necesitatea includerii în programul social;

– analize medicale de includere în colectivitate;

– raportul de evaluare iniţială a cazului;

– referat de specialitate privind situaţia beneficiarului;

– dispoziţia de includere;

– contractul de asistenţă socială;

– dispoziţia de aprobare a planului de servicii sociale;

– planul de servicii sociale aprobat în baza dispoziţiei şi semnat de Directorul General al instituției;

– referat de specialitate desemnare responsabil de caz/echipă multidisciplinară.

Legislația de referință

 • Legea nr. 272/2004 privind protecţia şi promovare drepturilor copilului, republicată cu modificările şi completările ulterioare;
 • Legea nr.191 din 28 iunie 2022 pentru modificarea și completarea Legii nr. 272/2004privind protecția și promovarea drepturilor copilului;
 • Legea asistenţei sociale nr. 292/2011, cu modificările şi completările ulterioare;
 • Legea nr. 197/2012 privind asigurarea calităţii în domeniul serviciilor sociale republicată, cu modificările şi completările ulterioare;
 • Legea nr. 213/2004 privind exercitarea profesiei de psiholog cu drept de liberă practică, înfiinţarea, organizarea şi funcţionarea Colegiului Psihologilor din România;
 • Legea nr. 487/2002 privind sanătatea mintală şi protecţia persoanelor cu tulburări psihice, republicată, cu modificările şi completările ulterioare;
 • Standardul SR EN ISO 9000: 2015 “Sisteme de management al calităţii.Principii fundamentale şi vocabular”;
 • G. nr. 118/2014 pentru aprobarea normelor metodologice de aplicare a prevederilor Legii nr. 197/2012 privind asigurarea calităţii în domeniul serviciilor sociale;
 • G. nr. 867/2015 pentru aprobarea Nomenclatorului serviciilor sociale, precum şi a regulamentelor-cadru de organizare şi funcţionare a serviciilor sociale;
 • Standardul SR EN ISO 9001: 2015 ”Sistemele de management al calităţii.Cerinţe”
 • G. nr. 119/1999 republicată, privind controlul intern/managerial şi controlul financiar preventiv;
 • Ordinul nr. 27/2019 privind aprobarea standardelor minime de calitate pentru serviciile sociale de zi destinate copiilor;
 • Ordinul Secretariatului General al Guvernului nr. 600/2018 pentru aprobarea Codului controlului
 • Intern managerial al entităţilor publice, cu modificările şi completările ulterioare;
 • C.L. Sector 2 nr. 174/2023 privind aprobarea Organigramei, Statului de funcţii, Regulamentului de Organizare şi Funcţionare a D.G.A.S.P.C. sector 2 şi a Regulamentelor de Organizare şi Funcţionare ale Serviciilor Sociale din cadrul D.G.A.S.P.C. sector 2;
 • C.L. Sector 2 nr.167/2016 privind aprobarea metodologiei de identificare a persoanelor şi familiilor marginalizate social şi a persoanelor şi familiilor cu risc de marginalizare social;
 • Regulamentul de Ordine Interioară al D.G.A.S.P.C. sector 2;
 • Regulamentul nr. 679/2016 privind protecţia persoanelor fizice în ceea ce priveşte prelucrarea datelor cu caracter personal şi privind libera circulaţie a acestor date;
 • Manualul calităţii – D.G.A.S.P.C. sector 2.

Program de funcţionare:

L-V – 09:00-17:00

Descrierea pe scurt a obiectului de activitate:

Centrul de Consiliere „Floare de Colţ” este un serviciu social a cărui misiune este de a acorda  asistenţă şi sprijin  beneficiarilor  pentru  a putea face faţă dificultăţilor psihosociale care afectează relaţiile familiale, pentru dezvoltarea competenţelor parentale în vederea prevenirii separării copilului de familia sa şi sprijină copiii atunci cand apar probleme în dezvoltarea acestora.

Atribuții

În cadrul Centrului de Consiliere „Floare de Colţ” se desfășoară activități de consiliere a familiilor care traversează o perioadă de criză şi care au nevoie de protecţie socială, în scopul:

 • prevenirii situaţiilor ce pun în pericol securitatea şi dezvoltarea copilului;
 • prevenirii abandonului, respectiv al instituţionalizării.

 Servicii

  • Consiliere-acordarea de suport psihologic, psihosocial, psihopedagogic părinților și copiilor;
  • Educaţie parentalădesfășurarea unor programe de educaţie parentală pentru dezvoltarea şi consolidarea abilităţilor şi competenţelor parentale;
   • Informarea și orientarea beneficiarilor

   Beneficiarii sunt informați despre resursele comunitare şi drepturile prevăzute de legislaţie, reţeaua serviciilor sociale, importanţa mediului familial în dezvoltarea copilului etc. și sunt orientați, după caz, și către alte servicii specializate cu responsabilităţi în oferirea de servicii sau prestaţii necesare acoperirii nevoilor cu care se confruntă aceștia.

  • Sensibilizarea opiniei publice cu privire la prevenirea situaţiilor ce pun în pericol securitatea şi dezvoltarea copiilor.

Beneficiari

 • Familii aflate în situații de criză, cu dificultăți de relaționare intrafamiliale;
 • Copii care au probleme de dezvoltare şi/sau dificultăţi de integrare în familie, şcoală sau în colectivitatea în care trăiesc;
 • Copii care beneficiază de o măsură de protecţie specială în cadrul serviciilor/centrelor din subordinea D.G.A.S.P.C. Sector 2;
 • Familiile ai căror copii beneficiază de serviciile centrelor de zi „Ursuleţul de Pluş” şi „Floare de Câmp”, incluse în cadrul Centrului de Servicii de Asistenţă şi Sprijin pentru Prevenirea Situaţiilor ce Pun în Pericol Securitatea şi Dezvoltarea Copilului „Casa din Tei”;

Listă acte necesare

Persoanele interesate se pot adresa D.G.A.S.P.C. Sector 2 printr-o cerere scrisă, depusă la Serviciul Registratură, în strada Dimitrie Racoviță, Nr. 22, Bucuresti, Sector 2.

Admiterea în cadrul Centrului de Consiliere „Floare de Colţ” se face în baza unui dosar întocmit de către responsabilul de caz/ specialistul din cadrul unui serviciu de la nivelul Direcției Protecția Copilului şi cuprinde următoarele documente:

 1. cererea părintelui/reprezentantului legal de solicitare a includerii în programul de consiliere;
 2. copiile actelor de identitate ale părinţilor/reprezentantului legal/ şi ale copilului;
 3. adeverinţă de salariat părinte/reprezentant legal;
 4. raportul de evaluare iniţială a cazului;
 5. referat al responabilului de caz de transmitere a cazului la C.C.F.C. (pentru copiii care au o măsura de protecţie specială);
 6. fişa de semnalare a riscului de separare a copilului de familie (pentru cazurile referite din comunitate);
 7. alte acte doveditoare pentru completarea dosarului.

Legislația de referință

 • Legea nr. 272/2004 privind protecţia şi promovare drepturilor copilului, republicată cu modificările şi completările ulterioare;
 • Legea asistenţei sociale nr. 292/2011, cu modificările şi completările ulterioare;
 • Legea nr. 197/2012 privind asigurarea calităţii în domeniul serviciilor sociale republicată, cu modificările şi completările ulterioare;
 • Legea nr. 213/2004 privind exercitarea profesiei de psiholog cu drept de liberă practică, înfiinţarea, organizarea şi funcţionarea Colegiului Psihologilor din România;
 • Legea nr. 487/2002 privind sanătatea mintală şi protecţia persoanelor cu tulburări psihice, republicată, cu modificările şi completările ulterioare;
 • G. nr. 118/2014 pentru aprobarea normelor metodologice de aplicare a prevederilor Legii nr. 197/2012 privind asigurarea calităţii în domeniul serviciilor sociale;
 • G. nr. 867/2015 pentru aprobarea Nomenclatorului serviciilor sociale, precum şi a regulamentelor-cadru de organizare şi funcţionare a serviciilor sociale;
 • Standardul SR EN ISO 9001: 2015 ”Sistemele de management al calităţii. Cerinţe”;
 • G. nr. 119/1999 republicată, privind controlul intern/managerial şi controlul financiar preventiv;
 • Ordinul nr. 27/2019 privind aprobarea standardelor minime de calitate pentru serviciile sociale de zi destinate copiilor;
 • Ordinul Secretariatului General al Guvernului nr. 600/2018 pentru aprobarea Codului controlului intern/ managerial al entităților publice, cu modificările şi completările ulterioare;
 • Ordinul Secretariatului General al Guvernului nr. 201/2016 pentru aprobarea Normelor metodologice priviond coordonarea, îndrumarea metodologică şi supravegherea stadiului implementării şi dezvoltării sistemului de control intern managerial la entităţile publice;
 • C.L.Sector 2 nr. 174/2023 privind aprobarea Organigramei, Statului de funcţii, Regulamentului de Organizare şi Funcţionare a Direcţiei Generale de Asistenţă Socială şi Protecţia Copilului Sector 2 şi a Regulamentelor de Organizare şi Funcţionare ale Serviciilor Sociale din cadrul Direcţiei Generale de Asistenţă Socială şi Protecţia Copilului Sector 2;
 • Regulamentul de Ordine Interioară al D.G.A.S.P.C. Sector 2;
 • Regulamentul (UE) 2016/679 privind protecţia persoanelor fizice în ceea ce priveşte prelucrarea datelor cu caracter personal şi privind libera circulaţie a acestor date şi de abrogare a Directivei 95/46/CE (Regulamentul general privind protecţia datelor) cu modificările şi completările ulterioare;
 • Manualul calităţii-D.G.A.S.P.C. sector 2.

Program de funcţionare:

permanent (24/24, L-D)

Descrierea pe scurt a obiectului de activitate

Centrul Maternal „Maria” este un serviciu de protecție a cuplului mamă-copil, de tip rezidențial ce are rolul de a consolida relațiile mamă-copil, prevenind astfel separarea copilului de familie. Centrul Maternal „Maria”  are o capacitate totală de 9 cupluri mamă copil (9 mame și 9 copii).

 • Atribuții

Prevenirea institutionalizarii copilului prin acordare de asistență multidisciplinară familiilor, cu scopul de a reduce numărul de copii insitutionalizați.

Centrul Maternal „Maria” este un serviciu de protecţie a cuplului mamǎ-copil, de tip rezidenţial ce are rolul de a consolida relaţiile mamǎ-copil, prevenind astfel separarea copilului de familie.

Servicii

Serviciile de care pot beneficia cuplurile mamă copil pot fi (în funcție de nevoile identificate):

A.Servicii de găzduire:

Centrul maternal asigură un mediu de viaţă sigur şi confortabil, precum şi accesul beneficiarilor, personalului şi vizitatorilor în toate spaţiile proprii interioare şi exterioare.

B.Asigurarea hranei

În centrul maternal se asigură beneficiarilor o alimentaţie corespunzătoare din punct de vedere cantitativ şi calitativ, care răspunde nevoilor nutriţionale ale adultului (femeie adultă, gravidă, lăuză) şi

ale copilului (nou-născut, sugar, copil cu vârsta cuprinsă între 0 – 3 ani şi, după caz, alte grupe de vârstă) ţinând cont de preferinţele acestora.

C.Menținerea stării de sănătate

Centrul elaborează, în primele 10 zile lucrătoare de la admitere, un Plan de intervenţie pentru sănătatea rezidentei si al copilului acesteia. Planul conţine informaţii privind cabinetul medicului de familie la care este/va fi înscris beneficiarul/copilul, planificarea evaluării stării de sănătate a beneficiarului/copilului, periodicitatea evaluărilor, precum şi fişa medicală a beneficiarului/copilului.

D.Servicii de educație și consiliere

Pe parcursul găzduirii sale în centrul maternal, mama primește servicii de suport (educație și consiliere), pentru asumarea rolului matern și dezvoltarea competentelor necesare pentru creșterea și dezvoltarea copilului, precum și a celor sociale.

 • Activități de consiliere psihologică
 • Activități de intervenție socială
 • Activități de intervenție educativă
 • Activități de dezvoltare a deprinderilor de viață independentă
 • Servicii de integrare socială și profesională

Beneficiari

Beneficiarii centrului rezidențial maternal pot fi mame cu copii aflați în risc de separare de familie și femei gravide aflate în situații de dificultate:

 1. mame singure cu copii/gravide care temporar nu au locuință și/sau care se confruntă cu mari probleme financiare, profesionale și relaționale:

– mame cu copii/gravide provenind din familii marginalizate sau dezorganizate incapabile să le ofere nici un fel de suport;

– mame cu copii/gravide victime ale violenței domestice.

 1. b) cuplu mamă-copil inclus într-un program de restabilire a legăturii familiale, după ce copilul a avut o măsură de protecție specială.
 2. c) mame minore cu copii/gravide minore aflate în sistemul de protecție specială a copilului.

Listă acte necesare

Persoanele interesate se pot adresa D.G.A.S.P.C. Sector 2 printr-o cerere scrisă, depusă la Serviciul Registratură, în strada Dimitrie Racoviță, Nr. 22, Bucuresti, Sector 2.

Admiterea în cadrul centrului maternal se realizează în baza unui dosar întocmit de către managerul de caz din cadrul SATR, care cuprinde următoarele:

 1. cererea beneficiarului;
 2. informare cu privire la prelucrarea datelor cu carcter personal/declarație privind acordul pentru preluare datelor cu caracter personal;
 3. dispoziția conducătorului furnizorului de servicii privind admiterea beneficiarului în centru;
 4. după caz, hotărârea comisiei pentru protecția copilului sau a instanței de judecată privind instituirea/încetarea măsurii de protecție, în copie;
 5. certificatul de naștere al beneficiarului și cartea de identitate a acestuia, în copie;
 6. certificatul/certificatele de naștere al copilului/ale copiilor, în copie;
 7. certificat de handicap (dacă este cazul)
 8. după caz, acte de stare civilă ale beneficiarilor, în copie;
 9. contractul de furnizare servicii încheiat între furnizorul de servicii sociale și beneficiar;
 10. documentul privind evaluarea inițială, în baza cărei s-a recomandat admiterea beneficiarului în centru;
 11. aviz de intrare în colectivitate cuplu mamă-copil + analize medicale de includere;
 12. acte școlarizare mamă, copil;
 13. dispoziție + plan de servicii;
 14. P.I.P pentru mamele minore;
 15. Notă desemnare manager de caz;
 16. Regulamentul intern.

 

Legislația de referință

 • Legea asistenţei sociale nr. 292/2011, cu modificările şi completările ulterioare;
 • Legea nr. 272/2004 privind protecţia şi promovare drepturilor copilului, republicată cu modificările şi completările ulterioare cu Legea 191/2022;
 • HCL nr. 143/20.05.2022 pentru modificarea si completarea  129 din Legea nr. 272/ 2004 privind protecţia şi promovare drepturilor copilului și pentru stabilirea unor măsuri de protecție specială privind stabilirea cuantumului alocației de hrană pentru copii/ persoane adulte, beneficiari ai serviciilor sociale în cadrul DGASPC Sector 2, în valoare de 22,00 lei/zi;
 • Hotărârea 144/05.04.2023 pentru majorarea cuantumului alocației de hrană pentru copii și persoane adulte beneficiari de servicii sociale de tip rezidențial în cadrul DGAPC Sector 2, în valoare de 4 lei/zi;
 • Legea nr. 213/2004 privind exercitarea profesiei de psiholog cu drept de liberă practică, înfiinţarea, organizarea şi funcţionarea Colegiului Psihologilor din România;
 • Legea nr. 487/2002 privind sanătatea mintală şi protecţia persoanelor cu tulburări psihice, republicată, cu modificările şi completările ulterioare;
 • Legea nr. 197/2012 privind asigurarea calităţii în domeniul serviciilor sociale republicată, cu modificările şi completările ulterioare;
 • Standardul SR EN ISO 9000: 2015 “Sisteme de management al calităţii.Principii fundamentale şi vocabular”;
 • Standardul SR EN ISO 9001: 2015 ”Sistemele de management al calităţii.Cerinţe” ;
 • Ordonanţa Guvernului nr. 119/1999 republicată, privind controlul intern/managerial şi controlul financiar preventiv;
 • G. nr. 118/2014 pentru aprobarea normelor metodologice de aplicare a prevederilor Legii nr. 197/2012 privind asigurarea calităţii în domeniul serviciilor sociale;
 • G. nr. 867/2015 pentru aprobarea Nomenclatorului serviciilor sociale, precum şi a regulamentelor-cadru de organizare şi funcţionare a serviciilor sociale;
 • G. Nr. 838/2022 privind stabilirea cuantumului limitelor minime de cheltuieli aferente drepturilor la îmbrăcăminte, încălțăminte, materiale igienico-sanitare, rechizite/manuale, jucării, transport, materiale cultural-sportive, precum și sumele de bani pentru nevoi personale pentru copiii și tinerii pentru care s-a stabilit o măsură de protecție specială într-un serviciu public de tip rezidențial precum și pentru mmele protejate în centrele maternale;
 • C.L. Nr. 167/2016 privind aprobarea Metodologiei de identificare a persoanelor și familiilor marginalizate social și a persoanelor și familiilor cu risc de marginalizare socială;
 • C.L. Nr. 295/2021 pentru aprobarea Normelor Metodologice de aplicare unitaă a dispozițiilor OUG Nr. 97/2005 privind evidența, domiciliul, reședința și actele de identitate ale cetățenilor români precum și pentru stabilirea formei și conținutul actelor de identitate ale dovezii de reședință și ale cărții de imobil;
 • Ordinul nr. 81/2019 privind aprobarea standardelor minime de calitate pentru serviciile sociale organizate ca centre maternale;
 • Ordinul Secretariatului General al Guvernului nr. 600/2018 pentru aprobarea Codului controlului intern managerial al entităţilor publice, cu modificările şi completările ulterioare înlocuit cu Ordinul nr. 1054/2019 pentru aprobarea Normelor metodologice privind coordonarea și supravegherea prin misiuni de îndrumare metodologică a stadiului implementării și dezvoltării sistemului de control intern managerial la entitățile publice;
 • C.L Sector 2 nr.174/2023 privind aprobarea Organigramei, Statului de Funcții, Regulamentului de Organizare și Funcționare ale Direcției Generale de Asistență Socialăși Protecția Copilului Sector 2 și a Regulamentelor de Organizare și Funcționare ale Serviciilor Sociale din cadrul Direcției Generale de Asistență Socialăși Protecția Copilului Sector 2;
 • Regulamentul de Ordine Interioară al Direcţiei Generale de Asistenţă Socială şi Protecţia Copilului sector 2;
 • Manualul calităţii-D.G.A.S.P.C. sector 2.

Șef Centru: Constantina TOADER

Adresă:  Strada Gheorghe Șerban nr. 7A, Sector 2, București
Telefon: 021.242.48.57
Telefon: 0786.273.118
Fax: 031.410.08.94

Adresa de email sef serviciu: constantina.toader@social2.ro
Adresa de email serviciu: casadintei@social2.ro
Mijloace de transport:  Tramvai – 16, 36; Autobuz – 182, 282.

Adresa:Str. Gheorghe Serban nr.7A, Sector 2, Bucureşti

Ultima actualizare in 22 noiembrie 2023

Page Reader Press Enter to Read Page Content Out Loud Press Enter to Pause or Restart Reading Page Content Out Loud Press Enter to Stop Reading Page Content Out Loud Screen Reader Support
administrare site, administrare website, intretinere site, administrare site web