INDEMNIZAŢIE LUNARĂ PENTRU CREŞTEREA COPILULUI

Indemnizaţia lunară pentru creşterea copilului se acordă în conformitate cu prevederile OUG nr. 111/2010 privind concediul şi indemnizaţia lunară pentru creşterea copiilor, cu modificările și completările ulterioare şi ale NORMELOR METODOLOGICE de aplicare a prevederilor O.U.G. 111/2010 privind concediul şi indemnizaţia lunară pentru creşterea copiilor, cu modificările și completările ulterioare.

BENEFICIARI:

 • Oricare dintre părinţii fireşti ai copilului;
 • Persoana care a adoptat copilul;
 • Persoana căreia i s-a încredinţat copilul în vederea adopţiei;
 • Persoana care are copilul în plasament ori în plasament în regim de urgenţă;
 • Asistentul maternal profesionist, numai pentru copiii săi naturali ori adoptați;
 • Persoana care a fost numită tutore al copilului.

Beneficiarii trebuie să fi realizat venituri din salarii și asimilate salariilor, venituri din activităţi independente, venituri din activităţi agricole, silvicultură și piscicultură, supuse impozitului pe venit, sau să îndeplinească una sau mai multe din condiţiile enumerate mai jos, pentru perioada de 12 luni în ultimii 2 ani anteriori naşterii copilului sau, după caz, pentru perioada de 12 luni în ultimii 2 ani anteriori datei în care s-a aprobat adopţia, a fost făcută încredinţarea ori s-a instituit plasamentul sau tutela:

 • au fost trimişi în misiune permanentă în străinătate
 • au beneficiat de indemnizaţia lunară prevăzută la art. XI şi XV din Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 30/2020 pentru modificarea şi completarea unor acte normative, precum şi pentru stabilirea unor măsuri în domeniul protecţiei sociale în contextul situaţiei epidemiologice determinate de răspândirea coronavirusului SARS-CoV-2
 • şi-a însoţit soţul/soţia trimis/trimisă în misiune permanentă în străinătate;
 • a beneficiat de indemnizaţie de şomaj, stabilită conform legii, sau a realizat perioade de stagiu de cotizare în sistemul public de pensii, în condiţiile prevăzute de actele normative cu caracter special care reglementează concedierile colective;
 • s-a aflat în evidenţa agenţiilor judeţene pentru ocuparea forţei de muncă, respectiv a municipiului bucureşti, în vederea acordării indemnizaţiei de şomaj;
 • a beneficiat de concedii şi de indemnizaţii de asigurări sociale de sănatate prevăzute de O.U.G. nr. 158/2005 privind concediile şi indemnizaţiile de asigurări sociale de sănătate;
 • a beneficiat de concedii medicale şi de indemnizaţii pentru prevenirea îmbolnăvirilor şi recuperarea capacităţii de muncă, exclusiv pentru situaţiile rezultate ca urmare a unor accidente de munca sau boli profesionale, în baza Legii nr. 346/2002 privind asigurarea pentru accidente de muncă şi boli profesionale, republicată;
 • a beneficiat de pensie de invaliditate, în condiţiile legii;
 • se află în perioada de întrerupere temporară a activităţii, din iniţiativa angajatorului, fără încetarea raportului de muncă, pentru motive economice, tehnologice, structurale sau similare, potrivit legii;
 • a beneficiat de concediu şi indemnizaţie lunară pentru creşterea copilului;
 • a beneficiat de concediu fără plata pentru creşterea copilului;
 • se află în perioada de 3 luni de la încetarea unui contract de muncă pe durată determinată şi începerea unui alt contract de muncă pe durată determinată, aşa cum este aceasta definită de Legea nr. 53/2003 – codul muncii, cu modificările şi completările ulterioare;
 • are calitatea de doctorand, în condiţiile prevăzute de legea educaţiei naţionale nr. 1/2011, cu modificările şi completările ulterioare;
 • a efectuat sau efectuează serviciul militar pe bază de voluntariat, au fost concentraţi, mobilizaţi sau în prizonierat;
 • frecventează, fără întrerupere, cursurile de zi ale învăţământului preuniversitar, inclusiv în cadrul programului „a doua şansă”, sau, după caz, universitar la nivelul studiilor universitare de licenţă ori de master, precum şi ale învăţământului postuniversitar la nivel de masterat, organizate potrivit legii, în ţară sau în străinătate, într-un domeniu recunoscut de ministerul educaţiei naționale si cercetării științifice, cu excepţia situaţiei de întrerupere a cursurilor din motive medicale;
 • se află în perioada cuprinsă între încheierea unei forme de învăţământ preuniversitar şi începerea, în acelaşi an calendaristic, a unei alte forme de învăţământ preuniversitar, cursuri de zi, organizate potrivit legii, frecventate fără întrerupere;
 • se află în perioada cuprinsă între absolvirea cursurilor de zi ale învăţământului preuniversitar, organizat potrivit legii, şi începerea învăţământului universitar, cursuri de zi, în acelaşi an calendaristic;
 • se află în perioada cuprinsă între încheierea unei forme de învăţământ universitar, cursuri de zi, cu sau fără examen de licenţă sau de diplomă, şi începerea, în acelaşi an calendaristic, a unei alte forme de învăţământ universitar, cursuri de zi, organizate potrivit legii, frecventate fără întrerupere;
 • se află în perioada cuprinsă între încheierea unei forme de învăţământ universitar, la nivelul studiilor universitare de licenţă sau de master, precum şi ale învăţământului postuniversitar la nivel de masterat, cursuri de zi, şi începerea, în acelaşi an calendaristic, a unei alte forme de învăţământ universitar la nivelul studiilor universitare de licenţă sau de master, cursuri de zi, organizate potrivit legii, frecventate fără întrerupere;
 • se află în perioada cuprinsă între încheierea unei forme de învăţământ postuniversitar, cursuri de zi, şi începerea, în acelaşi an calendaristic, a unei alte forme de învăţământ postuniversitar, cursuri de zi, organizate potrivit legii, frecventate fără întrerupere;
 • se află în perioada de 60 de zile de la finalizarea cursurilor învăţământului obligatoriu sau, după caz, de la absolvirea cursurilor de zi ale învăţământului preuniversitar, universitar la nivelul studiilor universitare de licenţă sau de master şi postuniversitar la nivel de masterat, organizate potrivit legii, cu sau fără examen de absolvire, în vederea angajării ori, după caz, trecerii în şomaj, calculate începând cu data de 1 a lunii următoare finalizării studiilor;
 • a beneficiat de concediu fără plată pentru a participa la cursuri de formare şi perfecţionare profesională din iniţiativa angajatorului sau la care acesta şi-a dat acordul, organizate în condiţiile legii;
 • se află în perioada cuprinsă între absolvirea cursurilor de zi ale învăţământului medical superior, organizat potrivit legii, cu examen de licenţă organizat în prima sesiune, şi începerea primului rezidenţiat după absolvire.

Prin venituri profesionale impozabile, conform Codului Fiscal, se înţelege:

Venituri din salarii

Sunt considerate venituri din salarii toate veniturile în bani şi/sau în natură obţinute de o persoană fizică ce desfăşoară o activitate în baza unui contract individual de muncă sau a unui statut special prevăzut de lege, indiferent de perioada la care se referă, de denumirea veniturilor ori de forma sub care ele se acordă, inclusiv indemnizaţiile pentru incapacitate temporară de muncă.
Regulile de impunere proprii veniturilor din salarii se aplică şi următoarelor tipuri de venituri, considerate asimilate salariilor:

 • indemnizaţiile din activităţi desfăşurate ca urmare a unei funcţii de demnitate publică, stabilite potrivit legii;
 • indemnizaţii din activităţi desfăşurate ca urmare a unei funcţii alese în cadrul persoanelor juridice fără scop patrimonial;

 

Venituri din activităţi independente

a) Veniturile din activităţi independente cuprind veniturile comerciale, veniturile din profesii libere şi veniturile din drepturi de proprietate intelectuală, realizate în mod individual şi/sau într-o formă de asociere, inclusiv din activităţi adiacente.
b) Sunt considerate venituri comerciale veniturile din fapte de comerţ ale contribuabililor, din prestări de servicii, precum şi din practicarea unei meserii.
c) Constituie venituri din profesii libere veniturile obţinute din exercitarea profesiilor medicale, de avocat, notar, auditor financiar, consultant fiscal, expert contabil, contabil autorizat, consultant de plasament în valori mobiliare, arhitect sau a altor profesii reglementate, desfăşurate în mod independent, în condiţiile legii.
d) Veniturile din valorificarea sub orice formă a drepturilor de proprietate intelectuală provenite din brevete de invenţie, desene şi modele, mostre, mărci de fabrică şi de comerţ, procedee tehnice, know-how, din drepturi de autor şi drepturi conexe dreptului de autor şi altele asemenea.

Venituri din activităţi agricole, silvicultură, piscicultură

Veniturile din activităţi agricole, silvicultură, piscicultură sunt venituri din următoarele activităţi:
a) cultivarea şi valorificarea florilor, legumelor şi zarzavaturilor, în sere şi solarii special destinate acestor scopuri şi/sau în sistem irigat;
b) cultivarea şi valorificarea arbuştilor, plantelor decorative şi ciupercilor;
c) exploatarea pepinierelor viticole şi pomicole şi altele asemenea;
d) valorificarea produselor agricole obţinute după recoltare, în stare naturală, de pe terenurile agricole proprietate privată sau luate în arendă, către unităţi specializate pentru colectare, unităţi de procesare industrială sau către alte unităţi, pentru utilizare ca atare, începând cu data de 1 ianuarie 2008;
e) studiul pădurilor și plantațiilor de arbori;
f) creșterea, reproducerea și îmbunătățirea calitativă și cantitativă a populațiilor piscicole în apele naturale și în cele amenajate;
g) selecția, furajarea, fluctuația populațiilor piscicole, exploatarea și reglementarea pescuitului, paza, importul de icre embrionate, lapți conservați sau pești.

IMPORTANT:

Dacă pe perioada celor 12 luni anterior nașterii copilului solicitantul a beneficiat de bonuri de masă, precum și de alte bonusuri oferite de angajator, etc. (pentru care nu se plătesc asigurări sociale), va anexa la dosar și o adeverință privind cuantumul acestora (în cazul în care sunt cumulate cu veniturile din salarii se va menționa acest lucru);
În situaţia în care drepturile de alocaţie de stat pentru copii se solicită în acelaşi timp cu dreptul de indemnizaţie pentru creşterea copilului, se va utiliza formularul de cerere (tipizat 1).
Plata indemnizaţiei pentru creşterea copilului se suspendă în cazul în care persoana îndreptăţită realizează, în decursul unui an calendaristic, venituri supuse impozitului, prin desfăşurarea efectivă a unei activităţi în perioada de concediu, al căror nivel depăşeşte de cinci ori cuantumul minim al unei indemnizaţii stabilite prin lege, respectiv 748 lei.

ACTE NECESARE în vederea depunerii dosarului pentru indemnizaţie creştere copil în cazul veniturilor salariale :

Opis (original) (se completează doar la momentul depunerii dosarului la registratura instituției);
Cerere tip (tipizat 1) pentru acordarea indemnizaţiei de creştere a copilului semnată de ambii părinţi (original);
Actul de identitate al solicitantului (copie);
Actul de identitate al celuilalt părinte (copie);
Certificatul de naștere al copilului pentru care se solicită dreptul (copie), hotărâre judecătorească de încredințare în vederea adopției sau de încredințare a adopției, hotărârea judecătorească sau hotărârea comisiei pentru protecția copilului pentru măsura plasamentului în regim de urgență (copie), după caz;
Certificatele de naştere ale celorlalți copii aflaţi în întreţinere (copie);
Certificatul de căsătorie (copie) în cazul părinţilor căsătoriţi;
Livretul de familie (copie) – în cazul în care nu există livret de familie se completează o declaraţie;
Adeverință eliberată de angajator (tipizat 2) (original) din care să rezulte că persoana îndreptățită:
a realizat venituri salariale supuse impozitului pe venit, potrivit Codului fiscal, timp de 12 luni, în ultimile 24 luni anterior nașterii copilului;
nivelul lunar al acestora (se va trece separat și valoarea bonurilor de masă);
prima și ultima zi de concediu de maternitate;
data împlinirii celor 42 zile reprezentând concediul de lăuzie;
prima zi de concediu de creștere a copilului.
Pentru plata în cont bancar – dovadă eliberată de bancă care să conţină obligatoriu: numele şi prenumele titularului de cont (contul trebuie să fie pe numele persoanei îndreptăţite, care este titularul de dosar), CNP titular, codul Iban. Contul în lei poate fi deschis la una din băncile din anexă (anexă bănci agreate);
Dovada suspendării activităţii / încetării activităţii (decizie, ordin, dispoziţie, act adiţional), după caz (copie);
Declarația mamei privind concediul de maternitate sau, după caz, adeverinţă eliberată de Casa de Asigurări de Sănătate din care să rezulte dacă a beneficiat sau nu de concediul de maternitate (în cazul în care a beneficiat de concediu de maternitate adeverinţa va conţine perioada concediului de maternitate şi sumele primite pe fiecare lună) (original);
Declaraţie solicitant privind protecţia datelor cu caracter personal (tipizat 4) (original);
Declaraţie celălalt părinte privind protecţia datelor cu caracter personal (tipizat 5) (original).

Pentru toate documentele solicitate în copie trebuie prezentat şi originalul pentru conformitate.

 

Termenul de depunere: 30 zile înainte de intrarea în concediu creştere copil (suspendarea activităţii) sau în cel mult 60 zile de la încetarea concediului de maternitate ori de la data naşterii copilului în situaţia în care nu sunt îndeplinite condiţiile de acordare a concediului de maternitate.

ACTE NECESARE în vederea depunerii dosarului pentru indemnizaţie creştere copil în cazul veniturilor realizate din drepturi de autor şi drepturi conexe dreptului de autor

Opis (original) (se completează doar la momentul depunerii dosarului la registratura instituției);
Cerere tip (tipizat 1) pentru acordarea indemnizaţiei de creştere a copilului semnată de ambii părinţi (original);
Actul de identitate al solicitantului (copie);
Actul de identitate al celuilalt părinte (copie);
Certificatul de naștere al copilului pentru care se solicit dreptul, hotărâre judecătorească de încredințare în vederea adopției sau de încredințare a adopției, hotărârea judecătorească sau hotărârea comisiei pentru protecția copilului pentru măsura plasamentului în regim de urgență (copie);
Certificatele de naştere ale celorlalți copii aflaţi în întreţinere (copie);
Certificatul de căsătorie (copie) în cazul părinţilor căsătoriţi;
Livretul de familie (copie) – în cazul în care nu există livret de familie se completează o declaraţie;
Declaraţia unică şi adeverinţa cu veniturile realizate, eliberată de administraţia financiară (pentru anul anterior naşterii copilului și pentru anul de naștere al copilului);
Adeverinţă care să cuprindă perioada în care au fost realizate veniturile din drepturi de autor şi tabel explicit cu:
Venitul brut pe fiecare lună;
Contribuţiile sociale reţinute (C.A.S., şomaj, etc.);
Impozitul reţinut se menţionează atât procentul reţinut cât şi valoarea acestuia;
Venitul net pe fiecare lună, pentru anul naşterii copilului.
Contractul pe drepturi de autor (copie);
Dovada suspendării activităţii (decizie, act adiţional, etc) (copie);
Declaraţia pe propria răspundere că în anul următor va prezenta A.P.I.S.M.B., în termen de 30 zile de la comunicare, dovada cu privire la veniturile efectiv realizate, eliberată de administraţia financiară;
Declarația mamei privind concediul de maternitate sau, după caz, adeverinţă eliberată de Casa de Asigurări de Sănătate din care să rezulte dacă a beneficiat sau nu de concediul de maternitate (în cazul în care a beneficiat de concediu de maternitate adeverinţa va conţine perioada concediului de maternitate şi sumele primite pe fiecare lună).
Pentru plata în cont bancar – dovadă eliberată de bancă care să conţină obligatoriu: numele şi prenumele titularului de cont (contul trebuie să fie pe numele persoanei îndreptăţite, care este titularul de dosar), CNP titular, codul Iban. Contul în lei poate fi deschis la una din băncile din anexă (anexă bănci agreate);
Declaraţie solicitant privind protecţia datelor cu caracter personal (tipizat 4) (original);
Declaraţie celălalt părinte privind protecţia datelor cu caracter personal (tipizat 5) (original).

Pentru toate documentele solicitate în copie trebuie prezentat şi originalul pentru conformitate.

Termenul de depunere: 30 zile înainte de intrarea în concediu creştere copil (suspendarea activităţii) sau în cel mult 60 zile de la încetarea concediului de maternitate ori de la data naşterii copilului în situaţia în care nu sunt îndeplinite condiţiile de acordare a concediului de maternitate.

ACTE NECESARE în vederea depunerii dosarului pentru indemnizaţie creştere copil în cazul veniturilor obţinute din exercitarea profesiilor medicale, de avocat:

Opis (original) (se completează doar la momentul depunerii dosarului la registratura instituției);
Cerere tip (tipizat 1) pentru acordarea indemnizaţiei de creştere a copilului semnată de ambii părinţi (original);
Actul de identitate al solicitantului (copie);
Actul de identitate al celuilalt părinte (copie);
Certificatul de naștere al copilului pentru care se solicită dreptul, hotărâre judecătorească de încredințare în vederea adopției sau de încredințare a adopției, hotărârea judecătorească sau hotărârea comisiei pentru protecția copilului pentru măsura plasamentului în regim de urgență (copie);
Certificatele de naştere ale celorlalți copii aflaţi în întreţinere (copie);
Certificatul de căsătorie în cazul părinţilor căsătoriţi (copie);
Livretul de familie (copie) – în cazul în care nu există livret de familie se completează o declaraţie;
Declaraţia unică şi adeverinţa cu veniturile realizate, eliberată de administraţia financiară (pentru anul anterior naşterii copilului și pentru anul de naștere al copilului);
Dovada înreruperii activităţii (adeverinţă eliberată de barou / instituţia competentă);
Declaraţia pe propria răspundere că în anul următor va prezenta A.P.I.S.M.B., în termen de 30 zile de la comunicare, dovada cu privire la veniturile efectiv realizate, eliberată de administraţia financiară;
Declarația mamei privind concediul de maternitate sau (după caz) adeverinţă eliberată de Casa de Asigurări de Sănătate din care să rezulte dacă a beneficiat sau nu de concediul de maternitate (în cazul în care a beneficiat de concediu de maternitate adeverinţa va conţine perioada concediului de maternitate şi sumele primite pe fiecare lună).
Pentru plata în cont bancar – dovadă eliberată de bancă care să conţină obligatoriu: numele şi prenumele titularului de cont (contul trebuie să fie pe numele persoanei îndreptăţite, care este titularul de dosar), CNP titular, codul Iban. Contul în lei poate fi deschis la una din băncile din anexă (anexă bănci agreate);
Declaraţie solicitant privind protecţia datelor cu caracter personal (tipizat 4);
Declaraţie celălalt părinte privind protecţia datelor cu caracter personal (tipizat 5).

Pentru toate documentele solicitate în copie trebuie prezentat şi originalul pentru conformitate.

Termenul de depunere: 30 zile înainte de intrarea în concediu creştere copil (suspendarea activităţii) sau în cel mult 60 zile de la încetarea concediului de maternitate ori de la data naşterii copilului în situaţia în care nu sunt îndeplinite condiţiile de acordare a concediului de maternitate.

ACTE NECESARE în vederea depunerii dosarului pentru indemnizaţie creştere copil în cazul veniturilor realizate din convenţii civile, contracte de comision sau alte venituri asimilate salariilor :

Opis (original) (se completează doar la momentul depunerii dosarului la registratura instituției);
Cerere tip (tipizat 1) pentru acordarea indemnizaţiei de creştere a copilului semnată de ambii părinţi (original);
Actul de identitate al solicitantului (copie);
Actul de identitate al celuilalt părinte (copie);
Certificatul de naștere al copilului pentru care se solicită dreptul, hotărâre judecătorească de încredințare în vederea adopției sau de încredințare a adopției, hotărârea judecătorească sau hotărârea comisiei pentru protecția copilului pentru măsura plasamentului în regim de urgență (copie);
Certificatele de naştere ale celorlalți copii aflaţi în întreţinere (copie);
Certificatul de căsătorie în cazul părinţilor căsătoriţi (copie);
Livretul de familie (copie) – în cazul în care nu există livret de familie se completează o declaraţie;
Declaraţia unică şi adeverinţa cu veniturile realizate, eliberată de administraţia financiară (pentru anul anterior naşterii copilului și pentru anul de naștere al copilului);
Dovada suspendării activităţii (decizie, act adiţional, etc) (copie);
Contractul (copie);
Declaraţia pe propria răspundere că în anul următor va prezenta A.P.I.S.M.B., în termen de 30 zile de la comunicare, dovada cu privire la veniturile efectiv realizate, eliberată de administraţia financiară;
Declarația mamei privind concediul de maternitate sau, după caz, adeverinţă eliberată de Casa de Asigurări de Sănătate din care să rezulte dacă a beneficiat sau nu de concediul de maternitate (în cazul în care a beneficiat de concediu de maternitate adeverinţa va conţine perioada concediului de maternitate şi sumele primite pe fiecare lună).
Pentru plata în cont bancar – dovadă eliberată de bancă care să conţină obligatoriu: numele şi prenumele titularului de cont (contul trebuie să fie pe numele persoanei îndreptăţite, care este titularul de dosar), CNP titular, codul Iban. Contul în lei poate fi deschis la una din băncile din anexă (anexă bănci agreate);
Declaraţie solicitant privind protecţia datelor cu caracter personal (tipizat 4);
Declaraţie celălalt părinte privind protecţia datelor cu caracter personal (tipizat 5).

Pentru toate documentele solicitate în copie trebuie prezentat şi originalul pentru conformitate.

Termenul de depunere: 30 zile înainte de intrarea în concediu creştere copil (suspendarea activităţii) sau în cel mult 60 zile de la încetarea concediului de maternitate ori de la data naşterii copilului în situaţia în care nu sunt îndeplinite condiţiile de acordare a concediului de maternitate.

ACTE NECESARE în vederea depunerii dosarului pentru indemnizaţie creştere copil în cazul veniturilor obţinute ca Persoană Fizică Autorizată :

Opis (original) (se completează doar la momentul depunerii dosarului la registratura instituției);
Cerere tip (tipizat 1) pentru acordarea indemnizaţiei de creştere a copilului semnată de ambii părinţi (original);
Actul de identitate al solicitantului (copie);
Actul de identitate al celuilalt părinte (copie);
Certificatul de naștere al copilului pentru care se solicit dreptul, hotărâre judecătorească de încredințare în vederea adopției sau de încredințare a adopției, hotărârea judecătorească sau hotărârea comisiei pentru protecția copilului pentru măsura plasamentului în regim de urgență (copie);
Certificatele de naştere ale celorlalți copii aflaţi în întreţinere (copie);
Certificatul de căsătorie în cazul părinţilor căsătoriţi (copie);
Livretul de familie (copie) – în cazul în care nu există livret de familie se completează o declaraţie;
Declaraţia unică şi adeverinţa cu veniturile realizate, eliberată de administraţia financiară (pentru anul anterior naşterii copilului și pentru anul de naștere al copilului);
Rezoluţia de la Camera de Comerţ cu privire la suspendarea activităţii (copie);
Declaraţia pe propria răspundere că în anul următor va prezenta A.P.I.S.M.B., în termen de 30 zile de la comunicare, dovada cu privire la veniturile efectiv realizate, eliberată de administraţia financiară,
Declarația mamei privind concediul de maternitate sau, după caz, adeverinţă eliberată de Casa de Asigurări de Sănătate din care să rezulte dacă a beneficiat sau nu de concediul de maternitate (în cazul în care a beneficiat de concediu de maternitate adeverinţa va conţine perioada concediului de maternitate şi sumele primite pe fiecare lună);
Pentru plata în cont bancar – dovadă eliberată de bancă care să conţină obligatoriu: numele şi prenumele titularului de cont (contul trebuie să fie pe numele persoanei îndreptăţite, care este titularul de dosar), CNP titular, codul Iban. Contul în lei poate fi deschis la una din băncile din anexă (anexă bănci agreate);
Declaraţie solicitant privind protecţia datelor cu caracter personal (tipizat 4);
Declaraţie celălalt părinte privind protecţia datelor cu caracter personal (tipizat 5).

Pentru toate documentele solicitate în copie trebuie prezentat şi originalul pentru conformitate.

Termenul de depunere: 30 zile înainte de intrarea în concediu creştere copil (suspendarea activităţii) sau în cel mult 60 zile de la încetarea concediului de maternitate ori de la data naşterii copilului în situaţia în care nu sunt îndeplinite condiţiile de acordare a concediului de maternitate.

ACTE NECESARE în vederea depunerii dosarului pentru indemnizaţie creştere copil în cazul persoanelor care în 12 luni din ultimii 2 ani anteriori naşterii copilului au urmat cursurile de zi ale învăţământului preuniversitar / universitar / postuniversitar:

Opis (copie) (se completează doar la momentul depunerii dosarului la registratura instituției);
Cerere tip (tipizat 1) pentru acordarea indemnizaţiei de creştere a copilului semnată de ambii părinţi (original);
Actul de identitate al solicitantului (copie);
Actul de identitate al celuilalt părinte (copie);
Certificatul de naștere al copilului pentru care se solicit dreptul, hotărâre judecătorească de încredințare în vederea adopției sau de încredințare a adopției, hotărârea judecătorească sau hotărârea comisiei pentru protecția copilului pentru măsura plasamentului în regim de urgență (copie);
Certificatele de naştere ale celorlalți copii aflaţi în întreţinere (copie);
Certificatul de căsătorie (copie) în cazul părinţilor căsătoriţi;
Livretul de familie (copie) – în cazul în care nu există livret de familie se completează o declaraţie;
Adeverinţe cu veniturile realizate, eliberată de administraţia financiară (pentru anul anterior naşterii copilului și pentru anul de naștere al copilului);
Adeverinţă eliberată de instituţia de învăţământ preuniversitar sau, după caz, universitar, care să ateste frecventarea cursurilor de zi fără întrerupere, în anul anterior și în anul nașterii copilului;
Pentru plata în cont bancar – dovadă eliberată de bancă care să conţină obligatoriu: numele şi prenumele titularului de cont (contul trebuie să fie pe numele persoanei îndreptăţite, care este titularul de dosar), CNP titular, codul Iban. Contul în lei poate fi deschis la una din băncile din anexă (anexă bănci agreate);
Declaraţie solicitant privind protecţia datelor cu caracter personal (tipizat 4);
Declaraţie celălalt părinte privind protecţia datelor cu caracter personal (tipizat 5).

Pentru toate documentele solicitate în copie trebuie prezentat şi originalul pentru conformitate.

Termenul de depunere: cel mult 60 zile de la data naşterii copilului.

Alte acte doveditoare pentru stabilirea dreptului la indemnizaţia pentru creşterea copilului necesare solicitanţilor care se află în perioade asimilate, după caz:

dovada eliberată de instituţia care a trimis persoana în misiune permanentă în străinătate;
dovada eliberată de agenţia teritorială pentru ocuparea forţei de muncă;
dovadă eliberată de Administraţia Financiară;
dovada eliberată de casele teritoriale de pensii;
diploma de absolvire, foaia matricolă sau adeverinţa eliberată de instituţia de învăţământ superior;
dovada eliberată de casa de asigurări de sănătate;
livretul militar, certificatul sau orice altă dovadă eliberată, după caz, de centrul militar în a cărui rază teritorială domiciliază persoana îndreptăţită sau de structurile militare ale instituţiilor din sistemul de apărare, ordine publică şi siguranţă naţională, în care sunt precizate cu exactitate perioadele şi natura situaţiei respective;
dovada eliberată de angajatori ori de autorităţile competente străine sau române, tradusă şi legalizată, care să ateste realizarea de venituri profesionale pe baza unor contracte individuale de muncă în străinătate, sau, după caz, realizarea de venituri profesionale dobândite în urma activităţilor salariale ori independente, inclusiv veniturile provenite din perioadele de şomaj şi concedii medicale;
dovada eliberată de angajator, din care să reiasă că acesta s-a aflat în perioada de maxim 3 luni de la încetarea ununi contract de muncă pe perioadă determinată și începerea unui alt contract de muncă pe durată determinată la același angajator, considerate contracte succesive;

ÎN CAZUL SUPRAPUNERII NAŞTERILOR:

SUPRAPUNEREA DREPTURILOR – situaţia în care persoana beneficiară naşte unul sau mai mulţi copii pe perioada acordării indemnizaţiei de creştere a copilului, până la împlinirea de către copil a vârstei de 2 ani, respectiv 3 ani, în cazul copilului cu handicap.

Pe perioada suprapunerii drepturilor, cuantumul indemnizaţiei lunare se majorează cu suma de 1496 lei pentru fiecare dintre copii, începând cu cel de al doilea, în baza unei noi cereri.

Acte necesare:

 • Cerere (tipizat 3);
 • Act identitate solicitant (copie şi original);
 • Certificatele de naștere ale copiilor (copii şi originale).
 • Actul de identitate al celuilalt părinte (copie şi original)
 • Declaraţie solicitant privind protecţia datelor cu caracter personal (tipizat 6)

Termen de depunere: 60 zile de la data naşterii celui de al doilea copil dar până la data împlinirii primului copil a vârstei de 2 ani, respective 3 ani în cazul copilului cu handicap.

În baza documentelor depuse, menționate mai sus, veți beneficia de suplimentul de suprapunere pentru al doilea copil. Dreptul se acordă până la împlinirea vârstei de 2 ani a primului copil.  În cazul în care doriți să beneficiați în continuare de indemnizație creștere copil este necesar să depuneți un nou dosar.

Pentru continuitatea acordării drepturilor, este necesară prelungirea suspendarii activității profesionale pentru cel de-al doilea copil.

Termenul pentru depunerea cererii este de 60 de zile lucrătoare de la data nașterii celui de-al doilea copil sau de la data adopției, a instituirii tutelei, plasamentului sau încredințării;

Dacă la încetarea suprapunerii este depășit termenul de 60 de zile lucrătoare de la data nașterii celui de-al doilea copil sau de la data adopției, a instituirii tutelei, plasamentului sau încredințării pentru cel de-al doilea copil, nu există termen pentru depunerea cererii întrucât dreptul se va stabili de la data depunerii cererii.

CONCEDIUL ŞI INDEMNIZAŢIA PENTRU CEL DE-AL DOILEA PĂRINTE

În cazul în care ambii părinţi îndeplinesc condiţiile de acordare a indemnizaţiei, dreptul la concediul pentru creşterea copilului se acordă pe bază netransferabilă, astfel încât cel puţin o lună din perioada totală a concediului de creştere a copilului este alocată uneia dintre persoanele care nu a solicitat acest drept. Dacă dreptul nu se solicită de către celălalt părinte, concediul şi indemnizaţia se reduc cu o lună.
Astfel:

 • Dacă celălalt părinte nu solicită dreptul, are obligaţia de a anunţa situaţia, în scris, la Agenţia pentru Plăţi şi Inspecţie Socială a Municipiului Bucureşti. În situația în care persoana îndreptățită nu anunță, concediul și indemnizația sau, după caz, acordarea stimulentului de inserție se reduc din oficiu cu o lună.
 • Dacă celălat părinte va solicita dreptul, acesta va trebui să depună cererea şi actele doveditoare, până cel târziu în ziua anterioară împlinirii de către copil a vârstei de 2 ani sau 3 ani în cazul copilului cu handicap. Prevederile pentru concediul şi indemnizaţia pentru cel de-al doilea părinte nu se aplică în următoarele situaţii:
 • În cazul în care persoana îndreptăţită (primul părinte) solicită numai acordarea stimulentului de inserţie.
 • Stimulentul de inserţie este solicitat de persoana îndreptăţită (primul părinte) cu cel puţin 3 luni înainte de împlinirea de către copil a vârstei de 2, respectiv 3 ani, în cazul copilului cu handicap.

TERMENE REFERITOARE LA ACORDAREA DREPTULUI LA INDEMNIZAŢIE PENTRU CREŞTEREA COPILULUI

 

Dreptul se acordă:

 

 • • Începând cu ziua următoare celei în care încetează concediul şi indemnizaţia de maternitate (minim 42 zile de la data naşterii copilului) şi s-a suspendat activitatea profesională, dacă cererea este depusă în termen de cel mult 60 de zile de la acea dată.
 • • Începând cu data naşterii copilului, în cazul persoanelor care nu îndeplinesc condiţiile legale pentru acordarea concediului de maternitate (eleve/studente, tata – în cazul in care mama nu îndeplinește condițiile de acordare a indemnizației pentru creşterea copilului), dacă cererea este depusă în termen de cel mult 60 zile de la acea dată.
 • • Începând cu data adopţiei, a instituirii tutelei, plasamentului sau plasamentului în regim de urgenţă sau încredinţării, dacă cererea este depusă în termen de cel mult 60 zile de la acea dată.

Depunerea dosarului, peste termenele prevăzute de lege, conduce la stabilirea dreptului începând cu data depunerii cererii, fără a mai fi luată în considerare data suspendării activităţii.

INDEMNIZAŢIA PENTRU CREŞTEREA COPILULUI (2-3ANI) COPIL CU DIZABILITATE

Dreptul se acordă:

 • Prin prelungirea perioadei de acordare în cazul în care există deja stabilit un drept de concediu şi indemnizaţie pentru creşterea copilului și copilul este încadrat în grad de handicap în perioada in care solicitantul beneficiaza de dreptul la concediu şi indemnizaţie lunară pentru creşterea copilului, dacă cererea este depusă înainte de încetarea dreptului anterior
 • De la data emiterii certificatului de încadrare în grad de handicap, în cazul în care încadrarea în handicap se realizează după împlinirea de către copil/copii a vârstei de 2 ani şi pentru acesta/aceştia a fost acordat anterior concediul şi indemnizaţia pentru creşterea copilului, prin acordarea unui nou drept de la data încadrării în grad de handicap, dacă cererea este depusă în termen de 60 zile de la această dată

Pentru solicitarea indemnizaţiei lunare de creştere a copilului  (2-3ani) (copil cu dizabilitate) se va întocmi un dosar ce va conţine pe lângă documentele menţionate anterior, aferente fiecărei categorii profesionale din care face parte solicitantul sau, după caz, perioadele asimilate realizate, certificatul copilului de încadrare în grad de handicap.

De asemenea, decizia privind suspendarea activităţii va fi întocmită pentru perioada de valabilitate a certificatului de încadrare în grad de handicap fără să depăşească vârsta de 3 ani a copilului.

CUANTUMURI:

INDEMNIZAŢIE LUNARĂ CREŞTERE COPIL:

• 0-2 ANI: 85% din media veniturilor nete realizate în ultimele 12 luni din ultimii 2 ani anteriori datei nașterii copilului. Cuantumul minim este de 1496 lei iar cuantumul maxim este de 8500 lei;
• 0-3 ANI: 85% din media veniturilor nete realizate în ultimele 12 luni din ultimii 2 ani anteriori datei nașterii copilului. Cuantumul minim este de 1496 lei iar cuantumul maxim este de 8500 lei.

DOCUMENTELE SE DEPUN LA:

Sediul D.G.A.S.P.C. Sector 2 din Şos. Pantelimon nr. 301 , Sector 2, București
Relaţii suplimentare la: tel: 021/3119702 sau 0770.800.360

D.G.A.S.P.C. Sector 2 înregistrează dosarele privind acordarea dreptului la indemnizaţie pentru creşterea copilului şi le transmite Agenţiei pentru Plăţi şi Inspecţie Socială a Municipiului Bucureşti în vederea stabilirii sau, după caz, respingerii dreptului şi efectuării plăţii acestuia.
Agenţia pentru Plăţi şi Inspecţie Socială a Municipiului Bucureşti are sediul în Str. Ion Câmpineanu nr. 20, Sectorul 1, București (colţ cu Calea Victoriei).

ÎNCEPÂND CU DATA DE 24.10.2022, ACTIVITATEA DE RELAȚII CU PUBLICUL SE DESFAȘOARĂ ÎN STR. ION CÂMPINEANU NR. 20, ETAJ. 2 CAM. 7 SECTORUL 1, BUCUREȘTI.
Pentru informații despre activitatea de relații cu publicul puteți accesa următorul link APISMB: https://bucuresti.mmanpis.ro/contact/

IMPORTANT:

• Beneficiarul drepturilor trebuie să comunice Direcției Generale de Asistență Socială și Protecția Copilului Sector 2 orice modificare intervenită în situaţia sa, de natură să determine încetarea sau suspendarea plăţii drepturilor, în termen de cel mult 15 zile lucrătoare de la apariţia acesteia;
• Pentru orice alte informaţii referitoare la stabilirea drepturilor ori plata acestora (termene, modalităţi de plată etc.), precum şi comunicarea modificărilor (schimbarea domiciliului, decesul etc.) vă rugăm să vă adresaţi Agenţiei pentru Plăţi şi Inspecţie Socială a Municipiului Bucureşti;
• În situaţia în care părinţii copilului nu sunt căsătoriţi, dar copilul a fost recunoscut, îndeplinirea condiţiilor de eligibilitate pentru drepturile reglementate de O.U.G. 111/2010 privind concediul şi indemnizaţia lunară pentru creşterea copiilor se demonstrează pe baza anchetei sociale efectuate de autoritatea tutelară.

Ultima actualizare in 10 martie 2023

Page Reader Press Enter to Read Page Content Out Loud Press Enter to Pause or Restart Reading Page Content Out Loud Press Enter to Stop Reading Page Content Out Loud Screen Reader Support
administrare site, administrare website, intretinere site, administrare site web