Director Executiv – Directia Economica

Carmen Ciobanu
carmenciobanu@social2.ro
021 252 22 02 – int 116
021 252 22 17
Curriculum Vitae

Atribuţii privind ansamblul activităţilor profesionale:

 • efectuează demersurile necesare asigurării unei bune colaborări a compartimentelor pe care le conduce cu celelalte compartimente din cadrul D.G.A.S.P.C Sector 2, precum şi cu instituţii, organizaţii neguvernamentale, asociaţii şi fundaţii care au ca obiect de activitate asistența socială, în limitele competenţelor delegate şi ale legislaţiei în vigoare;
 • aplică sintagmele ‘‘certificat în privinţa legalităţii, realităţii şi regularitătii’’ şi ‘’bun de plata’’ pe documentele care atestă drepturile de creanţa ale creditorului întocmite în baza constatării serviciului prestat, furniturii livrate, lucrării efectuate sau în baza altor titluri care justifică obligaţia de plată;

Atribuţii privind activităţile specifice:

 • întreprinde demesurile necesare pentru înregistrarea/ reînnoirea/ recuperarea înregistraţii autorităţii contractante în SEAP sau recuperarea certificatului digital, dacă este cazul;
 • coordonează elaborarea şi, după caz, actualizarea, pe bază necesitaţilor transmise de celelalte compartimente ale autorităţii contractante, strategiei de contractare şi programul anual al achiziţiilor publice;
 • coordonează activitatea de elaborare a documentaţiei de atribuire şi a documentelor-suport, în cazul organizării unui concurs de soluţii, a documentaţiei de concurs, pe bază necesitaţilor;
 • transmise de compartimentele de specialitate;
 • coordonează aplicarea şi finalizarea procedurilor de atribuire;
 • coordonează organizarea şi desfăşurarea procedurilor în vederea achiziţionării de bunuri, servicii şi lucrări, de către DGASPC Sector 2;
 • avizează contracte privind aprovizionările de produse, prestări de servicii şi executări de lucrări în corcondanta cu creditele bugetare prevăzute în bugetul pe anul curent;
 • acordă relaţiile solicitate de organele de control şi de cercetare în domeniul securităţii şi sănătăţii în muncă şi în domeniul situaţiilor de urgenţă;
 • îndeplineşte alte atribuţii şi sarcini care au legătură cu specificul activităţii compartimentului şi al Direcţiei Generale, solicitate de şeful ieraarhic superior şi/sau de conducerea D.G.A.S.P.C Sector 2.
 • prelucrează salariaţii din compartimentele din subordine cu privire la reglementările legale referitoare la activitatea contabilă a unităţilor bugetare;
 • asigură şi răspunde de întocmirea notelor contabile pe surse de finanţare (buget local, sponsorizări, donaţii, PHARE, BIRD, BERD, BDCE, ANPCA etc.) pentru operaţiunile din trezorerie, BRD, CEC, casierie, deconturi,
 • aprovizionări, consumuri, amortizări în vederea înregistrării în evidenţă contabilă a tuturor operaţiunilor efectuate în cadrul instituţiei;
 • asigură şi răspunde de înregistrarea în fişele de cont analitic a operaţiunilor cuprinse în notele contabile, pe surse de finanţare aferenţe perioadei în curs;
 • asigură şi răspunde de centralizarea şi verificarea dosarelor de consumuri ale centrelor din subordinea D.G.A.S.P.C Sector 2, la fiecare sfârşit de lună;
 • asigură şi răspunde de întocmirea Balanţelor de verificare analitice pe surse de finanţare, lunar;
 • asigură şi răspunde de întocmirea Balanţei de verificare sintetice atât lunar cât şi trimestrial;
 • asigură şi răspunde de întocmirea Bilanţului contabil şi a Raportului de analiză pe bază de bilanţ, trimestrial;
 • asigură şi răspunde de evidentă analitică operativă a donaţiilor (bunuri), sponsorizărilor (numerar) atât în lei cât şi în valută;
 • asigură şi răspunde de evidentă analitică a fondurilor speciale ( PHARE, BIRD, BERD, BDCE, ANPCA etc.);
 • asigură şi răspunde de evidentă consumului lunar de materiale şi obiecte de inventar la DGASPC Sector 2;
 • asigură şi răspunde de evidentă analitică lunară pentru garanţii material reţinute angajaţilor, precum şi de întocmirea actelor în bază cărora se fac aceste reţineri;
 • asigură şi răspunde de evidentă analitică pe fiecare furnizor în parte, lunar;
 • asigură şi răspunde de evidentă analitică a debitorilor, lunar;
 • asigură și răspunde de evidentă analitică a creditorilor, lunar;
 • asigură şi răspunde de evidentă analitică a Activelor fixe corporale şi necorporale, aparţinând patrimoniului instituţiei, precum şi a amortizării aferente acestora;
 • asigură şi răspunde de redactarea şi trasmiterea în termen legal a răspunsurilor către diverse persoane fizice sau juridice;
 • asigură şi răspunde de întocmirea de propuneri de rectificare a bugetului de venituri şi cheltuieli, în funcţie de necesităţi;
 • asigură şi răspunde de întocmirea propunerilor de virări de credite bugetare;
 • asigură şi răspunde de întocmirea fişelor pentru operaţiuni bugetare, pe surse de finanţare prin preluarea datelor din notele contabile, şi înregistrarea cheltuielilor efectuate la poziţia corespunzătoare din clasificaţia bugetară;
 • asigură şi răspunde de centralizarea datelor din fişele bugetare pentru întocmirea contului de execuţie bugetata pe surse de finanţare;
 • asigură, monitorizează şi răspunde de evidentă zilnică a ordonanţărilor pentru plăţi prin virament sau cu numerar corespunzător poziţiei din clasificaţia bugetară şi a disponibilului existent în momentul efectuării plăţii;
 • asigură, monitorizează şi răspunde de evidentă conturilor 940’’ credite bugetare aprobate’’, 950’’ angajamente bugetare’’, 960’’ angajamente legale’’ pe articole bugetare şi pe fiecare beneficiar în parte;
 • asigură, coordonează şi răspunde de întocmirea trimestrială a următoarelor anexe la bilanţul contabil: anexa 14 ‘’ Detalierea cheltulelilor’’ şi Anexă 4’’ Situaţia cheltuielilor angajate la finele trimestrului’’;
 • asigură, coordonează şi răspunde de întocmirea situaţiilor lunare şi trimestriale privind costul pe copil pentru ANPCA, precum şi alte situaţii ce ţin de obiectul specific de activitate al DGASPC Sector 2;
 • asigură şi răspunde de organizarea şi exercitarea controlului financiar prorpiu asupra următoarelor:
  • angajamente bugetare şi legale;
  • deschiderea şi repartizarea de credite bugetare;
  • modificarea repartizării pe trimestre şi pe subdiviziuni ale clasificaţiei bugetare a creditelor aprobate, inclusiv prin virări de credite;
  • ordonanţarea cheltuielilor;
  • efectuarea de încasări în numerar;
  • vânzarea, gajarea, concesionarea sau închirierea de bunuri din domeniul public al unităţii administativ- teritoriale;
  • consesionarea săi închirierea de bunuri din domeniul public al unităţii administativ- teritoriale;
  • alte tipuri de operaţiuni stabilite prin ordin al ministrului finanţelor publice.
 • întocmeşte împreună cu personalul din subordine proiectul de buget propriu al DGASPC Sector 2 şi îl supune spre aprobare Directorului General;
 • întocmeşte contul de închidere a exerciţiului bugetar pe care îl supune aprobării Directorului General;
 • întocmeşte proiecte de hotărâre/ de dispoziţie pentru activitarea specifică structurii conduse;
 • asigură şi răspunde de întocmirea de anexe de investiţii necesare Trezoreriei Sector 2;
 • asigură şi răspunde de întocmirea dedocumente privind necesarul de credite pentruaparatul propriu al DGAPSC Sector 2;
 • asigură şi răspunde de întocmirea de documente necesare pentru obţinerea aprobărilor sau avizelor de la ordonatorul principal de credite;
 • asigură şi răspunde de inventarierea patrimoniului DGASPC Sector 2 în termenul legal sau ori de câte ori este necesar;
 • asigură şi răspunde de întocmirea de ordine de plată, dispoziţii de plată/ încasare, CEC-uri;
 • asigură şi răspunde de evidentă fişelor individuale ale tuturor salariaţilor;
 • asigură şi răspunde de evidentă fişelor fiscale ale tuturor salariaţilor;
 • asigură şi răspunde de întocmirea legală a statelor de plată pentru salariaţii instituţiei;
 • asigură şi răspunde de întocmirea de dări de seamă statistice;
 • asigură şi răspunde de deconturile pentru operaţiuni privind asigurările sociale de stat;
 • asigură şi răspunde de declaraţia lunară a asigurărilor sociale de stat;
 • asigură şi răspunde de declaraţia semestrială privind impozitul pe salarii;
 • asigură şi răspunde de întocmirea documentelor necesare privind necesarul de credite privind fondul de salarii pentru aparatul propriu al DGASPC Sector 2;
 • asigură şi răspunde de completarea zilnică a registrelor de casă;
 • asigură şi răspunde de completarea CEC-lor, chitanţelor, dispoziţiilor de plată/încasare şi a foilor de vărsământ;
 • asigură şi răspunde de urmărirea şi derularea corectă a contractelor încheiate de către DGASPC Sector 2 cu terţe persoane fizice sau juridice;
 • asigură şi răspunde de urmărirea realizării obiectivelor de investiţii înscrise în Bugetul Venituri şi Cheltuieli;
 • asigură şi răspunde de derularea plăţilor efectuate conform contractelor de reparaţii curente şi capitale în vederea respectării clauzelor contractuale;
 • asigură şi răspunde de întocmirea documentaţiei necesare în vederea evaluării corecte a necesarului de credite privind investiţiile pentru aparatul propriu al DGASPC Sector 2;
 • controlează şi răspunde de activitatea desfăşurată de compartimentele din subordine;
 • stabileşte atribuţiile pentru fiecare post din subordine prin fişe de post, pe care le supune spre aprobare Directorului General şi le transmite în timp util compartimentului de resurse umane;
 • semnează adeverinţe solicitate de salariaţii DGASPC Sector 2 prin care se certifică drepturile salariale ale acestora;
 • asigură şi răspunde de securitatea documentelor, a materilalelor cu conţinut secret şi răspunde de scurgerea de informaţii sau de eliberarea de documente, fără acordul conducerii instituţiei;
 • asigură întocmirea raportului financiar intermediar şi final.
Page Reader Press Enter to Read Page Content Out Loud Press Enter to Pause or Restart Reading Page Content Out Loud Press Enter to Stop Reading Page Content Out Loud Screen Reader Support
administrare site, administrare website, intretinere site, administrare site web