STIMULENT DE INSERŢIE

Stimulentul de inserţie se acordă în conformitate cu prevederile OUG nr. 111/2010 privind concediul şi indemnizaţia lunară pentru creşterea copiilor, cu modificările și completările ulterioare şi ale NORMELOR METODOLOGICE de aplicare a prevederilor O.U.G. 111/2010 privind concediul şi indemnizaţia lunară pentru creşterea copiilor, cu modificările și completările ulterioare.

BENEFICIARI:

• Oricare dintre părinţii fireşti ai copilului;
• Persoana care a adoptat copilul;
• Persoana căreia i s-a încredinţat copilul în vederea adopţiei;
• Persoana care are copilul în plasament ori în plasament în regim de urgenţă;
• Asistentul maternal profesionist, numai pentru copiii săi naturali ori adoptați;
• Persoana care a fost numită tutore al copilului.

Pot beneficia de stimulent de inserţie persoanele care indeplinesc condiţiile de acordare a indemnizaţiei de creştere a copilului (au realizat venituri din salarii și asimilate salariilor, venituri din activităţi independente, venituri din activităţi agricole, silvicultură și piscicultură, supuse impozitului pe venit, ori s-au aflat în perioade asimilate, pentru perioada de 12 luni în ultimii 2 ani anteriori naşterii copilului sau, după caz, a datei în care s-a aprobat adopţia, a fost făcută încredinţarea ori s-a instituit plasamentul sau tutela) şi realizează venituri supuse impozitului pe venit până la vârsta de 2 ani a copilului, respectiv 3 ani în cazul copilului cu handicap.

Perioade asimilate:

– au fost trimişi în misiune permanentă în străinătate
– au beneficiat de indemnizaţia lunară prevăzută la art. XI şi XV din Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 30/2020 pentru modificarea şi completarea unor acte normative, precum şi pentru stabilirea unor măsuri în domeniul protecţiei sociale în contextul situaţiei epidemiologice determinate de răspândirea coronavirusului SARS-CoV-2
– şi-a însoţit soţul/soţia trimis/trimisă în misiune permanentă în străinătate;
– a beneficiat de indemnizaţie de şomaj, stabilită conform legii, sau a realizat perioade de stagiu de cotizare în sistemul public de pensii, în condiţiile prevăzute de actele normative cu caracter special care reglementează concedierile colective;
– s-a aflat în evidenţa agenţiilor judeţene pentru ocuparea forţei de muncă, respectiv a Municipiului Bucureşti, în vederea acordării indemnizaţiei de şomaj;
– a beneficiat de concedii şi de indemnizaţii de asigurări sociale de sănatate prevăzute de O.U.G. 158/2005 privind concediile şi indemnizaţiile de asigurări sociale de sanatate;
– a beneficiat de concedii medicale şi de indemnizaţii pentru prevenirea imbolnăvirilor şi recuperarea capacităţii de muncă, exclusiv pentru situaţiile rezultate ca urmare a unor accidente de munca sau boli profesionale, in baza Legii nr. 346/2002 privind asigurarea pentru accidente de muncă şi boli profesionale, republicată;
– a beneficiat de pensie de invaliditate, în condiţiile legii;
– se află în perioada de întrerupere temporară a activităţii, din iniţiativa angajatorului, fără încetarea raportului de muncă, pentru motive economice, tehnologice, structurale sau similare, potrivit legii;
– a beneficiat de concediu şi indemnizaţie lunară pentru creşterea copilului;
– a beneficiat de concediu fără plata pentru creşterea copilului;
– se află în perioada de 3 luni de la încetarea unui contract de muncă pe durată determinată şi începerea unui alt contract de muncă pe durată determinată, aşa cum este aceasta definită de Legea nr. 53/2003 – Codul muncii, cu modificările şi completările ulterioare;
– are calitatea de doctorand, în condiţiile prevăzute de Legea educaţiei naţionale nr. 1/2011, cu modificările şi completările ulterioare;
– a efectuat sau efectuează serviciul militar pe bază de voluntariat, au fost concentraţi, mobilizaţi sau în prizonierat;
– frecventează, fără întrerupere, cursurile de zi ale învăţământului preuniversitar, inclusiv în cadrul programului „A doua şansă”, sau, după caz, universitar la nivelul studiilor universitare de licenţă ori de master, precum şi ale învăţământului postuniversitar la nivel de masterat, organizate potrivit legii, în ţară sau în străinătate, într-un domeniu recunoscut de Ministerul Educaţiei Naționale si Cercetării Științifice, cu excepţia situaţiei de întrerupere a cursurilor din motive medicale;
– se află în perioada cuprinsă între încheierea unei forme de învăţământ preuniversitar şi începerea, în acelaşi an calendaristic, a unei alte forme de învăţământ preuniversitar, cursuri de zi, organizate potrivit legii, frecventate fără întrerupere;
– se află în perioada cuprinsă între absolvirea cursurilor de zi ale învăţământului preuniversitar, organizat potrivit legii, şi începerea învăţământului universitar, cursuri de zi, în acelaşi an calendaristic;
– se află în perioada cuprinsă între încheierea unei forme de învăţământ universitar, cursuri de zi, cu sau fără examen de licenţă sau de diplomă, şi începerea, în acelaşi an calendaristic, a unei alte forme de învăţământ universitar, cursuri de zi, organizate potrivit legii, frecventate fără întrerupere;
– se află în perioada cuprinsă între încheierea unei forme de învăţământ universitar, la nivelul studiilor universitare de licenţă sau de master, precum şi ale învăţământului postuniversitar la nivel de masterat, cursuri de zi, şi începerea, în acelaşi an calendaristic, a unei alte forme de învăţământ universitar la nivelul studiilor universitare de licenţă sau de master, cursuri de zi, organizate potrivit legii, frecventate fără întrerupere;
– se află în perioada cuprinsă între încheierea unei forme de învăţământ postuniversitar, cursuri de zi, şi începerea, în acelaşi an calendaristic, a unei alte forme de învăţământ postuniversitar, cursuri de zi, organizate potrivit legii, frecventate fără întrerupere;
– se află în perioada de 60 de zile de la finalizarea cursurilor învăţământului obligatoriu sau, după caz, de la absolvirea cursurilor de zi ale învăţământului preuniversitar, universitar la nivelul studiilor universitare de licenţă sau de master şi postuniversitar la nivel de masterat, organizate potrivit legii, cu sau fără examen de absolvire, în vederea angajării ori, după caz, trecerii în şomaj, calculate începând cu data de 1 a lunii următoare finalizării studiilor;
– a beneficiat de concediu fără plată pentru a participa la cursuri de formare şi perfecţionare profesională din iniţiativa angajatorului sau la care acesta şi-a dat acordul, organizate în condiţiile legii;
– se află în perioada cuprinsă între absolvirea cursurilor de zi ale învăţământului medical superior, organizat potrivit legii, cu examen de licenţă organizat în prima sesiune, şi începerea primului rezidenţiat după absolvire.

ACTE NECESARE în vederea depunerii dosarului pentru acordarea dreptului la stimulent de inserţie:

1. Opis (original) (se completează doar la momentul depunerii dosarului la registratura instituției);
2. Cerere tip (tipizat1) pentru acordarea stimulentului de inserţie semnată de ambii părinţi (original);
3. Actul de identitate al solicitantului (copie);
4. Actul de identitate al celuilalt părinte (copie);
5. Certificatul de naștere al copilului pentru care se solicit dreptul, hotărâre judecătorească de încredințare în vederea adopției sau de încredințare a adopției, hotărârea judecătorească sau hotărârea comisiei pentru protecția copilului pentru măsura plasamentului în regim de urgență (copie);
6. Certificatele de naştere ale celorlalți copii aflaţi în întreţinere (copie;
7. Certificatul de căsătorie (copie) în cazul părinţilor căsătoriţi;
8. Livretul de familie (copie) – în cazul în care nu există livret de familie se completează o declaraţie;
9. Adeverinţă tip eliberată de către actualul/fostul angajator, după caz, cu privire la veniturile realizate anterior naşterii copilului, perioada concediului de maternitate şi data reluării activităţii (original) (tipizat 2);
10. Document cu privire la încetarea activităţii la fostul angajator, după caz (copie);
11. Document cu privire la reluarea activităţii (copie);
12. Declaraţia celuilalt părinte cu privire la îndeplinirea/neîndeplinirea condiţiilor de acordare a indemnizaţiei pentru creşterea copilului (tipizat 3);
13. Declaraţia beneficiarului cu privire la acordul de prelucrare a datelor cu caracter personal (tipizat 4).
14. Pentru plata în cont bancar – dovadă eliberată de bancă care să conţină obligatoriu: numele şi prenumele titularului de cont (contul trebuie să fie pe numele persoanei îndreptăţite, care este titularul de dosar), CNP titular, codul Iban. Contul în lei poate fi deschis la una din băncile din anexă (anexă bănci agreate):

Pentru toate documentele solicitate în copie trebuie prezentat şi originalul pentru conformitate.

TERMENE DE DEPUNERE A CERERII PENTRU ACORDAREA DREPTULUI LA STIMULENT DE INSERŢIE ȘI CUANTUMURI

Dreptul se acordă:

• Începând cu data de la care se reia activitatea profesională şi încetează plata indemnizaţiei pentru creşterea copilului (la cerere), pentru beneficiarii care au avut stabilit dreptul la indemnizaţie, dacă cererea este depusă în termen de cel mult 30 de zile lucrătoare de la acea dată.

În celelalte cazuri stimulentul de inserţie se acordă după cum urmează:

• Începând cu data naşterii copilului, pentru persoanele care nu îndeplinesc condiţiile legale pentru acordarea concediului de maternitate, dacă cererea este depusă în termen de cel mult 60 zile lucrătoare de la acea dată.

• Începând cu data adopţiei, a instituirii tutelei, plasamentului sau plasamentului în regim de urgenţă sau încredinţării, dacă cererea este depusă în termen de cel mult 60 zile lucrătoare de la acea dată.

Depunerea dosarului, peste termenele prevăzute de lege, conduce la stabilirea dreptului începând cu data depunerii cererii.

CUANTUMURI:

Persoanele care, în perioada în care sunt îndreptăţite să beneficieze de concediul pentru creşterea copilului, obţin venituri supuse impozitului au dreptul la un stimulent de inserţie, după cum urmează:

a) în cuantum de 1.500 lei, dacă persoanele îndreptăţite obţin venituri supuse impozitului înainte de împlinirea de către copil a vârstei de 6 luni, respectiv 1 an în cazul copilului cu dizabilităţi. Cuantumul de 1.500 lei se acordă până la împlinirea de către copil a vârstei de 2 ani, respectiv 3 ani în cazul copilului cu dizabilităţi;
b) în cuantum de 650 lei dacă persoanele îndreptăţite obţin venituri după împlinirea de către copil a vârstei de 6 luni, respectiv 1 an în cazul copilului cu dizabilităţi.

Persoanele care au finalizat concediul pentru creşterea copiilor şi obţin venituri supuse impozitului beneficiază de stimulentul de inserţie în cuantum de 650 lei după împlinirea de către copil a vârstei de 2 ani, respectiv 3 ani în cazul copilului cu dizabilităţi până la împlinirea de către copil a vârstei de 3 ani, respectiv 4 ani în cazul copilului cu dizabilităţi.

În situaţia persoanei îndreptăţite care beneficiază de stimulentul de inserţie în cuantum de 650 lei, al cărei copil este încadrat în grad de handicap după împlinirea de către acesta a vârstei de 3 ani, stimulentul de inserţie se acordă până la împlinirea de către copil a vârstei de 4 ani. În această situaţie prelungirea perioadei de acordare a stimulentului de inserţie se face în baza unei noi cereri completate de persoana îndreptăţită şi a copiei după certificatul de încadrare în grad de handicap.

DOCUMENTELE SE DEPUN LA:

Sediul D.G.A.S.P.C. Sector 2 din Şos. Pantelimon nr. 301 , Sector 2, București
Relaţii suplimentare la tel: 021/311.97.02 sau 0770.800.360

D.G.A.S.P.C. Sector 2 înregistrează dosarele de acordare a dreptului la stimulent de inserţie şi le transmite
Agenţiei pentru Plăţi şi Inspecţie Socială a Municipiului Bucureşti în vederea stabilirii sau, după caz, respingerii dreptului şi efectuării plăţii acestuia.
Agenţia pentru Plăţi şi Inspecţie Socială a Municipiului Bucureşti are sediul în Str. Ion Câmpineanu nr. 20, Sectorul 1, București (colţ cu Calea Victoriei).
ÎNCEPÂND CU DATA DE 04.08.2016, ACTIVITATEA DE RELAȚII CU PUBLICUL SE DESFAȘOARĂ ÎN B-DUL GHEORGHE MAGHERU, NR. 7, SECTORUL 1, BUCUREȘTI
PROGRAM DE FUNCŢIONARE AL REGISTRATURII A.P.I.S.M.B.:
Luni: 09:00 – 15:30
Marţi: 09:00 – 15:30
Miercuri: 09:00 – 18:00
Joi: 09:00 – 15:30
Vineri: 09:00 – 13:30
Numărul de telefon pentru relaţii cu publicul: 0766.516.987
e-mail APISMB: apismb@mmanpis.ro
link APISMB: http://bucuresti.mmanpis.ro/informatii-de-interes-public/telefoane-utile/

IMPORTANT:

•Beneficiarul drepturilor trebuie să comunice Direcției Generale de Asistență Socială și Protecția Copilului Sector 2 orice modificare intervenită în situaţia sa, de natură să determine încetarea sau suspendarea plăţii drepturilor, în termen de cel mult 15 zile lucrătoare de la apariţia acesteia;
•Persoanele care au beneficiat de indemnizație pentru creşterea copilului şi doresc să beneficieze de stimulent de inserţie au obligaţia ca în termen de 15 zile de la reluarea activităţii să solicite sistarea indemnizaţiei pentru creşterea copilului prin depunerea la Direcția Generală de Asistență Socială și Protecția Copilului Sector 2 a unei cereri de sistare a indemnizației însoţită de copii acte identitate părinţi şi copie certificat de naştere copil;
•Pentru orice alte informaţii referitoare la stabilirea drepturilor ori plata acestora (termene, modalităţi de plată etc.), precum şi comunicarea modificărilor (schimbarea domiciliului, decesul etc.) vă rugăm să vă adresaţi Agenţiei pentru Plăţi şi Inspecţie Socială a Municipiului Bucureşti;
•În situaţia în care părinţii copilului nu sunt căsătoriţi, dar copilul a fost recunoscut, îndeplinirea condiţiilor de eligibilitate pentru drepturile reglementate de O.U.G. 111/2010 privind concediul şi indemnizaţia lunară pentru creşterea copiilor se demonstrează pe baza anchetei sociale efectuate de autoritatea tutelară.

Ultima actualizare in 27 mai 2021

Page Reader Press Enter to Read Page Content Out Loud Press Enter to Pause or Restart Reading Page Content Out Loud Press Enter to Stop Reading Page Content Out Loud Screen Reader Support
administrare site, administrare website, intretinere site, administrare site web